Пчеларски форум / Beekeepers forum

Пчеларски портал
Дата и час: Пон Май 21, 2018 6:27 am

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 11 мнения ] 
Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: Сря Ное 08, 2017 1:24 pm 
Offline

Регистриран на: Вто Ное 07, 2017 8:34 pm
Мнения: 5
Здравейте някой може ли да ми каже Какви са изискванията за подвижното пчеларство не мога да намеря никаква информация понеже имам платформа и от догодина започвам да работя с нея Благодаря ви предвароително


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Нед Ное 12, 2017 5:37 pm 
Offline
Аватар

Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Мнения: 1712
Местоположение: Чирпан
Чл. 11. (1) Пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, земи и
гори от горския фонд, собственост на държавата, общините, физически и юридически
лица, както и в урегулирани поземлени имоти.
(2) За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или
общините могат да учредяват право на ползване.
(3) Правото на ползване се прекратява:
1. в случай че лицето, в полза на което е учредено, преустанови отглеждането на
пчелните семейства;
2. със смъртта на лицето, съответно прекратяването на юридическото лице, в полза на
което е учредено; в този случай правото на ползване се учредява в полза на наследниците,
съответно правоприемниците, които продължават отглеждането на пчелните семейства,
или на лицето, придобило собствеността върху тях.
(4) Когато общината продава земи - частна общинска собственост, които са ползвани
за пчелини над 20 години и върху които и в момента се отглеждат над 10 пчелни
семейства, собственикът на пчелина има право да закупи при равни други условия
ползваните от него земеделски земи или гори и земи от горския фонд в размер не по-малко
от 3 декара - за ниви, 2 декара - за ливади, и 1 декар - за овощни градини и гори.
Чл. 12. За учредяване право на ползване върху земеделски земи и върху земи и гори
от държавния горски фонд за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства
се прилагат разпоредбите на Закона за горите , Закона за държавната собственост и Закона
за общинската собственост .
Чл. 13. (1) Право на ползване по чл. 12 може да се учреди в полза на заявителите,
когато:
1. в района не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в радиус 2,5 км;
2. в населени места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м от
границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м, ако
входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда,
висока над 2 м, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м под
нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда;
3. няма констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило в района от
органите на Националната ветеринарномедицинска служба.
(2) Алинея 1, т. 1 не се прилага за райони, заети от растителност с обилно
нектароотделяне - акациеви, липови гори и масиви, засети с културни медоносни видове.
Чл. 14. При подвижно пчеларство разрешение за настаняване или преместване на
временен пчелин се издава от кмета в деня на подаване на молбата при наличие на
изискванията на чл. 13, ал. 1 , а за земите от държавния горски фонд - по реда на чл. 86, ал.
9 от Закона за горите .
Чл. 15. Постоянни и временни пчелини не се устройват на:
1. разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски
градини и болнични заведения;
2. разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за
производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;
3. разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за
производство на племенни пчелни майки;
4. територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
5. разстояние, по-малко от 500 м от химически заводи, които замърсяват въздуха с
вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин,
туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства.
Чл. 16. Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от
съседни пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Нед Ное 12, 2017 5:42 pm 
Offline
Аватар

Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Мнения: 1712
Местоположение: Чирпан
Чл. 86. (1) При промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии, уедряване, разпореждане и учредяване на ограничени вещни права върху горски територии - държавна и общинска собственост, както и в случаи, за които това е предвидено в нормативен акт, се изготвя оценка на имота.

(2) Оценките се изготвят от правоспособни независими оценители, регистрирани по Закона за независимите оценители, като условията и редът за извършване на оценка се определят с наредба на Министерския съвет.

(3) При изготвяне на оценки за учредяване на ограничени вещни права върху горски територии - държавна и общинска собственост, в оценката се включва и стойността на дървесината.

(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Разпоредбата на ал. 3 се прилага и при изготвяне на оценки за определяне на обезщетението за сервитути, които възникват в горските територии по силата на специални закони.

(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) При промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори - държавна и общинска собственост, се заплаща цена за компенсационно залесяване, определяна ежегодно със заповед на министъра на земеделието и храните.

(6) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Цената по ал. 5 постъпва в приход на:

1. съответното държавно предприятие по чл. 163 - за горите - държавна собственост;

2. съответната община - за горите - общинска собственост.

(7) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Платената по ал. 6 цена се разходва само за създаване на нови гори.

ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ

В сила от 09.04.2011 г.


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Нед Ное 12, 2017 5:49 pm 
Offline
Аватар

Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Мнения: 1712
Местоположение: Чирпан
Образец ЗХОЖ – 9 / Утвърден със Заповед № РД 11-30/08.03.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
за придвижване/транспортиране на животни
1. ИЗПРАЩАЧ или СОБСТВЕНИК на ЖИВОТНИТЕ, ЕГН, л.карта,
№, дата и място на издаването
2. ПРИДРУЖИТЕЛ или ТЪРГОВСКИ ПОСРЕДНИК, ЕГН, л.карта,
№, дата и място на издаването
3. МЯСТО НА ТОВАРЕНЕ – вет. рег. № на животновъдния обект
и адрес
гр.с. ...............................

4. ЖИВОТНИ – вид, категория и брой на животните
5. НАЧИН НА ПРИДВИЖВАНЕ (превозване) на животните – вид
и № на превозното средство
6. КЛИНИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ЖИВОТНИТЕ
7. БРОЙ НА ДНИТЕ преди придвижването, през които
животните са били под ветеринарно наблюдение.
ПРОВЕДЕНИ ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ВАКСИНАЦИИ
– срещу какви заразни болести, № и дата на протокола за
извършените изследвания/ваксинации
8. ЦЕЛ ЗА ПРЕДВИЖВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ – незабавно клане,
доотглеждане.
9.
МЯСТО НА РАЗТОВАРВАНЕ – вет. рег. № , адрес
гр.с. ...............................

10. ПОЛУЧАТЕЛ – ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ, ПЪЛЕН АДРЕС
Долуподписаният оторизиран от компетентния орган ветеринарен лекар удостоверявам, че горепосочените
животни са предварително прегледани от мен и намерени за здрави и годни за придвижване до
местопредназначението им. Мястото от което произхождат, е свободно от заразни болести по тези животни или по
този вид животни. Животните не са третирани с ветеринарномедицински препарати, забранени за употреба.
Животните не са третирани с ветеринарномедицински препарати или ако са третирани, карентния срок е изтекъл.
Транспортират се в почистено и дезинфекцирано превозно средство.
Свидетелството има валидност .............. дни, считано от датата на издаването му.
гр. ......................................
ден .....................................
месец .................................
година ...............................
ИЗДАЛ:
ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР:
.............................................................
/име, фамилия, подпис, щемпел/


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Пет Ное 17, 2017 2:48 pm 
Offline

Регистриран на: Вто Ное 07, 2017 8:34 pm
Мнения: 5
Благодаря за информацията, ремаркетo e самоделно случайно да знаете как мога да го регистрирам и как става това И дали въобще мога да го регистрирам


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Пет Ное 17, 2017 5:11 pm 
Offline
Аватар

Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Мнения: 1712
Местоположение: Чирпан
В КАТ трябва да отидеш с документа от:
http://www.technotest.bg/

Питай ги по телефона.


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Нед Ное 19, 2017 11:50 am 
Offline

Регистриран на: Вто Ное 07, 2017 8:34 pm
Мнения: 5
В КАТ не става ли


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Нед Ное 19, 2017 12:08 pm 
Offline
Аватар

Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Мнения: 1712
Местоположение: Чирпан
Трябва да минеш през http://www.technotest.bg/ за сертификат и тогава в
КАТ за регистрация на ремаркето


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Нед Ное 19, 2017 6:33 pm 
Offline

Регистриран на: Вто Ное 07, 2017 8:34 pm
Мнения: 5
Извинявам се имах предвит КТИ


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Вто Ное 21, 2017 9:59 pm 
Offline
Аватар

Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Мнения: 1712
Местоположение: Чирпан
КТИ май го закриха :?:


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Пон Ное 27, 2017 5:19 pm 
Offline

Регистриран на: Вто Ное 07, 2017 8:34 pm
Мнения: 5
Ок благодаря


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Гласувайте за този сайт в класацията BGTop. Подкрепете Пчеларския портал!
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 11 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Иди на:  
Пчеларски портал     AlpoBG -  Изработване на уеб сайтове, професионален уеб и графичен дизайн