Опрашването като екосистемна услуга – лектор д-р Светла Братанова Дончева БАН