назад към Блог


Преценка на пчелната паша около пчелина

Изборът на подходящ район за отглеждане на пчели и подходящо място за създаване на пчелин е от изключително значение за успешната пчеларска дейност.

Редица изследователи в областта на пчеларството поставят медоносните растения (пчелната паша) като първи фактор, който влияе върху продуктивността на пчелните семейства. Всеки пчелар трябва много добре да познава района, в който пчеларства по отношение на медоносната база: да знае силата на пашата и нейния видов състав; да знае началото и продължителността на цъфтеж на основните медоносни растения. Във тази връзка се препоръчва пчеларят да направи медов баланс на района, в който отглежда пчелните семейства, за да добие представа за медоносния му потенциал.

Преценка на пчелната паша около пчелина
Преценка на пчелната паша около пчелина

Под район на пчелина се разбира терена, който пчелите облитат, за да събират от медоносните растения главно нектар и цветен прашец. Този район обхваща местността около пчелина с радиус 2 км /12,500 дка/ или З км /28,000 дка/.
С определяне на нектароотделянето и захарното му съдържание, а също така количеството мед от декар се занимаваше главно ст. н. с. по пчеларство “Опитна станция” /ОСП/ Валентин Петков.

При избор на място за пчеларствуване работата се свежда до два основни момента, а именно: 1) избор на най-подходяща местност или район, и 2) избор на мястото, на което трябва да се установи пчелинът.

Когато пчелите, са приинудени да летят на по-далечно разстояние, приносът на нектар и прашец е значително по-малък, тъй като те ще направят по-малък брой излитания за определено време, ще изразходват голяма част от събраната храна за произвеждане на необходимата работна енергия, а много от тях освен това при далечни прелитания може да загинат от различни причини – естествени неприятели, неблагоприятно време и пр., – от което по-бързо се изтощават и умират. В тялото на пчелата, преди да излети от кошера, се съдържат около, 2 mg захар, а за летеж на един километър без товар пчелата изразходва 0,43 mg захар. С такъв запас от храна пчелата може да прелети в едно направление до 4,6 км. Ако при това в цветовете, които тя е посетила, не се намира нектар, пчелата не би могла да се завърне в кошера. Поради това пчелите обикновено не летят по-далеч от 2—3 км от жилището си и при излитането си от него се запасяват с мед.

Преценка на пчелната паша около пчелина
Преценка на пчелната паша около пчелина

Основно при избор на място за пчелите трябва да вземете предвид следните неща. Такива са географското положение на района, метеорологичните условия, влажност и топлина на въздуха, обработка, поливане и торене на почвата, слънчево огряване, ветрове, продължителността на цъфтежа на едно цветче и цялото растение и много други. Без отчитане влиянието на всички тези условия няма научна дейност, а само “преливане на пусто в празно”. Същото е и при определяне количеството на нектара в едно цветче, било чрез “извличане” с филтърна хартия, чрез сливане или накисване с някакъв разтворител /дестилирана вода/. Продължителността на цъфтежа на едно цветче е около 8-12 дни. През това време нектароотделянето рязко се променя през фазите на цъфтежа и изменящите се условия на околната среда. Друга особеност, поради която са неприложими “научните разработки” за нектароотделянето в района на пчелина е, че медоносните растения са безразборно пръснати из целия район /даже в 1 дка./, единично на малки и големи туфи, различно огрявани от слънцето, имащи различна височина и брой цветове. Всичко това също така рязко влияе на отделяния нектар. Такова е положението и при културните медоносни растения. При слънчогледа например на една пита има няколко хиляди цветчета в различни фази на цъфтеж за даден момент. Ивица от прецъфтели цветчета, ивица на цъфтящи в момента, начало и пълен цъфтеж, нецъфнали цветчета. При това питите имат различна големина и брой цветчета.

Преценка на пчелната паша около пчелина
Преценка на пчелната паша около пчелина

Пчелинът се създава и разполага в центъра на район с достатъчно количество разнообразни диворастящи и културни медоносни растения, които осигуряват нектар и прашец от пролетта до есента, Поради това е необходимо да се направи предварително проуч-не на състава и количеството на медоносните растения на територия с радиус 2-3 км, на релефа на местноста
/равнинен, хълмист, планински/ и наличието на водоизточници /водни басейни, реки, езера и др./.
най-подходящи са местности с голям брой културни и диви растения, разнообразни ПО ботанически състав и осигуряващи продължителна и Непрекъсната паша през активния период от живота на пчелите. По отношение на релефа за предпочитане са планински и полупланински местности с пресечен терен /наличие на долини, дерета, оврази/. Разликата във височините, различните почвени условия, влагата и СЛЪНЧОВОТО греене води до различия в периодите на цъфтеж на едни и СЪЩИ растения, а оттам и осигуряване на по- продължителна паша.
( п о д избора па местността се определя точното място за разположение на пчелина, което е в тясна връзка с неговата доходност.

Преценка на пчелната паша около пчелина
Преценка на пчелната паша около пчелина

Мястото трябва:
• да е по възможност най-близо до основните медоносни растител ни видове;
• да е просторно – па всеки кошер да са осигурени по 2 кв.м площ;
• да бъде запазено от ветрове, тъй като на ветровито място пчелите не работят добре, растенията отделят по-малко нектар и прашец, пчелните семейства се развиват по-слабо, вятърът пречи на облитането на младите пчели, прави пчелите раздразнителни и често е причина за налитането им в чужди кошери, ако липсват естествено защитени от вятъра места, се прави ветрозащитна стена от
медоносни дървета и храсти;
• да има в близост до пчелините чиста течаща вода, но да е далече от големи водни басейни (когато зад такива басейни цъфтят медоносни растения, при ветровито време голяма част от връщащите се от паша пчели падат във водата и умират);
• да не е близо да захарни заводи, сладкарски предприятия, винарски изби и др. – през периодите на безпашие пчелите се привличат от миризмата, посещават тези места и в резултат на това масово
загиват;
• между пчелина и медоносните растения по права линия не трябва да има други пчелини – връщащите се от паша пчели се задържат в чуждите пчелини и понякога остават там, така че независимо от богатата медоносна растителност не може да се очакват добри резултати;
• здравословното състояние на пчелните семейства в района трябва да е добро – при наличие на болни от заразни болести пчелни се мейства /особено на масово заболели от американски гнилец/ избраното място трябва да отпадне;
• при избора на място за пчелин, в който ще се прилага биологично пчеларство, се съблюдават и други допълнителни изисквания.

С преценката на местността в медоносно   отношение се цели главно да се установи така нареченият м е д о в   з а п а с на същата – на   територия с радиус около 2 км от пчелина. За тази цел е необходимо преди всичко да се определят размерите на площите, заети с гори, ливади, поля овощни градини, горски пояси, пасища, пустеещи земи, крайпътни насаж­дения, площта на населените   места,   блата, брегове на   реки,   и   други-водни източници и пр. След това се прави количествено определяне   на отделните медоносни видове,   застъпени   на   тези   площи, количеството мед и прашец, което може да се получи от тях, и   времето   (продължителността) на техния цъфтеж.

Преценка на пчелната паша около пчелина
Преценка на пчелната паша около пчелина

Определянето на медовия запас на местността в кръг с радиус от 2 км ще ни даде възможност да характеризираме пригодността й за отглеждане на пчели, броят на пчелните семейства, които могат да се поставят на едно място, а също и да получим данни за мероприятията, които е необходимо да бъдат извършени за увеличаване и подобряване на медоносната база.

Такава преценка е особено необходима при устройството на големи: пчелини, а също и при практикуването на подвижно пчеларство за райо­ните, в които предстои д а се местят пчелните семейства.

Съставяне на медовия баланс на местността и определяне размера на пчелина. Броят на пчелните семейства, които може да бъдат държани на едно място, е важно условие за доходността на пчелина. Поставянето на по-голям брой пчелни семейства, отколкото позволяват условията на местността ще се отрази неблагоприятно; от пчелните семейства не само че няма да може да се получи продукция, но и самите те няма да могат да се запасят с необходимото количество храна и ще трябва да бъдат поддържани чрез подхранване, т. е. пчелинът ще бъде дефицитен. Грубо пресметнато, на едно място може да бъдат държани в зависимост от количеството и качеството на медоносната растителност около пчелина от 30 до 100 пчелни семейства. Но когато се организират по-големи пчелини, необходимо е да се направи една по-точна преценка на местността в това отношение. За тази цел трябва да се постъпи по следния начин.

Продуктивността на нектар на растенията е качество, което отделните растения притежават в различна степен, но то се влияе твърде много от външните условия. От физиологията на растенията е известно, че отделянето на нектара е една от най-чувствителните реакции.

Поради това определянето на медопродуктивността на растенията и оттук преценката на местността в медоносно отношение е до голяма степен относително (приблизително). Въз основа на многогодишни изучвания и практически наблюдения в СССР е съставена таблица за средната (приблизителната) медопродуктивност на по-главните медоносни растения, от които тук се привеждат някои данни. Медопродуктивността е изразена в килограм и на декар площад именно: при бялата акация – 170, гледичията – 25, върбите -15, остролистния клен – 20, полския клен – 110 дребжалистната липа – 25 до 100, малината – 5 до 7, къпината – 2, ябълката – 3, вишнята – 3, сливата – 10, бялата и шведската детелина – 10 до 12,5, червената детелина — 0,600, не поливната люцерна – 2,5, репицата – 5, памука (поливен) — 10, кориандъра — 50, белия синап – 4, слънчогледа – 3 до 5,   мъртвата   коприва – 10, теснолистната върбовка — 60, краставичната трева – 20, лисичата опашка – 40, прешленестия конски босилек — 65, тиквата и крастави­цата – 3, фацелията – от 30 до 100.

След това се установява площта на различните групи от растения в района от 12 500 дка (в радиус 2 км от пчелина): гори, ливади, ниви, овощни градини, бостани, паркови насаждения и пр. Най-точно това може да стане по карти, с които разполагат стопанствата или народните съ­вети, а също и горските служби. Ако няма такива карти, трябва да се състави макар и приблизителна такава карта.

В заключение може да се каже, че пчеларската наука все още не е разкрила начина за бързо, лесно и точно определяне на нектароотделянето в района на пчелина. В това отношение пчеларската практика е по-напред. Тя е разработила един лесен, достъпен, евтин и сравнително точен начин за определяне на нектароотделянето в района на пчелина.