назад към Блог


Учредена Европейската пчеларска асоциация в Белград

В събота, 10 февруари 2024 г., в Белград беше основана Европейската пчеларска асоциация.

До деня на учредителното събрание 26 европейски пчеларски асоциации се присъединиха към Европейската пчеларска асоциация (EBA).

18 от тях успяха да присъстват физически на учредителното събрание, като имахме и 2 наблюдатели от Германия и Украйна.

Участваха следните представители на своите сдружения:

Boštjan Noč, Пчеларска асоциация на Словения

Петер Брос, Унгарска пчеларска асоциация

Хорхе Спитери, Малтийска асоциация на пчеларите

Пол Бойл, Федерация на Ирландската асоциация на пчеларите

Стивън Барнс, Британска асоциация на пчеларите

Уршка Интихар, Експертна асоциация на професионалните пчелари на Словения

Радуле Милянич, Съюз на пчеларските организации на Черна гора

Юрген Биндер, Нова пчеларска асоциация на Германия

Михаил Василев Михайлов, Обединена българска пчеларска асоциация

Юозас Олекас, Литовска асоциация на пчеларите

Менде Трайковски, Съюз на асоциациите на пчеларите на Северна Македония

Дамир Барашин, Съюз на асоциациите на пчеларите на Република Сръбска

Разван Коман, Румънска пчеларска асоциация

Тетяна Василкивска, Неправителствено братство на украинските пчелари

Пламен Иванов, Национална браншова пчеларска асоциация на България

Валентин Ходжис, Асоциация на пчеларите в Ълстър, Великобритания

Вирос Кириакос, Асоциация на гръцките биопиари

Родолюб Живадинович, Сръбска федерация на пчеларските организации.

Наблюдатели, на които е разрешено пълно участие в Асамблеята, но без право на глас:

Елман Торстен, Deutsher Imkerbund e.V

Андрий Бажин, Съюз на пчеларите на Украйна

В предложената редакция на Устава, в преходните разпоредби на чл.34, инициативният комитет за учредяване на Европейската пчеларска асоциация установи реда за образуване на ЕБА.

На Учредителното събрание, съгласно дадената процедура, е необходимо да се вземе решение за създаване на ЕБО, да се избере оперативно ръководство (което е с мандат до избор на ръководство), да се вземе решение за седалището на ЕБО, взема решение относно размера на членския внос на ЕБО и хармонизира и приема окончателния вариант на Устава на ЕБО.

Асамблеята беше водена от Биляна Томич, технически секретар на EBA от инициативния комитет за създаване на EBA.

На учредителното събрание присъстваха г-жа Карин Рау (мениджър на проекта GIZ, Подкрепа за диверсификация на икономическите дейности в селските райони на Югоизточна Европа SEDRA II) и Ирена Джимревска, и двете от македонския GIZ, без чиято подкрепа не бихме могли организират учредителното събрание на толкова високо ниво.

Г-жа Карин Рау се обърна към делегатите на учредителното събрание и ги насърчи в съвместната им борба за прокламираните цели. Говореше много вдъхновено и отговорно, за което специално й благодарим.

Вторият основен лектор на учредителното събрание беше Бощян Ноч, президент на Пчеларската асоциация на Словения и инициатор за създаването на EBA, който разказа за мотивите за тази идея.

Третият основен лектор беше президентът на SPOS, който приветства гостите от много страни и подчерта важността на постигането на прокламираните цели за бъдещето на пчеларството, което е сериозно застрашено.

След това беше избран председател на учредителното събрание, президентът на SPOS Родолюб Живадинович, който ръководи сесията според предварително определения дневен ред.

Въпреки че целите бяха установени, те бяха обсъдени отново и бяха добавени някои промени в проекта на Устава. Уставът е приет в окончателния му вид, като е взето решение пчеларските сдружения да имат 30-дневен срок да го утвърдят пред законово компетентните си органи и да информират ЕБО за това. Веднага след като последният съюз потвърди окончателния вариант на Устава, когато това стане, същия ден се обявяват избори за ръководство на съюза по процедурата, предложена от Първоначалния комитет.

След дискусията беше решено да се сформира работен орган с всички правомощия на президента и Управителен съвет от 5 члена, който да управлява Европейската пчеларска асоциация през следващите месец-два, до избора на ръководство. Всички делегати се ангажираха да намерят кандидати, които искат да работят, тоест да отдадат сърцето си на дейностите, които ни следват, и скоро ще получим ръководство.

Избраният временен работен орган включваше:

Бощян Ноч от Словения

Юозас Олекас от Литва

Пламен Иванов от България

Биляна Томич от Сърбия

Родолюб Живадинович от Сърбия

Словения беше избрана за седалище на EBA.

Определено е оформлението на логото и флага на ЕБО.

Размерът на годишния членски внос за пчеларските организации се определя според броя на пчеларите-членове

––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

THE EUROPEAN BEEKEEPING ASSOCIATION FOUNDED IN BELGRADE

On Saturday, February 10, 2024, the European Beekeeping Association was founded in Belgrade.

By the day of the Founding Assembly session, 26 European beekeeping associations had joined the European Beekeeping Association (EBA).

18 of them were able to physically attend the founding Assembly, and we also had 2 observers from Germany and Ukraine.

The following representatives of their associations attended:

Boštjan Noč, Beekeeping Association of Slovenia

Peter Bross, Hungarian Beekeeping Association

Jorge Spiteri, Malta Beekeepers  Association

Paul Boyle, Federation of Irish Beekeepers Association

Stephen Barnes, British Beekeepers Association

Urška Intihar, Expert Association of Professional Beekeepers of Slovenia

Radule Miljanić, Union of Beekeeping Organizations of Montenegro

Jurgen Binder, New Beekeeping Association of Germany

Mihail Vasilev Mihajlov, United Bulgarian Beekeepers Association

Juozas Olekas, Lithuanian Beekeepers Association

Mende Trajkovski, Union of Beekeepers Associations of North Macedonia

Damir Barašin, Union of Beekeepers Associations of the Republic of Srpska

Razvan Coman, Romanian Beekeeping Association

Tetyana Vasylkivska, Non-Govermental Brotherhood of Ukrainian Beekeepers

Plamen Ivanov, National Bee Branch Association of Bulgaria

Valentine Hodges, Ulster Beekeepers Association, Great Britain

Viros Kyriakos, Association of  Greek Bioapiarists

Rodoljub Živadinović, Serbian Federation of Beekeeping Organizations.

Observers who are allowed full participation in the Assembly but without the right to vote:

Ellman Torsten, Deutsher Imkerbund e.V

Andrii Bazhyn, Union of Beekeepers of Ukraine

In the proposed version of the Statute, in the transitional provisions in Article 34, the initiative committee for the establishment of the European Beekeeping Association established the procedure for the formation of the EBA.

At the Founding Assembly, according to the given procedure, it is necessary to make a decision on the establishment of the EBA, choose the operational management (which has a mandate until the election of the management), decide on the headquarters of the EBA, decide on the amount of the EBA membership fee and harmonize and adopt the final version of the EBA Statute.

The Assembly was led by Biljana Tomić, technical secretary of the EBA from the initiative committee for the establishment of the EBA.

The Founding Assembly was attended by Mrs. Karin Rau (GIZ project manager, Support for Diversification of Economic Activities in Rural Areas of Southeast Europe SEDRA II) and Irena Džimrevska, both from the Macedonian GIZ, without whose support we would not have been able to organize the Founding Assembly at such a high level.

Mrs. Karin Rau addressed the delegates at the Founding Assembly and encouraged them in their joint struggle for the proclaimed goals. She spoke very inspired and responsible, for which we especially thank her.

The second keynote speaker at the Founding Assembly was Boštjan Noč, president of the Beekeeping Association of Slovenia and initiator of the establishment of the EBA, who spoke about the motives for this idea.

The third keynote speaker was the president of SPOS, who welcomed the guests from numerous countries, and emphasized the importance of achieving the proclaimed goals for the future of beekeeping, which is seriously threatened.

Then the Chairman of the Founding Assembly, SPOS President Rodoljub Živadinović, was elected, who led the session according to the predetermined agenda.

Although the goals were established, they were once again discussed, and some changes were added to the draft Statute. The Statute was adopted in its final form, and a decision was made that the beekeeping associations have 30 days to confirm it at their statutorily competent bodies and to inform the EBA about it. As soon as the last union confirms the final version of the Statute, whenever that may be, on the same day elections for the leadership of the union are announced, according to the procedure proposed by the Initial Committee.

After the discussion, it was decided to form a working body with all the powers of the president and the Executive Board of 5 members, which will manage the European Beekeeping Association for the next month or two, until the election of the leadership. All delegates have undertaken to find candidates who want to work, that is, give their heart to the activities that follow us, and soon we will get leadership.

The selected temporary working body included:

Boštjan Noč from Slovenia

Juozas Olekas from Lithuania

Plamen Ivanov from Bulgaria

Biljana Tomić from Serbia

Rodoljub Živadinović from Serbia

Slovenia was chosen as the headquarters of the EBA.

The layout of the EBA logo and flag has been determined.

The amount of the annual membership fee for beekeeping organizations was determined according to the number of member beekeepers who have:

Up to 500 members: 350 euros;

Up to 1000 members: 500 euros;

Over 1000 members: 1000 euros;

Most of the discussion was about the membership fee, which once again confirmed that all beekeepers in the world are similar and have the same problems, that is, they have no money.

At the end of the Founding Assembly, we symbolically celebrated the establishment of EBA with guests from abroad with honey champagne produced by the Milošević family from Požarevac.

All the goals set for the given Founding Assembly have been achieved.

Initial Board of the European Beekeeping Association.