Наредба за етикетирането на храните

Публикувай отговор
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Наредба за етикетирането на храните

Мнение от Dinko »

НАРЕДБА
за изискванията за етикетирането и представянето на храните
(Приета с ПМС № 136 от 19.07.2000 г., обн., ДВ, бр. 62 от 28.07.2000 г., в сила от 29.07.2001 г., изм., бр. 40 от 19.04.2002 г.)
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за етикетирането и представянето на храните с цел защита на потребителите срещу невярна и подвеждаща информация.
Чл. 2. Наредбата се прилага за:
1. храните, които се продават на крайния потребител;
2. храните, предназначени за снабдяване на заведения за обществено хранене.
Чл. 3. Наредбата не се отнася до изискванията за етикетиране на храните, подлежащи на последваща обработка, виното, спиртните напитки, както и до изискванията за представяне на информация за съдържанието на енергия и хранителни вещества.
Раздел II
Общи изисквания при етикетиране и представяне на храните
Чл. 4. Етикетирането на храните се извършва по начин, който:
1. не заблуждава потребителя по отношение на:
а) характеристики на храната, определени от нейното естество, произход, идентичност, свойства, състав, количество, минимална трайност, начин на производство, преработка и употреба;
б) въздействия и свойства на храната, които тя не притежава;
в) свойства на храната да предпазва, лекува или да излекува от заболявания;
2. не внушава на потребителя, че храната притежава специална характеристика, когато всички други подобни храни притежават същата характеристика.
Чл. 5. При представяне на храните се спазват изискванията по чл. 4 спрямо формата, външния вид, опаковката или материала, използван за опаковка, по отношение на начина на подреждане спрямо останалите стоки и обстановката, в която са изложени храните.
Чл. 6. При етикетирането на храните се обявяват следните данни, написани на български език:
1. наименование;
2. списък на съставките на храната;
3. количеството на определени съставки или категории съставки в случаите по чл. 23;
4. обозначение, че храната или определена нейна съставка е произведена от генетично модифицирана соя или генетично модифицирана царевица, както е указано в чл. 24;
5. срок на минимална трайност, а при бързоразвалящите се храни - срок на трайност;
6. специални условия за съхранение на храната;
7. нетно тегло на храните, които са опаковани предварително;
8. име/фирма, седалище и адрес на управление на производителя или на лицето, което опакова храната или което продава храна, опакована на място преди продажбата;
9. произход на храната или наименование на региона, където е произведена, когато липсата на тези данни би могла да доведе до заблуда на потребителя;
10. при храни от внос се посочва държавата производител, а когато в друга държава храната е претърпяла преработка, която води до промяна в естеството й, върху етикета като страна на произход се обявява страната, в която е извършена преработката;
11. указание за употреба, в случай че потребителят не би могъл да ползва храната без него;
12. маркировка за обозначаване на партидата, към която принадлежи храната;
13. информация за цената.
Чл. 7. (1) Данните по чл. 6 трябва да са написани по ясен и разбираем за потребителя начин, да са разположени на място, лесно за виждане, да не се изтриват при манипулиране, употреба и съхранение на храната. Те не трябва да са покрити или разделени с друг текст или картинно изображение.
(2) Данните по чл. 6, т. 1, 5 и 7 трябва да са разположени на едно зрително поле.
(3) Изискването по ал. 2 не се прилага при стъклени бутилки за повторна употреба, при които някои от данните са трайно маркирани.
(4) Допуска се при стъклени бутилки за повторна употреба, на които не се поставя етикет, а са трайно маркирани, както и при опаковки с площ по-малка от 10 кв. см, на етикета да се обявят само данните по чл. 6, т. 1, 5 и 7.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Не се изисква обозначение по чл. 6, т. 4, когато:
1. храната или нейните съставки не съдържат белтък или дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК) като продукт на генетичната модификация;
2. в храната или в нейните съставки в резултат на случайно замърсяване са попаднали продукти, получени от генетично модифицирана соя, генетично модифицирана царевица или други генетично модифицирани организми и чието съдържание в храната не надвишава 1 на сто.
Чл. 8. (1) Всяка опакована храна, предназначена за продажба на краен потребител, се етикетира чрез нанасянето на данните по чл. 6 директно върху опаковката или под формата на етикет, пръстен или капак, поставен върху нея.
(2) Етикетите се поставят по начин, който не позволява отделянето им от опаковката.
Чл. 9. (1) Етикетиране на храните не е задължително, когато те:
1. се предлагат на потребителя след премерване, претегляне, разливане и др.;
2. не са предварително пакетирани в потребителска опаковка;
3. са предназначени за снабдяване на заведенията за обществено хранене.
(2) В случаите по ал. 1:
1. в документите, които придружават храната до мястото на продажбата й, се посочват данните по чл. 6;
2. върху транспортната опаковка се маркират данните по чл. 6, т. 1, 5, 8 и 12;
3. на мястото на предлагането на храната се обявяват данните по чл. 6, т. 1 и 8.
Чл. 10. Освен данните по чл. 6 при етикетирането на храните се обявяват и данните съгласно приложение № 1.
Чл. 11. При етикетирането на храните се допуска обявяване на допълнителна информация чрез текст, картинно или графично изобразяване, ако тя не е в противоречие с данните по чл. 6 и 10.
Раздел III
Специфични изисквания при етикетирането на храните
Чл. 12. (1) Наименование на храна, за която съществува определение в нормативен акт, може да се използва при етикетирането, ако храната отговаря на посочените в нормативния акт изисквания.
(2) Наименованието на храна от внос е това наименование, под което тя се произвежда и продава в държавата производител.
(3) В случай че наименованието на храната не дава възможност на потребителя да определи нейния вид и да я отличи от други подобни храни, то трябва задължително да бъде съпроводено с описание на храната.
Чл. 13. Името на производителя или търговска марка върху етикета могат да съпровождат наименованието на храната, но не и да го заменят.
Чл. 14. Наименованието на храната съдържа или се допълва с данни за физическото състояние на храната или особената обработка, на която е била подложена, когато липсата на такива данни би довела до заблуда на потребителя.
Чл. 15. Всяка храна, която е била облъчена с йонизиращо лъчение, в близост до наименованието си трябва да носи означението "облъчено" или "обработено с йонизиращо лъчение".
Чл. 16. (1) Списъкът на съставките на храната трябва да започва с термина "състав" или друг еднозначен термин или израз.
(2) Съставките се изброяват в низходящ ред съобразно тяхното количество, използвано към момента на производството на храната.
(3) Съставките в сгъстен или изсушен вид, които се използват при производството на храната след довеждане до началното им състояние, се изброяват в последователност според относителния дял на своята маса или обем преди сгъстяването или изсушаването им.
(4) Съставките на концентрираните и изсушените храни, които се консумират след добавяне на вода, се изброяват в последователност съобразно относителния дял на масата или обема на съставките във възстановената храна. В тези случаи списъкът на съставките започва с израза "съставки на възстановения продукт" или "съставки на готовия за консумация продукт".
(5) Изискването по ал. 2 не е задължително при храни, които са смес от приблизително еднакви количества от плодове, зеленчуци или подправки, при условие че списъкът на съставките включва израза "в променливо съотношение".
Чл. 17. Не се изисква изброяване на съставките на храната при:
1. пресни плодове и зеленчуци, които не са белени, рязани или обработени по друг начин;
2. газирана, бутилирана питейна вода;
3. оцет, получен на базата на ферментация от една изходна суровина, без добавени допълнителни съставки;
4. сирене; кашкавал; масло; кисело мляко и сметана, получени чрез млечнокисела ферментация, когато при производството им са използвани само съставките: мляко, ензими, култури от микроорганизми и готварска сол;
5. храни, съдържащи само една съставка, в случай че:
а) наименованието, под което се продава храната, е идентично с наименованието на съставката;
б) наименованието, под което се продава храната, дава възможност за ясна идентификация на естеството на съставката.
Чл. 18. Не са съставки на храната:
1. компонентите на дадена съставка, които временно са отстранени по време на производството, а след това са добавени отново към храната, но без да се превишава първоначалното им съдържание;
2. добавките, които не са използвани с определена технологична цел при производството на храната, но се съдържат в нея като съставна част на една или повече от съставките й;
3. веществата, които се използват като спомагателни вещества при технологията на приготвянето на храната и не присъстват в крайния продукт;
4. веществата, използвани само като разтворители на добавки и аромати.
Чл. 19. (1) Водата се включва в списъка на съставките, когато нейното количество е над 5 на сто от теглото на храната. Количеството на водата се определя като разлика между общото тегло на храната и теглото на останалите съставки.
(2) Водата не се включва в списъка на съставките на храната, когато се използва:
1. само за довеждане на съставки в концентриран или изсушен вид до началното им състояние;
2. като течна среда, която не се консумира.
Чл. 20. (1) Съставките на храната се обявяват със своите наименования.
(2) Съставките на храната, които спадат към някоя от категориите по приложение № 2, се обявяват само с наименованието на съответната категория.
(3) Съставки на храната, спадащи към някои от категориите по приложение № 3, се обявяват в следната последователност: наименование на категорията, наименование на съставката или нейния Е-номер. Ако съставката спада към повече от една категория, тя носи наименованието на тази категория, която съответства на основното й предназначение в съответната храна.
Чл. 21. (1) Ароматните вещества се обявяват в списъка на съставките с термина "аромат(и)" или с наименованието на веществото.
(2) Терминът "натурален" или друг еднозначен термин се добавя само към наименованието на съставка, която представлява натурално ароматично съединение.
(3) Терминът "натурален" може да не се добавя, ако самото наименование на ароматното вещество съдържа информация, че то е от животински или растителен произход.
Чл. 22. Когато определена съставка на храната съдържа няколко компонента, тя се обявява със специфичното си наименование, а ако нейното количество в храната е над 25 на сто, се обявяват и нейните компоненти.
Чл. 23. (1) Количеството на съставките на храната се обявява задължително върху етикета, когато:
1. наименованието на определена съставка се съдържа в наименованието на храната;
2. се подчертава наличието на дадена съставка в храната чрез текст, картинно или графично изображение върху етикета;
3. наличието им е съществено за характеризиране на храната и отличаването й от други подобни по наименование или външен вид храни.
(2) Количеството на съставката се обявява в проценти непосредствено до наименованието й. Обявява се количеството на съставката към момента на производството на храната.
Чл. 24. (1) Обозначението, че храната или определена нейна съставка са произведени от генетично модифицирана соя или генетично модифицирана царевица, се извършва по следния начин:
1. когато съставката е произведена от генетично модифицирана соя или генетично модифицирана царевица, изразите "произведена от генетично модифицирана соя" или "произведена от генетично модифицирана царевица" се изписват:
а) в кавички - непосредствено след определената съставка в списъка на съставките по чл. 6, т. 2, или
б) в забележка към списъка на съставките, като до определената съставка в списъка се поставя знакът "*"; със същия знак започва и забележката към списъка на съставките;
2. когато съставката е соя или царевица, обозначението, че са генетично модифицирани, се изписва така:
а) "(генетично модифицирана)" - непосредствено след думата "соя" или "царевица" в списъка на съставките по чл. 6, т. 2, или
б) думите "генетично модифицирана" се поставят в забележка по начина, указан в т. 1, буква "б".
(2) За храните, съдържащи само една съставка, изразите "произведена от генетично модифицирана соя" или "произведена от генетично модифицирана царевица" се изписват ясно при етикетирането на храната.
(3) Когато съставките се обявяват с наименованието на съответната категория съгласно чл. 20, ал. 2, след категорията се изписва изразът "съдържа ... (наименование на съставката), произведена от генетично модифицирана соя/генетично модифицирана царевица".
Чл. 25. (1) Количеството на предварително опакованите храни се обявява чрез нетното им тегло.
(2) Нетното тегло се обозначава на латиница по системата "СИ" и се определя в единици за:
1. обем (литър, сантилитър или милилитър) - при течните храни;
2. маса (килограм или грам) - при останалите храни;
3. маса или обем - при полутвърди или вискозни храни.
(3) Когато храна в твърдо състояние се предлага в течна среда, на етикета се обявява и отцеденото нетно тегло на храната.
Чл. 26. (1) Когато няколко единични опаковки са поставени в групови или транспортни опаковки, върху последните се обявяват данните по чл. 6, т. 1, 5, 6, 8 и 12, както и нетното тегло и броят на единичните опаковки.
(2) Броят на единичните опаковки и нетното им тегло може да не се посочва, в случай че груповата опаковка позволява те да бъдат установени отвън, както и в случай че единичните опаковки се продават поотделно.
(3) При етикетиране на групова опаковка, съставена от единични опаковки, които не се продават поотделно, се обявява нетното тегло на груповата опаковка.
Чл. 27. Не се изисква посочване на нетното тегло на храната, когато:
1. обемът и масата й могат да претърпят значителни загуби при съхранението й;
2. храната се претегля в присъствието на купувача;
3. когато нетното й тегло е под 5 г или 5 мл, с изключение на пакетираните подправки и билки.
Чл. 28. (1) Срокът на минимална трайност на храната се обявява с думите "най-добър до" или "най-добър до края на", следвани от указване на срока или мястото върху опаковката, където той е посочен, и условията на съхранение на храната.
(2) Срокът на минимална трайност трябва да съдържа:
1. датата и месеца - за храни с трайност не повече от 3 месеца;
2. месеца и годината - за храни с трайност повече от 3 месеца, но не повече от 18 месеца;
3. годината - за храни с трайност над 18 месеца.
(3) Срокът на трайност на бързо развалящите се храни се обявява с думите "използвай преди", следвани от указване на срока, който съдържа най-малко деня и месеца, посочени в тази последователност. След срока на минимална трайност се описват условията за съхранение на храната.
Чл. 29. Срокът на минимална трайност и срокът на трайност се обявяват в некодиран вид.
Чл. 30. Не се изисква обявяването на срок на минимална трайност за:
1. пресни плодове и зеленчуци, които не са белени, нарязани или обработени по друг начин;
2. безалкохолни напитки, плодови сокове, плодови нектари в опаковки с обем по-голям от 5 л, когато върху опаковката изрично е посочено, че са предназначени за обекти за обществено хранене;
3. тестени и сладкарски изделия, които трябва да се консумират до 36 часа от производството им;
4. оцет;
5. захар;
6. захарни изделия, произведени само от ароматизирана и оцветена захар;
7. дъвка и подобни дъвчащи продукти;
8. индивидуални порции сладолед за пряка консумация.
Чл. 31. (1) Определянето и обозначаването на партидата на дадена храна се извършват от производителя или от лицето, което опакова храната.
(2) Маркировката за обозначаване на партидата на храната се предхожда от изписването на латинската буква "L".
(3) При групови опаковки, които съдържат индивидуални порции сладолед, маркировката за означаване на партидата се поставя на груповите опаковки.
(4) Не се изисква поставяне на маркировка за означаване на партидата на храната:
1. при растителни храни, които:
а) се продават или доставят в пунктове за временно складиране, обработка и пакетиране;
б) подлежат на транспортиране до предприятия за производство на храни;
в) подлежат на незабавна преработка в предприятието производител;
2. върху опаковки, чиято най-голяма повърхност е с размери до 10 кв. cм;
3. когато срокът на минимална трайност е обозначен с деня и месеца, посочени в тази последователност, и е в некодиран вид.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Етикет" е напечатан, маркиран, шаблониран, щампован, залепен или прикрепен по друг начин текст, графично или картинно обозначение върху опаковката на храната.
2. "Предварително опакована храна" е единица за предлагане на крайния потребител и на заведенията за обществено хранене, която се състои от храна и опаковка, в която храната е обвита преди предлагането й по начин, изключващ промяната на съдържанието без отваряне или изменения в опаковката.
3. "Опаковка" е материал, който се използва за частично или пълно обвиване на храната, в резултат на което тя е във вид за предлагане на потребителя като единица.
4. "Групова опаковка" е опаковка, която обхваща няколко единични опаковки или няколко единици неопакована храна, които се продават поединично или групово на потребителя и на заведенията за обществено хранене.
5. "Транспортна опаковка" е опаковката, която обвива опакована или неопакована храна за предпазването й от замърсяване и увреждане при транспортирането й.
6. "Съставка" е всяко вещество, включително и добавките за храни, използвани при производството и приготвянето на храната, което присъства в крайния продукт, макар и в променена форма.
7. "Компонент" е всяко вещество, включително и добавките за храни, което влиза в състава на съставките на храната и което присъства в крайния продукт, макар и в променена форма.
8. "Спомагателно вещество" е вещество, което не се използва самостоятелно като храна, но се използва за постигането на определени технологични цели при обработката на изходните хранителните суровини, храните и хранителните съставки, като неговите остатъчни количества или количеството на производните му в крайния хранителен продукт не крият риск за здравето на човека и нямат технологичен ефект върху продукта.
9. "Дата на опаковане" е датата, на която храната се поставя в опаковката, в която ще бъде продадена.
10. "Срок на минимална трайност" е срокът, до който храната гарантирано запазва специфичните си характеристики и качества при подходящо съхранение, независимо че и след този период храната все още може да е с добри характеристики.
11. "Срок на трайност" е срокът, до който може да се съхранява и консумира храната и след изтичането на който храната не трябва да се продава, тъй като може да създаде опасност за здравето на потребителя. Този срок е и срок на годност по смисъла на чл. 20, т. 2 от Закона за храните.
12. "Е-номер" е номерът на добавките по класификацията на Европейския съюз.
13. "Бързо разваляща се храна" е храна, която, ако не се съхранява правилно, при специфични условия, може да се развали и да предизвика хранителни заболявания при лицата, които са я консумирали, поради размножаване на микроорганизми или настъпване на биохимични промени в нея.
14. "Партида" е няколко единици от храна, предназначена за продажба, произведени и опаковани при еднакви условия, които имат почти идентични производствени и опаковъчни характеристики.
15. "Генетично модифицирана соя" и "генетично модифицирана царевица" са генетично изменени висши растения по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Правилника за разпространението на генетически изменени висши растения, създадени чрез рекомбинантна ДНК-технология на Министерството на земеделието и хранителната промишленост (ДВ, бр. 70 от 1996 г.).
16. "СИ" е международна кохерентна система единици, приета и препоръчана от Генералната конференция по мерки и теглилки.
17. "На едно зрително поле" е такова разположение на данните при етикетирането на храната, което дава възможност за едновременното им възприемане.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата влиза в сила една година след обнародването й в "Държавен вестник".
§ 3. Храните, които се намират в търговската мрежа към момента на влизането в сила на наредбата и не са етикетирани съгласно изискванията й, могат да се продават до изчерпването им от пазара.
§ 4. (1) Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от органите на държавния санитарен и държавния ветеринарно-санитарен контрол.
(2) Контролът за изпълнение на условията по наредбата върху храни, които се предлагат на пазара, се осъществява и от Комисията по търговия и защита на потребителите към министъра на икономиката по Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.
§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за храните.
Приложение № 1 към чл. 10
Категории храни и задължителните данни, които се включват при тяхното етикетиране в допълнение към данните по чл. 6
Категория Задължителни
на храната данни
Храна, съдържаща "с подсладител (и)"
подсладител(и) Това обозначение трябва да
съпровожда наименованието,
под което се продава храната.
Храна, съдържаща "със захар(и) и
добавени захар(и) подсладител(и)"
и подсладител(и) Това обозначение трябва да
съпровожда наименованието,
под което се продава храната.
Храна, съдържаща "съдържа източник на
аспартам фенилаланин"
Храна, съдържаща "високата консумация може
повече от 10 на сто да предизвика разслабително
добавени полиоли действие"
Храни, чиято трайност "опаковано в
е удължена поради защитна атмосфера"използването на опаковъчни газове
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Приложение № 2 към чл. 20, ал. 2
Списък на съставките, които могат да се обявяват
само с наименованието на съответната категория
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤?¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Наименование — Наименование
на съставката — на категорията
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Рафинирани масла, "Масло"
различни от масли- Наименованието на катего-
неното масло рията може да се допълни със:
- "растително" или "животинско";
- обозначаване на региона на
произход на растителните или
животинските масла.
Терминът "втвърдено"
("хидрогенирано") задължително
съпровожда наименованието на
втвърденото масло.
Рафинирани "Мазнина"
мазнини Наименованието на категорията
може да се допълни със:
- "растителна" или "животинска";
- обозначаване на региона на
произход на растителните или
животинските мазнини.
Терминът "втвърдена"
("хидрогенирана") задължително
съпровожда наименованието на
втвърдената мазнина.
Смеси от брашна, "Брашно"
получени от два или Изброяват се и видовете зърно,
повече вида зърно от които е произведено, със своя
тегловен дял в низходящ порядък.
Естествени нишесте- "Нишесте"
та и модифицирани Наименованието винаги се
по физически или съпровожда с обозначаване
ензимен път на растителния произход
нишестета на нишестето, когато съставката
може да съдържа глутен.
Всички видове риба, "Риба"когато са като със- тавки на храна, опа- ковката и обознача- ването на която не са свързани с оп- ределен вид риба
Всички видове "Сирене"сирене, когато са като съставки на храна, опаковката и обозначаването на която не са свързани с опреде- лен вид сирене
Подправки, които "Подправка(и)" или
са количество не "Смес от подправки"повече от 2 на сто от теглото на храната
Билки или части от "Билка(и)" или
билки, които са в "Смес от билки"количество не пове- че от 2 на сто от теглото на храната
Всички видове ма- "База за дъвки"териали, които се използват за произ- водството на масата за дъвчене на дъвките
Брашно от какъвто "Брашно за паниране"и да е произход, предназначено за паниране
Захароза от "Захар"всякакъв вид продукти
Безводна декстроза "Декстроза"или декстроза Монохидрат
Глюкозен сироп и "Глюкозен сироп"безводен глюкозен сироп
Всички видове "Млечен белтък"млечни белтъци (казеин, казеинати и серумни белтъци) и смеси от тях
Какаово масло "Какаово масло"като извлек или в пресован или рафиниран вид
Захаросани плодо- "Захаросани плодове"ве, ненадвишаващи 10 на сто от тегло- то на храната
Смеси от зеленчу- "Зеленчуци"ци, ненадвишаващи 10 на сто от тегло- то на храната
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Приложение № 3 към чл. 20, ал. 3
Наименование на категориите, с които трябва да се обозначат
съставки на храната, спадащи към тях
Оцветител Консервант Антиоксидант Емулгатор Сгъстител Желиращ агент Стабилизатор Овкусител Киселина Регулатор на киселинността Антислепващ агент Модифицирано нишесте * Подсладител Набухвател Антипенител Глазиращ агент Емулгаторна сол Агент за обработка на брашна Влагозадържащ агент Пълнител Втвърдител Опаковъчен газ
* Наименованието "модифицирано нишесте" трябва да е съпроводено с обозначение на неговия специфичен растителен произход, когато тази съставка може да съдържа глутен.
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

http://www.mh.government.bg/evrointegracia1.php

Мнение от Dinko »

Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Наредба за етикетирането на храните

Мнение от Dinko »

Само едър шрифт върху етикетите на храни

Етикетите на храните ще могат да се четат по-лесно. От 13 декември влиза в сила нов регламент на ЕС, според който буквите в надписите за съдържанието на даден продукт трябва да са не по-малки от 1,2 мм. На съвместно обучение за новите правила между хора от бранша и Агенцията по храните експерти започнаха да подготвят модели на новите етикети, които да отговарят на всички изисквания. Според новите правила, върху всеки продукт трябва да са ясно посочени алергените, които съдържа, каза Мариана Кукушева, председател на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите.

Е-та ще се изписват с техните популярни наименования. Например вместо Е 300 ще се изписва витамин С. Специални изисквания ще има и за посочването на срока на годност. Например, когато става дума за пакетиран хляб, върху етикета трябва да е изписано примерно "Срок на годност: Виж клипса", или при водата - "Виж капачката", или ако при даден продукт пише "Виж долния десен ъгъл", то надписът трябва да е точно там, обясни шефът на хлебарите. След 13 декември и всички насипни продукти, които се продават на рафт или стелаж, трябва да са съпроводени от етикети, които посочват точното им съдържание, а не просто наименованието на продукта.

http://www.standartnews.com/
pdp
Мнения: 54
Регистриран на: Съб Мар 11, 2006 10:09 pm
Местоположение: софия

Re: Наредба за етикетирането на храните

Мнение от pdp »

Европейският съюз въвежда единен регламент за етикетиране на храните, който влиза в сила от 13 декември тази година. Цялата информация за продукта и неговите съставки ще бъде на едно зрително поле, включително срокът на годност, информира БГНЕС.
Шрифтът ще е достатъчно едър, за да се чете. Изрично ще бъдат написани и алергените, чийто списък ще бъде в специално приложение.
Месото ще се купува с указание къде е произведено, а все още се умува дали това изискване да бъде приложено и към месото в колбасите. Няма да има подвеждащи рекламни надписи относно ползата на продукта за здравето, информацията трябва да е коректна и точна.
Регламент 1169 определя много стриктно информацията, която трябва да съдържа всеки етикет. Първата му част е задължителна, отговаря на строго подбрани критерии, втората е доброволна и съдържа данни по преценка на производителя, които, обаче не бива да противоречат на изнесеното в първата.
Новото етикетиране ще важи не само за продуктите, които купуваме в магазина - с подобна " характеристика" би трябвало да получаваме и пица, поръчана по интернет.
Впрочем търговията на храни по интернет у нас е проблем заради сивата зона, в която се намират производителите. Това положение също трябва да се изясни. Произведените в момента продукти ще се продават със старите етикети до изчерпване на количествата, след това, обаче следват санкции и те не са малки.
През 2016 г. новите етикети вече ще бъдат задължителни, а глобата за нарушение ще бъде 5000 лв. за продукт.
Всичко това стана ясно на национален практически семинар в Университета за хранителни технологии в Пловдив, организиран от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите в България.
Неговият председател Марияна Кукушева не скри истината, че половината бранш работи в сивия сектор. Тя каза още, че дъвките и бонбоните за деца "бъкат" от "Нутрасуит", забранен за консумация за бременни и малки деца в САЩ, например. Новите етикети и проблемите в бранша са теми на дискусиите на семинара в Пловдив и днес.
Публикувай отговор

Обратно към “Закон за пчеларството / Beekeeping law”