ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО

otvodkov
Мнения: 2
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 6:43 pm
Местоположение: Варна

ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО

Мнение от otvodkov »

ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО
Обн., ДВ, бр. 57 от 24.06.2003 г.
кн. 7/2003 г., стр. 67
т. 9, р. 6, № 910


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със:

1. организацията, управлението, селекцията и репродукцията на пчеларството;

2. собствеността, регистрирането и настаняването на пчелните семейства;

3. условията за отглеждане, производство и търговия с пчелни майки, семейства и рояци;

4. производството, преработката и окачествяването на пчелни продукти и търговията с тях;

5. условията за създаване и опазване на медоносната растителност;

6. опазването на пчелите.

Чл. 2. Законът има за цел да създаде условия за развитието на пчеларството като подотрасъл на животновъдството за създаване и поддържане на необходимия брой пчелни семейства, за поддържане на биологичното разнообразие и екологичното равновесие в природата, получаване на нормални добиви от културните растения и производство на качествени пчелни продукти.

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЧЕЛАРСТВОТО

Чл. 3. Министърът на земеделието и горите осъществява държавната политика в областта на пчеларството.

Чл. 4. Научноизследователската и образователната дейност в областта на пчеларството се извършват от научни институти, опитни станции, лаборатории и висши училища.

Чл. 5. (1) При провеждане на държавната политика в областта на пчеларството министърът на земеделието и горите се подпомага от национален браншови пчеларски съюз.

(2) Националният браншови пчеларски съюз е юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Национален браншови пчеларски съюз е този, който има структури във всички области и в повече от 50 на сто от общините в страната.

(4) Националният браншови пчеларски съюз обединява и представлява пчеларите, преработвателите и търговците на пчелни продукти, производители на пчеларски инвентар и лекарствени средства, научни работници и други лица, свързани с пчеларството, и има за цел да подпомага и защитава общите и индивидуалните интереси на своите членове и да съдейства на държавните органи при провеждане на политиката в областта на пчеларството.

Чл. 6. Националният браншови пчеларски съюз:

1. участва в изготвянето и изпълнението на Националната програма за развитие и насърчаване на пчеларството;

2. изготвя годишен доклад за състоянието на пчеларството и го представя на министъра на земеделието и горите;

3. участва в разработването на проекти за нормативни актове, стандарти и стандартни методи за анализ, свързани с пчеларството и пчелните продукти;

4. предлага на министъра на земеделието и горите начини за разпределяне на средства за развитие и подпомагане на пчеларството;

5. участва в разработването на програми с Министерството на околната среда и водите във връзка с поддържането на екологичното равновесие в природата, свързани с пчелоопрашването;

6. създава и поддържа база данни за производителите и търговците на пчели, пчелен мед и други пчелни продукти; организира и координира дейността по пчелоопрашването;

7. участва в обсъждане на устройствени проекти и технологични планове за залесяване на подходящи медоносни растения на общински, държавни и частни терени;

8. организира ежегоден конкурс за образцов пчелин на общинско, областно и национално равнище;

9. участва в организиране и провеждане на курсове за квалификация и обучение в областта на пчеларството съвместно с Националната служба за съвети в земеделието, Националния център за аграрни науки, Националната ветеринарномедицинска служба, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и други заинтересовани;

10. съдейства за организиране на биологично производство на пчелни продукти;

11. изпълнява и други функции, възложени със закон.

Чл. 7. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите приема дългосрочна Национална програма за развитие и насърчаване на пчеларството.

(2) Министърът на земеделието и горите и министърът на околната среда и водите на основание програмата по ал. 1 приемат едногодишни програми за развитие на пчеларството.

(3) Програмата по ал. 1 съдържа следните елементи:

1. изследване на състоянието и тенденциите в развитието на подотрасъл "пчеларство" - структура, производство, пазарни проучвания, ценообразуване и организация на пазара на мед и други пчелни продукти;

2. мерки за подпомагане на пчеларството:

а) технически - за подобряване на условията за производство на пчелни продукти;

б) за подобряване и опазване на медоносната растителност;

в) за профилактика и контрол върху заболяванията при пчелите;

г) за запазване на биоразнообразието и подпомагане на Националната развъдна асоциация по пчеларство;

д) за провеждане на изследователски програми за подобряване качеството на пчелните продукти;

е) за подпомагане на акредитираните лаборатории, извършващи анализ на пчелния мед и други пчелни продукти;

ж) за подготовка и повишаване квалификацията на пчеларите;

з) начини и форми за финансиране на включените в програмата дейности за развитие на подотрасъла;

3. мерки за наблюдение, оценка и контрол върху изпълнението на програмата по ал. 1.

(4) Изследването по ал. 3, т. 1 обхваща следните елементи:

1. общ брой на кошерите и на собствениците на пчелни семейства;

2. общ брой на собствениците, притежаващи повече от 150 кошера;

3. количеството на произведения мед, продаден директно на потребители, на търговци, на преработвателни предприятия;

4. количество пчелен мед от внос;

5. количество пчелен мед за износ и цени;

6. разходи за производството и подготовката на пчелния мед за предлагане на пазара;

7. разходи за мерките по контрол върху заболяванията при пчелите;

8. разходи за окачествяване на пчелния мед - общ брой на издадените сертификати за качество и произход на пчелния мед;

9. разходи за разширяване на медоносната растителност.

(5) Средствата за изпълнението на програмата по ал. 1 се осигуряват чрез Държавен фонд "Земеделие" и се набират от:

1. субсидии от държавния бюджет;

2. други целеви постъпления, включително по програмите за опазване на околната среда и поддържане на екологичното равновесие;

3. средства, отпуснати от предприсъединителни програми на Европейския съюз;

4. постъпления от местни и чуждестранни лица или от международни организации;

5. приходи от глоби и имуществени санкции по този закон.

(6) Министърът на земеделието и горите и министърът на околната среда и водите ръководят и контролират изпълнението на Националната програма за развитие и насърчаване на пчеларството.

Глава трета

РЕГИСТРИРАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Чл. 8. (1) В кметствата се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства.

(2) Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация по ал. 1.

(3) В едномесечен срок от регистрацията по ал. 1 кметствата изпращат информация за регистрираните пчелни семейства в областните дирекции "Земеделие и гори" и Националната ветеринарномедицинска служба.

(4) За извършване на регистрацията по ал. 1 не се заплаща такса.

(5) Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по ал. 2 собственикът поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), ЕГН (БУЛСТАТ), брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.

(6) Собственикът заявява за вписване в регистъра по ал. 1 промени на данните, подлежащи на регистрация, в 15-дневен срок от настъпването им.

Чл. 9. (1) Собственици на пчелини могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Регистрацията по чл. 8, ал. 1 обхваща:

1. данни за собственика на пчелните семейства - име (наименование на фирмата), адрес (седалище), ЕГН (БУЛСТАТ);

2. регистрационен номер на пчелина;

3. адрес на пчелина;

4. брой на отглежданите пчелни семейства;

5. брой новозакупени семейства и отводки към 30 август на съответната година;

6. брой продадени пчелни семейства към 30 август на съответната година;

7. брой новосъздадени пчелни семейства към 30 август на съответната година;

8. брой зазимени пчелни семейства.

(3) В кметствата се води и регистър на пчелните семейства на подвижно пчеларство, в който се вписват:

1. трите имена на собственика и ЕГН, съответно за юридическото лице - наименованието на фирмата и БУЛСТАТ;

2. постоянният адрес по местоживеене на собственика, съответно адресът на управление на юридическото лице;

3. постоянното местонахождение на пчелина;

4. регистрационният номер на пчелина;

5. броят на пчелните семейства;

6. мястото, откъдето са придвижени (кметство), с номер и дата на ветеринарномедицинското свидетелство;

7. мястото на настаняване;

8. мястото (кметството), закъдето заминават, с номер и дата на ветеринарномедицинското свидетелство.

Чл. 10. (1) Собственикът на пчелното семейство е и собственик на излезлия от него пчелен рояк.

(2) Когато пчелният рояк е заседнал в чужд имот, собственик на пчелния рояк е собственикът на имота. Във всички останали случаи собственик на пчелния рояк е лицето, което го е намерило.

Чл. 11. (1) Пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, земи и гори от горския фонд, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти.

(2) За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или общините могат да учредяват право на ползване.

(3) Правото на ползване се прекратява:

1. в случай че лицето, в полза на което е учредено, преустанови отглеждането на пчелните семейства;

2. със смъртта на лицето, съответно прекратяването на юридическото лице, в полза на което е учредено; в този случай правото на ползване се учредява в полза на наследниците, съответно правоприемниците, които продължават отглеждането на пчелните семейства, или на лицето, придобило собствеността върху тях.

(4) Когато общината продава земи - частна общинска собственост, които са ползвани за пчелини над 20 години и върху които и в момента се отглеждат над 10 пчелни семейства, собственикът на пчелина има право да закупи при равни други условия ползваните от него земеделски земи или гори и земи от горския фонд в размер не по-малко от 3 декара - за ниви, 2 декара - за ливади, и 1 декар - за овощни градини и гори.

Чл. 12. За учредяване право на ползване върху земеделски земи и върху земи и гори от държавния горски фонд за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства се прилагат разпоредбите на Закона за горите, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.

Чл. 13. (1) Право на ползване по чл. 12 може да се учреди в полза на заявителите, когато:

1. в района не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в радиус 2,5 км;

2. в населени места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда;

3. няма констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило в района от органите на Националната ветеринарномедицинска служба.

(2) Алинея 1, т. 1 не се прилага за райони, заети от растителност с обилно нектароотделяне - акациеви, липови гори и масиви, засети с културни медоносни видове.

Чл. 14. При подвижно пчеларство разрешение за настаняване или преместване на временен пчелин се издава от кмета в деня на подаване на молбата при наличие на изискванията на чл. 13, ал. 1, а за земите от държавния горски фонд - по реда на чл. 86, ал. 9 от Закона за горите.

Чл. 15. Постоянни и временни пчелини не се устройват на:

1. разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения;

2. разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;

3. разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки;

4. територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;

5. разстояние, по-малко от 500 м от химически заводи, които замърсяват въздуха с вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства.

Чл. 16. Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.

Чл. 17. За опрашване на земеделски култури земеделският производител заплаща на съответния пчелар услугата по договаряне.

Глава четвърта

ОТГЛЕЖДАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПЧЕЛНИ МАЙКИ, СЕМЕЙСТВА И РОЯЦИ

Чл. 18. (1) В Република България се отглеждат само местни отродия пчели и/или вътрелинейните им и междулинейните кръстоски.

(2) Селекцията и репродукцията в пчеларството се извършва от развъдни асоциации, получили разрешение по чл. 29, ал. 1 от Закона за животновъдството.

(3) Развъдните асоциации по ал. 2 извършват дейностите си под контрола на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Чл. 19. (1) Министърът на земеделието и горите определя с наредба правилата за производство и търговия с елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър.

(2) Производството на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) се извършва в племенни и репродуктивни пчелини, регистрирани в областните дирекции "Земеделие и гори", при условията и по реда на ал. 3 - 6.

(3) За регистрацията по ал. 2 лицата подават в съответната областна дирекция "Земеделие и гори":

1. заявление, съдържащо данни за местонахождението на пчелина;

2. положително становище от развъдната асоциация за расовата принадлежност на разплодния материал; за наличие на апаратура за инструментално осеменяване на елитни майки или за 10 км изолация при естественото им съешаване в племенните пчелини и 5 км - за репродуктивни пчелини; за наличие на оборудвана лаборатория;

3. документ, удостоверяващ професионалната квалификация на кандидата или на наетите от него лица за съответния вид дейности.

(4) В 10-дневен срок от подаването на документите по ал. 3 длъжностните лица от областните дирекции "Земеделие и гори" получават становище от районната ветеринарномедицинска служба за епизоотичната обстановка в района на пчелина и за здравословния статус на пчелните семейства. В същия срок длъжностните лица могат да извършат и проверка на място.

(5) В срока по ал. 4 директорът или упълномощено от него длъжностно лице от съответната областна дирекция "Земеделие и гори" може да поиска от заявителя писмено допълване или уточняване на документите по ал. 3.

(6) В 7-дневен срок от получаване на становището по ал. 4 и 5 директорът на областната дирекция "Земеделие и гори" или упълномощено от него длъжностно лице регистрира или отказва регистрацията на пчелина. Отказът може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

(7) Регистрацията е валидна за срок една година. След изтичането на срока на валидност нова регистрация се извършва въз основа на положително становище по ал. 3, т. 2 и ал. 4.

(8) Собствениците или управителите на регистрираните пчелини са длъжни да заявят в областната дирекция "Земеделие и гори" всяка промяна в обстоятелствата по ал. 3 и 4 в едномесечен срок от настъпването й.

(9) Регистрацията може да се заличи със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие и гори":

1. по молба на производителя;

2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;

3. при смърт на физическото лице;

4. при спиране на производството за период 12 месеца;

5. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган, че има промяна в обстоятелствата, въз основа на които е извършена регистрацията, и промяната не е била заявена в срока по ал. 8.

(10) Заповедта по ал. 9 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

Чл. 20. (1) Забраняват се:

1. вносът, разпространението и отглеждането на пчелни майки, семейства и рояци извън определените по чл. 18, ал. 1;

2. търговията и превозването на пчелни майки, семейства и рояци без сертификат за произход, издаден от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, и ветеринарномедицинско свидетелство за здравословно състояние.

(2) Министърът на земеделието и горите може по изключение да разреши внос на пчелни майки, извън определените по чл. 18, ал. 1, за научноизследователски цели при следните условия:

1. вносителят е научен институт или опитна станция;

2. вносът е за не повече от 20 пчелни майки;

3. при положително становище на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Националната развъдна асоциация по пчеларство.

Глава пета

ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И КОНТРОЛ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

Чл. 21. Производството на пчелни продукти обхваща получаването, преработката, пакетирането и съхранението на пчелен мед, цветен пчелен прашец, пчелно млечице, пчелен восък, прополис (пчелен клей) и пчелна отрова.

Чл. 22. (1) Забранява се влагането на примеси, подправянето, имитирането и фалшифицирането на пчелния мед и пчелните продукти и продажбата на пчелен мед, който не отговаря на условията на Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека (ДВ, бр. 85 от 2002 г.).

(2) Забранява се употребата на захар и други подсладители за подхранване на пчелните семейства по време на медосбора и в периода, когато подхранването би довело до наличие на остатъци в пчелния мед, предназначен за продажба.

(3) Предприятията за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти се одобряват и регистрират при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.

Чл. 23. Добивът, транспортирането, преработката и съхранението на пчелен мед и пчелни продукти се извършват в амбалаж, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2002 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ, бр. 13 от 2002 г.) и Наредба № 24 от 2001 г. за хигиенните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (обн., ДВ, бр. 56 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2002 г.).

Чл. 24. Забранява се използването на антибиотици и сулфонамиди при отглеждането и лекуването на болестите по пчелите и пчелното пило.

Чл. 25. При констатиране на заразни заболявания по пчелите и пчелното пило се прилага Наредба № 30 от 2002 г. за профилактика и борба с някои заразни болести по пчелите (ДВ, бр. 78 от 2002 г.).

Чл. 26. Националният браншови пчеларски съюз подпомага извършването на контрол върху качеството на предлаганите на вътрешния пазар пчелни продукти и информира министъра на земеделието и горите за констатирани нарушения.

Чл. 27. С наименованието "Пчелен мед" се обозначават само продукти, отговарящи на изискванията на Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека.

Чл. 28. Продукт, различен от пчелен мед, не може да се добавя към пчелния мед, предназначен за продажба.

Чл. 29. (1) Покупко-продажбата, окачествяването и съхранението на пчелните продукти се осъществяват по партиди на отделни производители.

(2) Всяка партида се придружава от сертификат за съответствие на качеството, издаден от акредитирана лаборатория.

(3) Вземането на проби и окачествяването на пчелните продукти се извършва при условия и по ред, определени с Наредба № 2 от 1997 г. за вземане на проби от хранителни продукти (ДВ, бр. 10 от 1997 г.).

Чл. 30. Пчелният мед и пчелните продукти се предлагат за продажба в опаковки, отговарящи на изискванията на чл. 7 от Закона за храните.

Чл. 31. Вносът на пчелен мед и пчелни продукти се осъществява при наличие на сертификат за произход и качество и ветеринарномедицински сертификат, издадени от компетентните ветеринарномедицински органи на страната износител.

Глава шеста

ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИНИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Чл. 32. (1) Физически и юридически лица, които провеждат дезинфекционни и дезинсекционни дейности с използване на продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция, задължително предвиждат мерки за опазване на пчелите от отравяне.

(2) Мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите.

Чл. 33. (1) Забранява се употребата на продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция върху земеделски и горски култури, трайни и крайпътни насаждения и медоносна растителност, намиращи се във фаза на цъфтеж и през периода на отделяне на мана.

(2) При масово проявление на вредители и авиационно третиране на земеделски и/или горски култури с продукти и/или препарати за растителна защита по ал. 1 в райони, в които има пчелини, собственикът на земеделската и/или горската култура осъществява третирането след писмено разрешение на регионалната служба за растителна защита.

Чл. 34. При механизираната коситба на цъфтяща медоносна растителност в дневните часове техниката трябва да е снабдена със специални устройства за прогонване на пчелите.

Чл. 35. Разрешава се използването на система кошери "тръвна" за отглеждането на пчелни семейства. Не се разрешава придвижването и използването им при подвижно пчеларство.

Чл. 36. (1) За осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяне със заповед на ръководителя на областната дирекция "Земеделие и гори" се създават постоянни комисии по общини в състав: представител на дирекцията, на съответната община и пчелар - проверител от Националния браншови пчеларски съюз. При необходимост в състава на комисията се включват и представители на Националната ветеринарномедицинска служба или на Националната служба за растителна защита, както и на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

(2) Министърът на земеделието и горите издава правилник за организацията и дейността на постоянните комисии по ал. 1.

(3) Членовете на постоянните комисии по ал. 1 имат право по предложение на Националния браншови пчеларски съюз да инспектират състоянието на всеки пчелин. В рамките на работното време членовете на постоянните комисии, притежаващи документ по утвърден образец, определен в правилника по ал. 2, имат право да влизат във всеки личен и обществен пчелин и да извършат прегледа на пчелните семейства и пчеларския инвентар.

(4) Постоянните комисии по ал. 1 извършват есенен профилактичен преглед, а при необходимост - и пролетен профилактичен преглед на пчелните семейства.

(5) Собствениците, чиито пчелни семейства са унищожени поради заболявания, включени в списъка по чл. 30, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, се обезщетяват при спазване изискванията на чл. 40, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Глава седма

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. (1) Който не регистрира пчелни семейства или не постави регистрационен номер на пчелина в нарушение на чл. 8, ал. 1 или ал. 5, се наказва с глоба от 50 до 100 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 200 до 300 лв.

Чл. 38. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 15, т. 1 и 4, се наказва с глоба от 100 до 200 лв., а за нарушения по чл. 15, т. 2, 3 и 5 - от 500 до 700 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 2000 лв.

Чл. 39. При нарушения на чл. 18, ал. 1 и 2 пчелинът се отнема в полза на държавата.

Чл. 40. (1) Лице, което произвежда и/или търгува с елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) в нарушение на правилата по чл. 19, ал. 1, се наказва с глоба от 1500 до 2000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Лице, което произвежда елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци), без да е регистрирано по чл. 19, ал. 2, се наказва с глоба 500 лв.

(3) Когато нарушенията по ал. 1 и 2 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2500 до 3000 лв.

Чл. 41. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 20, ал. 1, се наказва с глоба от 800 до 1000 лв. Внесените пчелни майки, рояци и пчелни семейства се отнемат в полза на държавата.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1300 до 1500 лв.

Чл. 42. (1) Който наруши разпоредбите по чл. 22, ал. 1 и чл. 24, се наказва с глоба 500 лв., като подправената, имитирана или некачествена продукция се отнема в полза на държавата.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер 1000 лв., като подправената, имитирана или некачествена продукция се отнема в полза на държавата.

Чл. 43. (1) Който наруши правилата, определени по реда на чл. 22, ал. 3, се наказва с глоба в размер 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер 7000 лв.

Чл. 44. (1) Който не спазва мерките за опазването на пчелите от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, определени по реда на чл. 32, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 8000 до 10 000 лв.

Чл. 45. (1) Който наруши разпоредбата на чл. 33, се наказва с глоба от 4000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 8000 до 10 000 лв.

Чл. 46. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 34, се наказва с глоба от 400 до 500 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 800 до 1000 лв.

Чл. 47. За повторно нарушение по чл. 37, 38 и чл. 40 - 46 предвидените глоби или имуществени санкции се налагат в двоен размер.

Чл. 48. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от министъра на земеделието и горите.

(2) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и горите или от упълномощени от него длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Ентомофилни растения" са диворастящи и културни растения, които се нуждаят от опрашване от пчели и други насекоми.

2. "Пчелен мед" е хранителен вискозен, течен или кристализирал продукт, произвеждан от медоносни пчели от нектара на цветовете или секрециите от или върху живите части на растенията, които пчелите събират, трансформират, комбинират с конкретни вещества, които те отделят, складират и оставят да узреят във восъчни пити.

3. "Подвижно пчеларство" е придвижването и временното настаняване на пчелни семейства в близост до медоносна растителност за ползването й като пчелна паша и за опрашване на ентомофилните култури и дивите растения.

4. "Пчеларство" е дейност, свързана с отглеждане, развъждане и използване на медоносните пчели за опрашване на ентомофилни култури и производство на пчелни продукти.

5. "Пчелен рояк" е част от пчелното семейство, състоящ се от една пчелна майка, пчели-работнички и търтеи (сезонно).

6. "Пчелно семейство" е цялата биологична и производствена единица (колония), състояща се от пчелна майка, определено количество пчели- работнички и търтеи (сезонно), настанени в кошери с необходимото количество восъчни пити. Пчелното семейство се смята за едно и когато основното семейство се подпомага от помощно, настанено в същия кошер.

7. "Пчелин" е място, върху което са настанени пчелни семейства заедно с наличното оборудване.

8. "Пчелни продукти", получени при отглеждане на пчели, са пчелен мед, пчелен восък, цветен пчелен прашец, прополис (пчелен клей), пчелно млечице и пчелна отрова.

9. "Пчелно пило" са яйцата, ларвите и какавидите на пчелите-работнички, майки и търтеи в различен стадий от развитието им до излюпването на възрастното насекомо.

10. "Пчелар проверител" е опитен пчелар, притежаващ документ за успешно издържан изпит за повишаване на квалификацията в оторизирано от министъра на земеделието и горите учебно заведение.

11. "Имитиран" или "подправен" е всеки продукт, който не отговаря на понятието "пчелен мед", определено в т. 2.

12. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за нарушение от същия вид.

13. "Тръвна" е неразборен, плетен, конусовиден кошер със сламена покривка.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието и горите издава наредбите по чл. 19, ал. 1, чл. 22, ал. 3 и чл. 32, ал. 2, както и правилника по чл. 36, ал. 2.

(2) До приемането на наредбата по чл. 32, ал. 2 се запазва действието на Наредба № 5 от 1985 г. за опазване на пчелните семейства от отравяне при пръскането и прашенето на растителността (ДВ, бр. 75 от 1985 г.).

§ 3. В тримесечен срок от влизането в сила на закона собствениците на пчелини са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 2.

§ 4. Система кошери "тръвна" по чл. 35 се използва за отглеждане на пчелни семейства в срок до 31 декември 2006 г.

§ 5. Собствениците на пчелни семейства подават заявление за регистрация по чл. 8, ал. 1 в тримесечен срок от влизането в сила на закона.

§ 6. Законът за пчеларството (обн., ДВ, бр. 102 от 1983 г.; изм., бр. 11 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г.) се отменя.

§ 7. Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и горите.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Законът е приет от 39-то Народно събрание на 10 юни 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Аватар
toko652003
Мнения: 1303
Регистриран на: Пет Авг 06, 2004 8:27 pm
Обратна връзка:

Мнение от toko652003 »

toko6520035927(Skype)
drone
Мнения: 660
Регистриран на: Вто Фев 01, 2005 8:54 pm
Местоположение: Асеновград

Мнение от drone »

Колеги , вие сте по- добре с компютрите, качете и наредба № 15 за опазване на пчелите от отравяния при пръскане с селскостопанска техника.
otvodkov
Мнения: 2
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 6:43 pm
Местоположение: Варна

Мнение от otvodkov »

1/6/2004

Наредба № 15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

--------------------------------------------------------------------------------

В Държавен вестник, бр. 47 от 01.06.2004 г. е публикувана Наредба № 15 на Министерство на земеделието и горите за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

С наредбата се определят изискванията и мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника.

Наредбата се издава на основание чл. 32, ал. 2 от Закон за пчеларството и отменя Наредба № 5 от 1985 г. за опазване на пчелните семейства от отравяне при пръскане и прашене на растителността (ДВ, бр. 75 от 1985 г.).

Изпълнението на наредбата се възлага на генералния директор на НСРЗ, генералния директор на НВМС и началника на НУГ.

Източник: http://www.bioevibul.com/news.aspx?id=69
ФЕРАРИСТ
Мнения: 135
Регистриран на: Пет Апр 07, 2006 3:58 pm
Местоположение: Ямбол, Ст. Загора
Обратна връзка:

Мнение от ФЕРАРИСТ »

Е-е-е-е-е-е.....като гледам от 22 член надолу какво пише, ако сме в САЩ всеки от нас може да отиде в някой от големите ни супери, да вземе едно бурканче мед на което с малки буквичики пише че има 30% изосуит, и да осъди фирмата за това че му причинява вреди като неправомерно използва думата "Мед", защото доколкото виждам това вече не е МЕД по закона за пчеларството....
apis1964
Мнения: 289
Регистриран на: Пон Фев 13, 2006 8:06 pm
Местоположение: гр.Габрово
Обратна връзка:

Мнение от apis1964 »

То и тука може да заведеш дело ,ако имаш нещо за събаряне-ще го получиш като бонус.
:lol: :lol: :lol: Като хванаха лицензираните преработватели ,че произвеждат фалшификати какво стана -едно голямо нищо,трябваше на всички да отнемат лицензите,това в САЩ би станало,ама тука плащаш и продължаваш. :oops: :oops: :oops:
ФЕРАРИСТ
Мнения: 135
Регистриран на: Пет Апр 07, 2006 3:58 pm
Местоположение: Ямбол, Ст. Загора
Обратна връзка:

Мнение от ФЕРАРИСТ »

Оня ден минават две фитки, и спряха на масата да гледат.....
Искаха бележка от производ. - дадах им......сертификат - тоже......
За финал попитаха дали медът ми бил разфасован в лицензирано за целта място, и победоносно ме погледнаха с очакване.......аз любезно ги попитах дали ако в момента им дам 10000 евро подкуп, те биха отишли в някое ченч бюро да ги сменят, като предварително знаят че там бутат фалшиви пари, лъжат с комисионната и прочее.....Фитките свалиха гарда и взеха да обясняват как не всички били такива, как имало някой дето не били в прословутия списък за ментаджиите на мед, и прочее, правилото си било правило, и след още 1-2 измънквания, отидоха да търсят друга жертва....
Аватар
toko652003
Мнения: 1303
Регистриран на: Пет Авг 06, 2004 8:27 pm
Обратна връзка:

Мнение от toko652003 »

разфасован в лицензирано за целта място
Това е важно кой и по какви критерии определя дали даденото помещение отговаря на изизскванията , по кой закон значи не говоря за преработвателен цех за него си има наредба
ами за помещение в което пчелар обикновен регистриран като земеделски производител имащ правото да продава меда си на пазара или в местни обекти ,какво му е необходимо за да си налее меда в буркани ???
Какво помешение с колко мивки с какви плотове ,кантар по стените фаянс на пода теракот със сифони ,също топла вода , предверие склад и т.н.
от къде може да се вземе тази информация и дали има изобщо такава възможност да се направи такова помещение и по кои закон щом като закона разрешава да си продаваме меда и на дребно в буркани , тогава е направен голям пропуск , не е уточнено как да го пълним и разфасоваме в естественото му състояние при какви условия и помещения .
Мисля си ,че трябва да влизаме в час докато не е станало прекалено късно :!:
toko6520035927(Skype)
ФЕРАРИСТ
Мнения: 135
Регистриран на: Пет Апр 07, 2006 3:58 pm
Местоположение: Ямбол, Ст. Загора
Обратна връзка:

Мнение от ФЕРАРИСТ »

Това с разфасоването няма да стои като закон или правило дълго време, щото просто едно че няма да проработи, второ никой няма да си кара меда на тия кърлежи....плюс това ако аз си продавам меда на някой пазар или магазин, нося на разфасофчика 5 тенекии, взимам си документа и върви доказвай че не съм си разфасовал у нас още 5 тона....абсурдно е, надали това ще стой като изискване дълго време, просто някой, някъде е бутнал пари и така е станало....
коко
Мнения: 733
Регистриран на: Пет Дек 03, 2004 1:47 pm
Местоположение: Пловдив

Мнение от коко »

toko652003 написа:
разфасован в лицензирано за целта място
Това е важно кой и по какви критерии определя дали даденото помещение отговаря на изизскванията , по кой закон значи не говоря за преработвателен цех за него си има наредба
ами за помещение в което пчелар обикновен регистриран като земеделски производител имащ правото да продава меда си на пазара или в местни обекти ,какво му е необходимо за да си налее меда в буркани ???
Какво помешение с колко мивки с какви плотове ,кантар по стените фаянс на пода теракот със сифони ,също топла вода , предверие склад и т.н.
от къде може да се вземе тази информация и дали има изобщо такава възможност да се направи такова помещение и по кои закон щом като закона разрешава да си продаваме меда и на дребно в буркани , тогава е направен голям пропуск , не е уточнено как да го пълним и разфасоваме в естественото му състояние при какви условия и помещения .
Мисля си ,че трябва да влизаме в час докато не е станало прекалено късно :!:
Защо разсъждавате прекалено много по този въпрос при положение, че закона ви е дал вратичка за да продаватемеда си по магазинчетата. Даже според мен сегашния вариант е изгоден за нас.
apis1964
Мнения: 289
Регистриран на: Пон Фев 13, 2006 8:06 pm
Местоположение: гр.Габрово
Обратна връзка:

Мнение от apis1964 »

Защо разсъждавате прекалено много по този въпрос при положение, че закона ви е дал вратичка за да продавате меда си по магазинчетата. Даже според мен сегашния вариант е изгоден за нас


Точно така ,Коко,сами дърпаме дявола за опашката :!: :!: :!:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Аватар
toko652003
Мнения: 1303
Регистриран на: Пет Авг 06, 2004 8:27 pm
Обратна връзка:

Мнение от toko652003 »

Мда мисля си че ще ви доиде до главата ,но ще е късно , говоря така защото се занимавам с пчеларство само като хоби , а се занимавам професионално с ресторантиорския бизнес и знам какви изисквания има , така че не си мислете че ще се размине и при пчераството ,
закона за храните влезе в сила от миналата година в пълна сила
вие си говорете за дявола и за опашката тя вече е дръпната :wink:
че закона ви е дал вратичка за да продаватемеда си по магазинчетата
дал е , но ти дали си изпълнил всички условия които ти е дал всеки проверяващ може да се заяде , както се е случило с колегата ФЕРАРИСТ
toko6520035927(Skype)
joko
Мнения: 22
Регистриран на: Вто Юни 06, 2006 11:16 pm
Местоположение: с.Варвара обл.Пазарджик

Мнение от joko »

Zdraveite kolegi.Ot nqkolko godini se zanimavam s p4elarstvo 4eta redovno izliza6tata literatura,zakoni i tn.No nikade ne zabelqzah ili pone nesam obarnal vnimanie kade i kak moga da si registriram ko6erite bez da se registriram kato zemedelski proizvoditel i da se obvarzvam s samoosigoritelna deinost.Da moje i da idvat proveriteli.Pomognete.
valvrv
Мнения: 491
Регистриран на: Чет Дек 15, 2005 9:05 am
Местоположение: Димитровград

Мнение от valvrv »

joko написа:Zdraveite kolegi.Ot nqkolko godini se zanimavam s p4elarstvo 4eta redovno izliza6tata literatura,zakoni i tn.No nikade ne zabelqzah ili pone nesam obarnal vnimanie kade i kak moga da si registriram ko6erite bez da se registriram kato zemedelski proizvoditel i da se obvarzvam s samoosigoritelna deinost.Da moje i da idvat proveriteli.Pomognete.
пиши на кирилица
joko
Мнения: 22
Регистриран на: Вто Юни 06, 2006 11:16 pm
Местоположение: с.Варвара обл.Пазарджик

Мнение от joko »

Здравеите колеги.Интересува ме как мога да си регистрирам кошерите така 4е да не се налага да се самоусигорявам а те да подлежат на проверка от проверителите.
Публикувай отговор

Обратно към “Закон за пчеларството / Beekeeping law”