относно пръскане на рапицата

Тук предупреждавайте за пръскане с пестициди и хербициди
Публикувай отговор
bat_minka
Мнения: 50
Регистриран на: Пон Фев 09, 2009 9:26 am
Местоположение: Veliko Tyrnovo

относно пръскане на рапицата

Мнение от bat_minka »

в кметството пристигна писмо че ще пръскат. до сега пръскаха един път преди цъфтеж , а сега втори път.доколкото разбрах ще пръскат с препарата биская които е инсектицид. тои е на баиер германия и не бил вреден за пчелите .по закона за пчеларството чл.33 изрично гласи че се забранява пръскане по време на цъфтеж. ако пръскат рано сутрин или вечер когато пчелите не са на паша добре ама ако е през деня и ги хване в полето. моля за ващето мнение относно този препарат .
аааа35
Мнения: 201
Регистриран на: Съб Юли 12, 2008 10:23 am
Местоположение: разград

Re: относно пръскане на рапицата

Мнение от аааа35 »

при мен пръскаха вчера ,незнам с какво ,но казха че бил безвреден за пчелите.за всеки случай ги затворих .днес са много кротки за разлика от други години когато издивяваха
dimitarbonev
Мнения: 1741
Регистриран на: Пет Ное 03, 2006 2:59 pm
Местоположение: Пловдив
Обратна връзка:

Re: относно пръскане на рапицата

Мнение от dimitarbonev »

Почнах да се чудя тази служба "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" за какво служи. Вероятно за да разрешава пръскане с опасни препарати по време на цъфтеж, както и да разрешава това да се случва през целия ден в нарушение на наредба 15 и служителките да се оправдават, че нищо не разбират от пчели.
Това, което човек сам си направи, никой друг не може да му го направи.
http://donboneti.mylivepage.ru/
ivandespotov
Мнения: 467
Регистриран на: Сря Мар 05, 2008 5:32 pm
Местоположение: Видин
Обратна връзка:

Re: относно пръскане на рапицата

Мнение от ivandespotov »

Днес кмета на селото в което пчеларствам ми се обади да ми каже,че забележете ВЧЕРА са пръскали!Без коментар,това е България!!!!
medar1967
Мнения: 304
Регистриран на: Вто Апр 14, 2009 10:31 am
Местоположение: Белоградчик

Re: относно пръскане на рапицата

Мнение от medar1967 »

Без коментар!!!!
dimitarbonev
Мнения: 1741
Регистриран на: Пет Ное 03, 2006 2:59 pm
Местоположение: Пловдив
Обратна връзка:

Re: относно пръскане на рапицата

Мнение от dimitarbonev »

НАРЕДБА № 15
от 8 април 2004 г.
за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
(Обн., ДВ, бр. 47 от 01.06.2004 г., изм. доп. ДВ бр. 82/19.09.2008 г.)

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията и мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника.

Раздел II.

Условия и ред за извършване на растителнозащитни, дезинфекционни, дезинсекционни мероприятия с наземна и авиационна техника

Чл. 2. (1) Продукти за растителна защита, препарати за дезинсекция и дезинфекция върху земеделски и горски култури при скорост на вятъра не повече от 2 м/сек се прилагат:

1. на площи, намиращи се на не по-малко от 50 м от населени места и пчелини, когато третирането се извършва с наземна техника;

2. на площи, намиращи се на не по-малко от 300 м от населени места и пчелини, когато третирането се извършва с авиационна техника.

(2) Не се разрешава третиране на площи с цъфтяща растителност и граничещи с такава, пасищни площи и вододайни зони.

Чл. 3. (1) При използване на наземна техника за третиране с продукти за растителна защита и препарати за дезинсекция и дезинфекция се определят следните защитни зони:

1. не по-малко от 150 м - когато посоката на вятъра е към населеното място и пчелините;

2. не по-малко от 50 м - когато посоката на вятъра е обратна на населеното място и пчелините.

(2) Не се допуска използването на наземна техника за третиране при скорост на вятъра над 5 м/сек.

(3) Не се допуска използването на наземна техника при третиране с инсектициди в интервала от 11 ч. до 18,30 ч. до края на май и от 10 ч. до 19,30 ч. за месеците от юни до октомври.Чл. 4. При използване на авиационна техника за третиране с продукти за растителна защита и препарати за дезинсекция и дезинфекция се определят следните защитни зони:

1. не по-малко от 800 м - когато посоката на вятъра е към населеното място и пчелините;

2. не по-малко от 200 м - когато посоката на вятъра е обратна на населеното място и пчелините.

Чл. 5. (1) Възложителят на растителнозащитна, дезинфекционна и дезинсекционна дейност е длъжен писмено да уведоми не по-късно от 5 дни преди началото на третирането за използване на авиационна техника за пръскане на растителността с продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция съответната община и съответните регионални служби за растителна защита (РСРЗ), регионални ветеринарномедицински служби (РВМС) и регионални управления на горите (РУГ).

(2) В случаите по ал. 1 не се разрешава прелитането над населените места и пчелините.

(3) В бордния дневник на въздухоплавателното средство се записват състоянието на метеорологичните елементи, характеризиращи времето в момента преди третиране и след извършване на самото третиране.

(4) Екипажът на въздухоплавателното средство трябва да осигурява:

1. непропускаемост на устройството за затваряне на дюзите за разпръскване на растителнозащитните продукти и препарати за дезинфекция и дезинсекция така, че продукти да попадат само върху подлежащите за третиране площи;

2. приготвянето на работните разтвори и зареждането на въздухоплавателното средство само на определени за целта места;

3. унищожаването на опаковките от ползваните продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция в деня на третирането при условията и по реда на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.

(5) При установени неизправности от възложителя или контролните органи до отстраняването им полетите временно се прекратяват.

(6) Не се допуска използването на авиационна техника:

1. при скорост на вятъра над 2 м/сек при третиране с хербициди, десиканти и дефолианти;

2. при скорост на вятъра над 5 м/сек за при третиране с инсектициди, фунгициди, растежни регулатори и минерални торове;

3. при температура на въздуха над 25 градуса С, измерени на сянка.

4. при пълно безветрие

5. не се допуска използването на авиационна техника при третиране с инсектициди съгласно чл. 3, ал. 3

Чл. 6. Възложителят окосява цъфтящата растителност в междуредията на трайните насаждения (овощни градини, лозя и др.), ако не е подкултура, преди извършване на третирането при спазване на чл. 34 от Закона за пчеларството.

Чл. 7. При третиране с продуктите за растителна защита и продукти за дезинсекция и дезинфекция срещу вредители на открити, достъпни за пчелите терени, органите на хигиенно-епидемиологичните инспекции, областните пътни и железопътни управления, държавните дивечовъдни станции и частни горовладелци писмено уведомяват 5 дни преди началото на третиране РСРЗ, РВМС, РУГ, кметовете общини.

Чл. 8. (1) Националната служба за растителна защита ежегодно до 1 март издава списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита и на регистрираните торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, в който посочва и продължителност на токсично действие на продуктите за растителна защита. Списъкът се публикува на страницата на НСРЗ в интернет.

(2) Националната ветеринарномедицинска служба публикува и в определен период актуализира регистър за ветеринарномедицинските продукти, който е поместен в интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.

Раздел III.

Условия и ред за оповестяване на мероприятията

Чл. 9. (1) Възложителят на всяко авиационно третиране или третиране с инсектициди и вегетационни хербициди с наземна техника е длъжен да изпрати уведомително писмо по образец съгласно приложение № 1 до кмета на кметството най-малко 5 работни дни преди третирането.

(2) В срок не по-малко от 3 работни дни (72 часа) преди третирането кметът на кметството уведомява писмено и по телефона собствениците на пчелини в района по данни за адреса за кореспонденция, вписани в регистъра по чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството, както и чрез обява на видно място в съответното населено място, вкл. и кметовете на кметства и кметските наместници на населените места, чиито землища граничат с третираните площи.

(3) Към екземпляра на уведомителното писмо до кмета за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия задължително се прилага схема на площите за третиране, както и се отразяват видът и фенофазата на културите в съседните площи.

Чл. 10. Растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните мероприятия се провеждат само след като възложителят е получил писмено съобщение от кмета на кметството, че собствениците на пчелини са предупредени за предстоящото третиране.

Чл. 11. (1) Третирането на площите, посочени в уведомителното писмо, не може да продължи повече от 5 дни.

Възложителят на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия уведомява кмета на населеното място и кметовете на граничещите населени места за приключването му.

(2) За всяко следващо третиране площите на същото населено място се изпраща ново уведомително писмо по реда на чл. 9.

(3) В случаите, когато обявено третиране не бъде проведено, ново третиране се провежда след процедурата за уведомяване по чл. 9, ал. 2.

Чл. 12. (1) След уведомяване от кметството за предстоящото третиране собствениците на пчелни семейства са длъжни да да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.(2) При извънредни ситуации (каламитети или епифитотии), обявени от министъра на земеделието и храните, НСРЗ (РСРЗ) препоръчва за ползване регистрираните толерантни за пчелите продукти за растителна защита.

Чл. 13. (1) При масов подмор на пчели в срок до 24 часа от констатираната смъртност собственикът на пчелина подава жалба до директора на областната дирекция "Земеделие" с копие до кмета на населеното място. Директорът на областната дирекция "Земеделие" незабавно уведомява РСРЗ и свиква комисията по чл. 36, ал. 1 от Закона за пчеларството в срок до 24 часа от получаване на жалбата в работни дни или в срок до 72 часа след получаване на жалбата в предпразничен и празнични дни. При осъществяване на своята дейност комисията може писмено да покани за участие възложителя или негов представител.

(2) Ветеринарният лекар, обслужващ пчелина, след информация от собственика на пчелина за масов подмор съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД взема в срок до 24 часа от уведомяването необходимите проби, които се изпращат за анализ в акредитирана лаборатория с придружително писмо (по образец КЗЖ-31).

(3) Пробата по ал. 2 трябва да съдържа не по-малко от 50 г от материалите за изследване, поставени в подходяща опаковка (стъклен или пластмасов съд, здраво затворен). Пробата се транспортира незабавно в хладилна чанта. При невъзможност за незабавен транспорт пробата следва да бъде съхранявана при температура не по-висока от 4 градуса Целзий, но не повече от 48 часа.

(4) След проверка на място комисията съставя констативен протокол съгласно приложение № 2, в който:

1. се потвърждава или отхвърля съмнението за отравянето, придружено с мотиви;

2. при установяване на отравяне се отразяват обстоятелствата, при които е настъпило събитието;

3. се определят видът и размерът на причинените щети на пчелните семейства от отравянето.

(5)Представителят на РСРЗ взема проби от третираната растителност. Пробите се транспортират незабавно. При невъзможност за незабавен транспорт пробите следва да бъдат съхранявани и доставени в лабораторията по подходящ начин. Пробите се придружават от Протокол за вземане на проби от растения и растителни продукти за установяване на остатъчни количества от ПРЗ..

(6) Окончателното заключение за причините за смъртта на пчелите и установяване на нарушителя по образец в приложение № 3 се изготвя от комисията на основание констативния протокол по ал. 4 и след получаване на резултатите от анализите.

(7) Пробите по този член се изпращат за анализ в акредитирана лаборатория от и за сметка на жалбоподателя.

(8) Лица, претърпели вреди, имат право да търсят обезщетение по съдебен ред.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Защитна зона" е минимално разстояние между третираните площи и граничещите с тях площи, заети от култури или населени места.

2. "Подкултура" е култура, отглеждана в междуредията на овощни градини и лозя.

3. "Подмор" е увеличена смъртност на пчели над пределно допустимите норми.

4. "третиране" е приложение на продукти за растителна защита и препарати за дезинсекция и дезинфекция.

5. "фенофаза" е фаза от физиологичното развитие на растенията.

6. "Каламитет" е масова поява на неприятели, свързана с нанасянето на значителни загуби на земеделските култури (растенията), в течение на определен период от време, на територията на определен район или за страната.

7. "Епифитотия" е развитие на болестта "Х" по растенията във времето и пространството, което включва рязкото нарастване и понижаване на честотата на заболяването в течение на определен период от време на територията на отделен район или за страната в диапазона от "0" до "1"."

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 32, ал. 2 от Закон за пчеларството.

§ 3. Наредбата отменя Наредба № 5 от 1985 г. за опазване на пчелните семейства от отравяне при пръскане и прашене на растителността (ДВ, бр. 75 от 1985 г.).

§ 4. Наредбата се възлага за изпълнение на генералния директор на НСРЗ, генералния директор на НВМС и председателя на Държавната агенция по горите..Приложение №1 към чл. 9, ал. 1

Изх. № .....................

До Кмета на .......................................................

гp./с. .....................

гр./с./ .................................................................................До РСРЗ ............................................................гр. .......................................................................До РВМС .....................................................гр. ............................................................

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМООт ............................................................

ЕГН .........................................................

Фирма .....................................................

БУЛСТАТ ..............................................

Адрес: ................................................................................................................................................................за

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни

и дезинсекционни мероприятияВ изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване

на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начини-

те за провеждане на растителнозащитни, дезинфекци-

они и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме:

1. На ................ 20.... г. от ............ до ............ часа ще

се проведе третиране на ................................................................................................................................................

.................... с препарат/продукт - ..............................................................................................................................

(култура)

карантинен срок .... дни, при доза .........../дка. В случай

на нужда, антидот (противоотрова) .................................................................................................................................................................................

по лекарско предписание.

Третирането се извършва срещу вредител ........................................................................................

2. Подлежащите на третиране терени са в местнос-

тите и на площ, както следва:

а) ................................... дка, отстоящи от населе-

ното място ................ км, отстояние от съседно сели-

ще на ............... км;

б) ............, ...............дка, отстоящи от

населеното място ................. км, отстояние от

съседно селище на ..................... км;

3. Препаратът/продуктът е включен в Списъка на

разрешените за предлагане на пазара продукти за рас-

тителна защита, регистрирани торове и подобрители

на почвата и/или в Регистъра за ветеринарномедицин-

ски препарати, като е извършена селективност според

вредителя на културата, съобразен с климатичните осо-

бености за периода, начина на приложение, както и с

оглед опазване на околната среда.

4. Препаратът/продуктът е закупен от ........................................................................

(фирма)

и се придружава с копие от сертификат за качество

№ ............ / ................... 20... г.

5. За организиране и провеждане на третирането

отговаря лицето: ..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................,

ЕГН: .............., Л.К. № ................, издадена на ......................................,

от МВР- ..........., тел: .................... мобилен ...............................................................................

6. За изпълнител на пръскането е определен със

заповед или сключен договор ...........................................................................................................

авиационен оператор (механизатор) с ЕГН: ...................................................,

Л.К. № ........., издадена на ................от МВР-.............................................................

тел: ......................., мобилен .......................................................................................................

7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се

извърши на работна площадка, намираща се в ...............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................дата: 20 .... г. Подпис и печат:Забележки: 1. Общинската администрация и кметствата приемат уведомителните писма само по настоящия образец.

2. Пчеларските дружества, РСРЗ, РВМС и РУГ да се считат уведомени само с писма по настоящия образец

Приложение № 2 към чл. 13, ал. 4

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛДнес ... ... ... ... 20... ... г. , комисия в състав:

Председател: ... ... ... ...

1. Представител на ОС "Земеделие", гр./с. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., ... ... ... ...

2. Представител на общината/кметството, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . - ... ... ... ...

3. Представител на РВМС ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - ... ... ... ...

4. Пчелар - проверител, ... ... ... ...

5. Представител на РСРЗ, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,

назначена със Заповед № ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20... ... г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., със задача да провери на място състоянието на пчелните семейства, собственост на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,

жител на гр. (с.) ... ... ... ...

Комисията посети пчелина в гр./с. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , с рег. № ... ... ... ...

с общ брой ... ... ... ... пчелни семейства и след като прегледа състоянието на всяко пчелно семейство.КОНСТАТИРА: ... ... ... ... ... ... броя пчелни семейства са с признаци на отравяне, както следва:

пч. сем. с №


% загинали пчели

... ... ... ... ... ... ... ..


... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ..


... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ..


... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ..


... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ..


... ... ... ...КОМИСИЯТА, след като взема под внимание фактите, че са спазени/не са спазени условията и редът за оповестяване на мероприятията и е извършено/не е извършено третиране на ... ... ... ...

... ... ... ...

(култура)

на площ от ... ... ... ... ... дка, отстояща на приблизително разстояние от ... ... ... ... ... ... ... ... . метра от пчелина, собственост на: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... от гр./с. ... ... ... ... ... ... ... ... ...,

ПРЕЦЕНЯВА, че има /няма пряка връзка за смъртността на пчелите с проведените растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия.

На ... ... ... ... ... ... 20 ... г., с писмо № ... ... ... ... д-р ... ... ... ...

е изпратил ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . бр. проби с материал за анализ в

... ... ... ...

(името на лабораторията)На ... ... ... ... ... ... ... .20 ... г., с Протокол № ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... представителят на РСРЗ гр. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... взема растителна проба от третираната растителност, която изпраща за анализ в акредитирана лаборатория, за сметка на жалбоподателя.Настоящият протокол се състави в ... ... ... еднообразни екземпляра, от които по един за членовете на комисията, за собственика на пчелните семейства и за възложителя.Забележка. Не по-късно от пет дни след получаване на резултатите от лабораторните анализи комисията изготвя заключение за причините, довели до смъртта на пчелите. Заключението да се счита за неразделна част от този Констативен протокол.

... ... ... ... ... 20... . г.

Председател: ... ... ... ... ... ... ... ...

гр./с ... ... ... ... ... ... .


Членове: 1. ... ... ... ... ... ... ... .


2. ... ... ... ... ... ... ... ..
3. ... ... ... ... ... ... ... .


4. ... ... ... ... ... ... ... ..
5. ... ... ... ... ... ... ... .Собственик на пч. семейства: ... ... ... ... ... ... ... ...
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА КОНСТАТИВНИЯ ПРОТОКОЛ

Тези указания са в полза на комисията при определяне на силата и щетите на пчелните семейства.

1. Силата се определя по количеството на наличното пило в кошера, по излитащите на прелката пчели и по намерените пред прилетната дъска пчели. Трябва да се има предвид, че голяма част от летящите пчели умират още в полето или по пътя, затова само по намерените умрели пред кошера не може да се преценят щетите и процентът на загиналите летящи пчели.

2. Когато пчелинът се състои от 10 - 15 пчелни семейства, може да се опише поотделно за всяко пчелно семейство процентът на умрелите пчели. Когато са по-голям брой, засегнатите семейства се групират в зависимост от силата и процента на загиналите пчели.

3. Ако предварително при съобщението от собственика за настъпилото отравяне на пчелните му семейства вече са взети и изпратени проби съгласно чл. 13, ал. 2, комисията преценява следва ли да взимат и изпращат нови проби за анализ.

4. Пробите от пчели се взимат около една голяма водна чаша (500 бр. ), поставят се в стъклен буркан и с придружително писмо се изпращат за изследване. Взима се и проба от растителността, която е пръскана. Желателно е пробите (от пчели и растителност) да са няколко, взети от различни места."Приложение № 3 към чл. 13, ал. 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КЪМ КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛДнес ... ... ... ... 20... ... г. , комисия в състав:

Председател: ... ... ... ...

1. Представител на ОС "Земеделие", гр./с. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., ... ... ... ...

2. Представител на общината/кметството, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . - ... ... ... ...

3. Представител на РВМС ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - ... ... ... ...

4. Пчелар - проверител, ... ... ... ...

5. Представител на РСРЗ, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,

назначена със Заповед № ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20... ... г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., със задача да провери на място състоянието на пчелните семейства, собственост на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,

жител на гр. (с.) ... ... ... ...Относно отравянето на пчелните семейства в пчелин с рег. № ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... в

с. (гр.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... общ. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., обл. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .Комисията след анализ на данните от Констативния протокол и резултатите от лабораторните изследвания на изпратените проби пчели с писмо № ... ... ... ... от ... ... ... ... ...20... ... г. на ветеринарния лекар в лабораторията на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

и растителност от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , изпратена с Протокол № ... ... ... ... от ... ... 20... ..г. на РСРЗ, в лабораторията на ... ... ... ... ... .ПРЕЦЕНЯВА, че смъртността на пчелите е (не е) причинена от отравяне с растителнозащитния продукт(и)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., използван(и) при пръскането на ... ... ... ... .от... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .гр./с. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..обл. ... ... ... ... ... ... ... ..

Настоящото ЗАКЛЮЧЕНИЕ представлява неразделна част от Протокол № ... ... ... ... ... от... ... ... ...20... ..г. и се състави в ... ... ... ... броя еднообразни екземпляра, от които по един за членовете на комисията и един за собственика на пчелина.Забележки: 1. Настоящото заключение се изготвя не по-късно от пет дни след получаване на резултатите от лабораторните анализи на изпратените проби.

2. Към заключението като неразделна част се прилагат копия от резултатите от

извършените анализи.

... ... ... ... ... 20... . г.

Председател: ... ... ... ... ... ... ... ...

гр./с ... ... ... ... ... ... .


Членове: 1. ... ... ... ... ... ... ... .


2. ... ... ... ... ... ... ... ..
3. ... ... ... ... ... ... ... .


4. ... ... ... ... ... ... ... ..
5. ... ... ... ... ... ... ... .Собственик на пч. семейства: ... ... ... ... ... ... ... ...
Това, което човек сам си направи, никой друг не може да му го направи.
http://donboneti.mylivepage.ru/
bat_minka
Мнения: 50
Регистриран на: Пон Фев 09, 2009 9:26 am
Местоположение: Veliko Tyrnovo

Re: относно пръскане на рапицата

Мнение от bat_minka »

ха, аз се разминах с всичко лошо което можеше да се случи сутринта в събота около 7 часа затворих всички кошери самолета доиде около 8 и пръска до около 10 след това ги отворих . ходих на блока като стоях в колата и самолета минаваше над мен и пръскаше но този препарат нямаше никакъв мирис все едно е вода .Сигурно наистина е безвреден защото други колеги не бяха затворили пчелите и нищо не стана
myfix
Мнения: 6
Регистриран на: Пет Май 04, 2012 10:35 pm

Re: относно пръскане на рапицата

Мнение от myfix »

Това за Констативния протокол е много важно, ако не се знае, а трябва да се действа. Има много тънкости, с които ни прецакват, а не са оповестени и едва ли не трябва да си там в администрацията, за да ги знаеш. Не че те знаят, ама...


________________
Обяви
JMT
Пътувайте изгодно със самолет до топ дестинации като Неапол http://www.paravion.bg/%D1%81%D0%B0%D0% ... iya/naples, Мадрид и много други. Резервирайте билети онлайн.
Четенето на книги отново е на мода, но вече се чете в интернет. В българската интернет търсачка Напред.БГ можете да намерите и прочетете книжката с приключенията на Пинокио http://napred.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0% ... D0%BE.html
Публикувай отговор

Обратно към “Пръскане с пестициди и хербициди”