Изисквания за подвижно пчеларство

Модератор: drone

Публикувай отговор
Илия85
Мнения: 5
Регистриран на: Вто Ное 07, 2017 7:34 pm

Изисквания за подвижно пчеларство

Мнение от Илия85 »

Здравейте някой може ли да ми каже Какви са изискванията за подвижното пчеларство не мога да намеря никаква информация понеже имам платформа и от догодина започвам да работя с нея Благодаря ви предвароително
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Изисквания за подвижно пчеларство

Мнение от Dinko »

Чл. 11. (1) Пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, земи и
гори от горския фонд, собственост на държавата, общините, физически и юридически
лица, както и в урегулирани поземлени имоти.
(2) За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или
общините могат да учредяват право на ползване.
(3) Правото на ползване се прекратява:
1. в случай че лицето, в полза на което е учредено, преустанови отглеждането на
пчелните семейства;
2. със смъртта на лицето, съответно прекратяването на юридическото лице, в полза на
което е учредено; в този случай правото на ползване се учредява в полза на наследниците,
съответно правоприемниците, които продължават отглеждането на пчелните семейства,
или на лицето, придобило собствеността върху тях.
(4) Когато общината продава земи - частна общинска собственост, които са ползвани
за пчелини над 20 години и върху които и в момента се отглеждат над 10 пчелни
семейства, собственикът на пчелина има право да закупи при равни други условия
ползваните от него земеделски земи или гори и земи от горския фонд в размер не по-малко
от 3 декара - за ниви, 2 декара - за ливади, и 1 декар - за овощни градини и гори.
Чл. 12. За учредяване право на ползване върху земеделски земи и върху земи и гори
от държавния горски фонд за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства
се прилагат разпоредбите на Закона за горите , Закона за държавната собственост и Закона
за общинската собственост .
Чл. 13. (1) Право на ползване по чл. 12 може да се учреди в полза на заявителите,
когато:
1. в района не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в радиус 2,5 км;
2. в населени места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м от
границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м, ако
входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда,
висока над 2 м, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м под
нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда;
3. няма констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило в района от
органите на Националната ветеринарномедицинска служба.
(2) Алинея 1, т. 1 не се прилага за райони, заети от растителност с обилно
нектароотделяне - акациеви, липови гори и масиви, засети с културни медоносни видове.
Чл. 14. При подвижно пчеларство разрешение за настаняване или преместване на
временен пчелин се издава от кмета в деня на подаване на молбата при наличие на
изискванията на чл. 13, ал. 1 , а за земите от държавния горски фонд - по реда на чл. 86, ал.
9 от Закона за горите .
Чл. 15. Постоянни и временни пчелини не се устройват на:
1. разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски
градини и болнични заведения;
2. разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за
производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;
3. разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за
производство на племенни пчелни майки;
4. територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
5. разстояние, по-малко от 500 м от химически заводи, които замърсяват въздуха с
вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин,
туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства.
Чл. 16. Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от
съседни пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Изисквания за подвижно пчеларство

Мнение от Dinko »

Чл. 86. (1) При промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии, уедряване, разпореждане и учредяване на ограничени вещни права върху горски територии - държавна и общинска собственост, както и в случаи, за които това е предвидено в нормативен акт, се изготвя оценка на имота.

(2) Оценките се изготвят от правоспособни независими оценители, регистрирани по Закона за независимите оценители, като условията и редът за извършване на оценка се определят с наредба на Министерския съвет.

(3) При изготвяне на оценки за учредяване на ограничени вещни права върху горски територии - държавна и общинска собственост, в оценката се включва и стойността на дървесината.

(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Разпоредбата на ал. 3 се прилага и при изготвяне на оценки за определяне на обезщетението за сервитути, които възникват в горските територии по силата на специални закони.

(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) При промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори - държавна и общинска собственост, се заплаща цена за компенсационно залесяване, определяна ежегодно със заповед на министъра на земеделието и храните.

(6) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Цената по ал. 5 постъпва в приход на:

1. съответното държавно предприятие по чл. 163 - за горите - държавна собственост;

2. съответната община - за горите - общинска собственост.

(7) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Платената по ал. 6 цена се разходва само за създаване на нови гори.

ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ

В сила от 09.04.2011 г.
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Изисквания за подвижно пчеларство

Мнение от Dinko »

Образец ЗХОЖ – 9 / Утвърден със Заповед № РД 11-30/08.03.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
за придвижване/транспортиране на животни
1. ИЗПРАЩАЧ или СОБСТВЕНИК на ЖИВОТНИТЕ, ЕГН, л.карта,
№, дата и място на издаването
2. ПРИДРУЖИТЕЛ или ТЪРГОВСКИ ПОСРЕДНИК, ЕГН, л.карта,
№, дата и място на издаването
3. МЯСТО НА ТОВАРЕНЕ – вет. рег. № на животновъдния обект
и адрес
гр.с. ...............................

4. ЖИВОТНИ – вид, категория и брой на животните
5. НАЧИН НА ПРИДВИЖВАНЕ (превозване) на животните – вид
и № на превозното средство
6. КЛИНИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ЖИВОТНИТЕ
7. БРОЙ НА ДНИТЕ преди придвижването, през които
животните са били под ветеринарно наблюдение.
ПРОВЕДЕНИ ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ВАКСИНАЦИИ
– срещу какви заразни болести, № и дата на протокола за
извършените изследвания/ваксинации
8. ЦЕЛ ЗА ПРЕДВИЖВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ – незабавно клане,
доотглеждане.
9.
МЯСТО НА РАЗТОВАРВАНЕ – вет. рег. № , адрес
гр.с. ...............................

10. ПОЛУЧАТЕЛ – ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ, ПЪЛЕН АДРЕС
Долуподписаният оторизиран от компетентния орган ветеринарен лекар удостоверявам, че горепосочените
животни са предварително прегледани от мен и намерени за здрави и годни за придвижване до
местопредназначението им. Мястото от което произхождат, е свободно от заразни болести по тези животни или по
този вид животни. Животните не са третирани с ветеринарномедицински препарати, забранени за употреба.
Животните не са третирани с ветеринарномедицински препарати или ако са третирани, карентния срок е изтекъл.
Транспортират се в почистено и дезинфекцирано превозно средство.
Свидетелството има валидност .............. дни, считано от датата на издаването му.
гр. ......................................
ден .....................................
месец .................................
година ...............................
ИЗДАЛ:
ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР:
.............................................................
/име, фамилия, подпис, щемпел/
Илия85
Мнения: 5
Регистриран на: Вто Ное 07, 2017 7:34 pm

Re: Изисквания за подвижно пчеларство

Мнение от Илия85 »

Благодаря за информацията, ремаркетo e самоделно случайно да знаете как мога да го регистрирам и как става това И дали въобще мога да го регистрирам
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Изисквания за подвижно пчеларство

Мнение от Dinko »

В КАТ трябва да отидеш с документа от:
http://www.technotest.bg/

Питай ги по телефона.
Илия85
Мнения: 5
Регистриран на: Вто Ное 07, 2017 7:34 pm

Re: Изисквания за подвижно пчеларство

Мнение от Илия85 »

В КАТ не става ли
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Изисквания за подвижно пчеларство

Мнение от Dinko »

Трябва да минеш през http://www.technotest.bg/ за сертификат и тогава в
КАТ за регистрация на ремаркето
Илия85
Мнения: 5
Регистриран на: Вто Ное 07, 2017 7:34 pm

Re: Изисквания за подвижно пчеларство

Мнение от Илия85 »

Извинявам се имах предвит КТИ
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Изисквания за подвижно пчеларство

Мнение от Dinko »

КТИ май го закриха :?:
Илия85
Мнения: 5
Регистриран на: Вто Ное 07, 2017 7:34 pm

Re: Изисквания за подвижно пчеларство

Мнение от Илия85 »

Ок благодаря
Polad112
Мнения: 28
Регистриран на: Пон Авг 08, 2022 5:00 pm

Re: Изисквания за подвижно пчеларство

Мнение от Polad112 »

Дали има промяна в закона, някой знае ли?
Публикувай отговор

Обратно към “Подвижно пчеларство / Mobility apiculture”