назад към Библиотека


ДФ „Земеделие“, Програма „Животновъдство“

08-03-2005 г.

На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ с решение от 25.01.2005 г. утвърди параметрите за отпускане на целеви инвестиционни кредити по програма „Животновъдство“. Срокът на действие на тази програма е до 31.12.2005 г., като е осигурен общ финансов ресурс по цялата програма в размер на 15 млн. лв.

СРЕДСТВАТА ПО ПРОГРАМАТА МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА:

  • Създаване на пчелини (минимум 20 броя пчелни семейства) – при срок на погасяване на кредита до 48 месеца, в т.ч. гратисен период до 18 месеца.
  • Възстановяване на пчелини (минимум 20 броя пчелни семейства) – при срок на погасяване на кредита до 36 месеца, в т.ч. гратисен период до 12 месеца. Собственото участие на земеделския производител е в размер на минимум 30% от общата стойност на инвестицията с ДДС, мита и такси.

ДФ „Земеделие“ финансира пряко инвестиционните проекти на пчеларите по схемата „със средства и риск на фонда“, като не се изисква собственото участие на земеделския производител или същото може да бъде по-малко от 30%, когато той е съгласен да внесе еднократно или преди предоставянето на всеки транш дължимата лихва за гратисния период.
Съгласно чл. 7 от ЗПЗП по програмата се подпомагат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители в областните дирекции „Земеделие и гори“ към МЗГ, които са длъжни да поддържат регистрацията си за срока на кредита. В анкетната карта задължително следва да бъде отразявана и направената с кредита инвестиция.
За обезпечение на кредитите се предпочитат жилищни недвижими имоти. Те трябва да осигуряват минимално покритие на кредита от 105 до 140% в зависимост от вида на обезпечението.

За кредити в размер до 20 000 лв., когато обезпечението е само жилищен недвижим имот, годен да задоволява жилищни нужди за постоянно обитаване и е основно жилище на кредитоискателя (собствено или на семейството му), същото се приема като достатъчно на база данъчна оценка. (Не се прилага за селски имоти, придобити след 2002 г. Същите могат да бъдат приети като обезпечение, независимо от размера на кредита, само на база експертна оценка от лицензиран оценител.)

За кредити в размер над 20 000 лв. до 50 000 лв., когато част от обезпечението е имот, отговарящ на гореописаните условия се приема, че същият обезпечава частта до 20 000 лв., като задължително се представя и оценка на лицензиран оценител. В зависимост от нея и размера на искания кредит се изисква допълнително обезпечение.
За кандидатстване по програмата създаване и възстановяване на пчелини са необходими общи и специфични документи и те се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта, като се регистрират във входящ дневник. Служителите от областната дирекция извършват проверка на място относно условията за реализация на проекта и предложеното обезпечение, изготвят констативен протокол и становище по проекта и изпращат оригиналите в централното управление на фонда.
СРОКЪТ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ИСКАНИЯТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ Е 30 РАБОТНИ ДНИ.
След разрешаване на кредита областната дирекция на фонда задължително извършва проверки на място и упражнява контрол по състоянието на инвестиционния проект всяко календарно тримесечие до окончателно издължаване на кредита.
Земеделските производители могат да ползват повече от един кредит по програмата, при условие че са погасени най-малко 30% от първоначалния размер на предходните кредити.