назад към Библиотека


До г-н Министъра на земеделието

ДО Г-Н МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
ДО МЕДИИТЕ

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Въпреки многократните сигнали, един неголям отрасъл към българското земеделско стопанство – БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО – Е ЗАСТРАШЕН ОТ ЛИКВИДИРАНЕ! Трябва да се подчертае, че пчеларството освен производството на пчелни продукти, чрез опрашването на ентомофилните култури оказва съществено влияние за повишаване на добивите на тези култури без заплащане.

Ето как един от най-интелигентните пчелари /Петър Тонев/ описва положението при пчеларството: “Днес средният български пчелар е неплатежоспособен и реално не може да купува като нормален гражданин. В следствие на това мнозинството от българските пчелари нямат стимул да развиват модерно пчеларство в количествено и качествено отношение. Не се купуват масово нови кошери за подмяна на старите или за разширение на пчелина. Не се купуват системно нови майки. Не се правят инвестиции за модерно подвижно пчеларство. Масово българският пчелар си кара със стари и овехтели транспортни средства. Не се купуват нови центрофуги и друг по-едър и дребен практичен и хигиеничен инвентар, защото печалбата от произведеният мед, трудно покрива ежедневните разходи за елементарно съществуване! Повечето от пчеларите не си купуват нова пчеларска литература и не се абонират за пчеларските вестници и списания. Все по-рядко посещават и интересни мероприятия, сбирки и лекции… „Нито ми се чете, нито ми се слуша…“- това беше стонът на много от пчеларите.”
Трябва да припомня на по-младите, че през 50-те, 60-те 70-те години на миналият век, един пчелар с помощта на семейството работейки с 70-100 кошера издържаше семейството и децата му получаваха висше образование, като през лятото работеха на пчелина.

Тогава пчелните продукти /главно мед/ се изкупуваше само от една пчеларска организация – “Нектаркооп” и независимо че “по-големите пчелари” подхранваха и през медосбора със захарен сироп, германците и арабите го купуваха без да върнат нито една партида! След 1990 година износа на меда се пое от частни предприемачи и много бързо започнаха да се връщат партиди мед. Оплакванията на нашите търговци бяха, че пчелите били подхранвани и през медосбора със захарен сироп, че съдържал антибиотици. Питам : как тогава медът влизаше в стандарта и само след 1-2 години, когато износа се пое от известните на всички частни преработватели и търговци, започна да не отговаря на европейските изисквания? Директен отговор не може да се даде, но има един друг отговор: в пчеларските вестници се появи съобщение за направените /и единствено публикувани резултати/ от проверка на ДВСК през 2005 година за качествата на меда в търговската мрежа. Проверката доказва, че същите тези едри търговци-преработватели ВЕЧЕ ЛИЦЕНЗИРАНИ, СА ПРОДАВАЛИ ФАЛШИФИЦИРАН МЕД, В КОЙТО ИМАЛО непреработен от пчелите ИЗОСЮИТ, СГЪСТЕН ЗАХАРЕН СИРОП И ДРУГИ ПОДОБНИ.

Сега мой добър приятел с 250 кошера едва покрива ежедневните си нужди /няма семейство/ и помага за отопление и лекарства на старата си майка, която е със “земеделска” пенсия!!!
… С лека ръка през годините на прехода, без да се замисляме за последствията в бъдеще, заедно с много други неща, ликвидирахме и науката в областта на пчеларството и кадровото му обезпечаване чрез средното специално образование в т.н. техникуми и чрез ликвидиране на кръжоците по пчеларство в училищата……Със съдействието на “експерти”, които бяха и добри послушанковци чрез програма “Фар” беше закрита Опитната станция по пчеларство и беше превърнатта в звено по специални “въдства” към един институт, в което има един научен работник – специалист по меда, един по всичко и един по пчелната паша, която ежегодно намалява и с това намалява и натуралният ни пчелен мед……Държавата в лицето на МЗП трябва да помисли и за научното обезпечаване на пчеларството, за кадрите и за разработване на проекти, които ще подпомогнат внедряването на съвременни на световно ниво технологии и в бранша… Къде са медийните изяви за безценните качества на пчелните продукти, тяхното присъствие на трапезата, за профилактиката и лекуването та заболяванията?….В коя от медиите има за ролята на пчелите при опазване и увеличаване на разнообразието в природата, в опазване на природното равновесие, за мястото на пчелите в повишаване на добивите от насекомоопрашващите се култури? Къде са риродозащитниците?…..пише известния наш специалист професор Кънчо Кънчев.

През 2007 година имаше незапомнена суша. Както се препоръчва в добрите пчеларски практики преди медосбора пчеларите подхраниха с 4-5 кг захар на кошер за първоначално развитие на пчелните семейства, но стоков мед нямаше. През месеците юни, юли и август не паднаха никакви валежи и наново трябваше да се подхранят пчелните семейства с по 5—8 даже 10 кг захар, за да си подготвят храна за зимата. Повечето пчелари нямаха средства за закупуване на захар и пчелните семейства бяха зазимени с недостатъчно храна, което ще стане причина за измиране на много семейства. На молбите на пчеларите за парична помощ МЗП не обърна никакво внимание.

През последните няколко години Министерството на земеделието и горите, сега Министерство на земеделието и продоволствието не направи нищо за пчеларите производители, освен заповед РД0943/14.01.2003 г, с която се забранява износа на непреработен мед. Въпреки многото протестни писма и актуален въпрос на депутат в Парламента и до сега не е отменена. Изнасянето на непреработен мед даваше възможност пчеларите да изнасят меда директно на значително по-добра цена, щом клиента го одобрява, но след срещата на министър Дикме с представители на търговците преработватели, беше дадена заповед РД 0943. Пчеларите производители бяха принудени да продават меда само на българските търговци – преработватели на цена 1,80 – 2,20 лв/кг, при което като се приспаднат разходите дава на пчеларя чиста печалба0,10-0,20лв за килограм, а на търговеца 1,00-1,50 лв/кг!

Следващият тежък удар за пчеларството беше Наредба 9/22.06.2005 година: “Не се разрешава реализация на пчелен мед и пчелни продукти в търговската мрежа на страната и за износ без технологична преработка в преработващи предприятия.” ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ПЧЕЛАРИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДА ПРЕКАРАТ ПРОДУКЦИЯТА СИ ПРЕЗ КАЗАНИТЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, КАТО РЕЗУЛТАТИТЕ СЕ ВИЖДАТ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ДВСК ПРЕЗ 2005 ГОДИНА, ЦИТИРАНА ПО-ГОРЕ!

С решението за ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ за произведен качествен мед се задължават пчеларите производители да предават продукцията си на “Преработвателно предприятие, получило разрешение за износ, съгласно чл. 94 от ППЗВМД и регистрирано в 1 категория в списъка на НВМС.” Тук трябва да припомним, че всеки чуждестранен клиент, независимо от приложените сертификати, си взема средна проба от партидата мед, която ще купува, дава я за анализ и след получаване на резултатите , ако те го удовлетворяват , я взема и я плаща.
През септември, октомври, ноември 2007 търговците бяха готови да платят не 2,00-2,20 лева, а сега изведнъж 3,50 лВ за килограм полифлорен мед. До сега те нямаха сметка да плащат повече от 2,20, а сега предлагат 3,50! Със сигурност можем да кажем, че не плащат тази цена, за да загубят!

ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ОТРАСЪЛА ПЧЕЛАРСТВО ОТ ЛИКВИДИРАНЕ, ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНОТО:

  • Държавата да помогне за износа на пчелните продукти директно от групи пчелари или пчеларски кооперации – земеделски производители, като финансира излагането на нашите пчелни продукти в известните до сега страни, купувачи на български пчелни продукти като Германия, Австрия, Белгия, Холандия , Дания, скандинавските и арабските страни.
  • На всяка група или отделен пчелар, предлагащи мед за износ, като начало да се осигурят пълни безплатни изследвания на 3 средни проби от меда годишно, взети в присъствието на представител на ДВСК или от ветеринарният лекар, отговарящ за района. След получаването на резултатите от горецитираните изследвания да се дава и субсидия за произведен качествен мед, като това дава право на производителя да предлага проверената продукция на пазара и в търговската мрежа или евентуално да я предлага за износ. За да не излезе толкова скъпо, МЗП да оборудва и разкрие най-малко една лицензирана лаборатория в България. Всяка група пчелари, желаеща да представи мед за износ трябва да е предложила най-малко 5 тона монофлорен мед /акация, липа, манов или друг монофлорен мед/ или най-малко 10 тона полифлорен мед, налети в нови тенекии с капаци “цик-цак”.
  • МЗП да нареди на търговския Офицер в българската легация в Осло , който отговаря за северните страни, да направи всичко възможно за представянето на българските пчелни продукти. /Commercial Officer at the Bulgarien Embassy in Oslo, who is responsible for promоting bulgarien business interest abroad/ e-mail : emarkova@mail.dk.
  • Същото да се направи от нашите търговски представители в Близкият Изток и северна Африка.

С уважение : инж. Сава Дончев donchevs@mail.bg