назад към Библиотека


Наредба № 15

от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, издадена от министъра на земеделието и горите, обн. ДВ, бр. 47 от 1.06.2004 г.

РАЗДЕЛ I

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията и мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника.
РАЗДЕЛ II

Условия и ред за извършване на растителнозащитни, дезинфекционни, дезинсекционни мероприятия с наземна и авиационна техника

Чл. 2. (1) Продукти за растителна защита, препарати за дезинсекция и дезинфекция върху земеделски и горски култури при скорост на вятъра не повече от 2 м/сек се прилагат:

1. На площи, намиращи се на не по-малко от 50 м от населени места и пчелини, когато третирането се извършва с наземна техника.

2. На площи, намиращи се на не по-малко от 300 м от населени места и пчелини, когато третирането се извършва с авиационна техника.

(2) Не се разрешава третиране на площи, граничещи с цъфтящи култури, тревни, пасищни площи и вододайни зони.

Чл. 3. (1) При използване на наземна техника за третиране с продукти за растителна защита и препарати за дезинсекция и дезинфекция се определят следните защитни зони:

1. Не по-малко от 150 м, когато посоката на вятъра е към населеното място и пчелините.

2. Не по-малко от 50 м, когато посоката на вятъра е обратна на населеното място и пчелините.

(2) Не се допуска използването на наземна техника за третиране при скорост на вятъра над 5 м/сек.

Чл. 4. При използване на авиационна техника за третиране с продукти за растителна защита и препарати за дезинсекция и дезинфекция се определят следните защитни зони:

1. Не по-малко от 800 м, когато посоката на вятъра е към населеното място и пчелините.

2. Не по-малко от 200 м, когато посоката на вятъра е обратна на населеното място и пчелините.

Чл. 5. (1) Възложителят на растителнозащитна, дезинфекционна и дезинсекционна дейност е длъжен писмено да уведоми не по-късно от 48 часа преди началото на третирането за използване на авиационна техника за пръскане на растителността с продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция съответните регионални служби за растителна защита (РСРЗ), регионални ветеринарномедицински служби (РВМС) и регионални управления на горите (РУГ).

(2) В случаите по ал. 1 не се разрешава прелитането над населените места и пчелините.

(3) В бордния дневник на въздухоплавателното средство се записват състоянието на метеорологичните елементи, характеризиращи времето в момента преди третиране и след извършване на самото третиране.

(4) Екипажът на въздухоплавателното средство трябва да осигурява:

1. Непропускаемост на устройството за затваряне на дюзите за разпръскване на растителнозащитните продукти и препарати за дезинфекция и дезинсекция така, че продукти да попадат само върху подлежащите за третиране площи.

2. Приготвянето на работните разтвори и зареждането на въздухоплавателното средство само на определени за целта места.

3. Унищожаването на опаковките от ползваните продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция в деня на третирането при условията и по реда на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.

(5) При установени неизправности от възложителя или контролните органи до отстраняването им полетите временно се прекратяват.

(6) Не се допуска използването на авиационна техника:

1. При скорост на вятъра над 2 м/сек при третиране с хербициди.

2. При скорост на вятъра над 5 м/сек за при третиране с инсектициди, фунгициди, растежни регулатори и минерални торове.

3. При температура на въздуха над 25 градуса С, измерени на сянка.

Чл. 6. Преди третиране в овощните градини цъфтящата растителност в междуредията, ако не е подкултура, се окосява.

Чл. 7. При третиране с продуктите за растителна защита и препарати за дезинсекция и дезинфекция срещу вредители на открити, достъпни за пчелите терени, органите на хигиенно-епидемиологичните инспекции, областните пътни и железопътни управления, държавните дивечовъдни станции и частни горовладелци писмено уведомяват 5 дни преди началото на третиране РСРЗ, РВМС, РУГ и кметовете на кметствата.

Чл. 8. (1) Националната служба за растителна защита ежегодно до 1 март издава списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита и на регистрираните торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, в който посочва и продължителност на токсично действие на продуктите за растителна защита.

(2) Националната ветеринарномедицинска служба публикува и в определен период актуализира регистър за ветеринарномедицинските препарати, който е поместен в интернет страницата на Министерството на земеделието и горите.

РАЗДЕЛ III

Условия и ред за оповестяване на мероприятията

Чл. 9. (1) Възложителят на всяко третиране е длъжен да изпрати уведомително писмо по образец съгласно приложението до кмета на кметството най-малко 5 работни дни преди третирането.

(2) В срок до 48 часа преди третирането кметът на кметството уведомява собствениците на пчелини в района от регистъра по чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството, както и кметовете на кметства и кметските наместници на населените места, граничещи с третираната площ.

(3) Към уведомителното писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия се прилага схема на площи за третиране, както и се определя видът и фенофазата на културите в съседните площи.

Чл. 10. Растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните мероприятия се провеждат само след като възложителят е получил писмено съобщение от кмета на кметството, че собствениците на пчелини са предупредени за предстоящото третиране.

Чл. 11. (1) Третирането на площите, посочени в уведомителното писмо, не може да продължи повече от 5 дни.

(2) За всяко следващо третиране на същата площ се изпраща ново уведомително писмо по реда на чл. 9.

Чл. 12. След уведомяване от кметството за предстоящото третиране собствениците на пчелни семейства са длъжни да затворят пчелина или да преместят пчелните семейства в съответствие с указанията на комисията по чл. 36, ал. 1 от Закона за пчеларството.

Чл. 13. (1) При масов подмор на пчели в срок до 24 часа от констатираната смъртност собственикът на пчелина подава молба до кмета на кметството, който уведомява директора на областната дирекция „Земеделие и гори“. Директорът на областната дирекция „Земеделие и гори“ свиква комисията по чл. 36, ал. 1 от Закона за пчеларството и представител на възложителя.

(2) Комисията съставя протокол със следното съдържание:

1. Потвърждава или отхвърля съмнението за отравянето, придружено с мотиви.

2. При установяване на отравяне се отразяват обстоятелствата, при които е настъпило събитието.

3. Определя вида и размера на причинените щети.

(3) Представителите на РВМС и РСРЗ вземат проби от умрели пчели и третирана растителност и ги предоставят за анализ в лаборатории, акредитирани от националния орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.

(4) Окончателното заключение за причините за смъртта на пчелите и установяване на нарушителя се изготвя от комисията по ал. 2 след получаване на резултатите от анализите.

(5) Лица, претърпели вреди, имат право да търсят обезщетение по съдебен ред.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Защитна зона“ е минимално разстояние между третираните площи и граничещите с тях площи, заети от култури или населени места.

2. „Подкултура“ е култура, отглеждана в междуредията на овощни градини и лозя.

3. „Подмор“ е увеличена смъртност на пчели над пределно допустимите норми.

4. „Третиране“ е приложение на продукти за растителна защита и препарати за дезинсекция и дезинфекция.

5. „Фенофаза“ е фаза от физиологичното развитие на растенията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 32, ал. 2 от Закон за пчеларството.

§ 3. Наредбата отменя Наредба № 5 от 1985 г. за опазване на пчелните семейства от отравяне при пръскане и прашене на растителността (ДВ, бр. 75 от 1985 г.).

§ 4. Наредбата се възлага за изпълнение на генералния директор на НСРЗ, генералния директор на НВМС и началника на НУГ.

Приложение към чл. 9, ал. 1

Изх. № ………… До Кмета на …………..

гp./с. гр./с./ ………………

До РСРЗ ………………

гр. ………………….

До РВМС ………………

гр. ………………….

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От ……………………………………….

ЕГН ………………………………………

Фирма …………………………………….

БУЛСТАТ …………………………………..

Адрес: ………………………………………………………..

За провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни
мероприятия

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и
пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме:

1. На ……………. 20…. г. от ………… до ………… часа
ще се проведе третиране на ………………………………………….. ………………………… с препарат/продукт …………………….
(култура)
карантинен срок …. дни, при доза ………../дка. В случай на нужда, антидот (противоотрова) …………………………………………….. по лекарско предписание.

Третирането се извършва срещу вредител ……………………………

2. Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както
следва:

а) …………… дка, отстоящи от населеното място ………….. км,
отстояние от съседно селище на …………… км;

б) …………… дка, отстоящи от населеното място ………….. км,
отстояние от съседно селище на …………… км;

3. Препаратът/продуктът е включен в Списъка на разрешените за
предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата, съобразен с
климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

4. Препаратът/продуктът е закупен от …………………………….
(фирма)
и се придружава с копие от сертификат за качество № / 20… г.

5. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето:
………………………………………………………………….. ЕГН: …………….. Л.К. № …………….. издадена на ………….., от МВР ………….. тел: ……………….. мобилен ……………….

6. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или сключен
договор …………………………………………………………… авиационен оператор (механизатор) с ЕГН: …………………………….. Л.К. № ………………., издадена на …………… от МВР …………. тел: ………………… мобилен ……………….

7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна
площадка, намираща се в …………………………………………….. …………………………………………………………………..

дата: 20 …. г. Подпис и печат:

Забележки:

1. Общинската администрация и кметствата приемат уведомителните писма само по настоящия образец.

2. Пчеларските дружества, РСРЗ, РВМС и РУГ да се считат уведомени само
с писма по настоящия образец и резолюция от общината.