назад към Библиотека


Наредба № 27 от 10.07.2002 г.

НАРЕДБА № 27 от 10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства
Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 70 от 19.07.2002 г., в сила от 20.01.2003 г.

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията за регистрация на обектите (пчелините), в които се отглеждат пчелните семейства;
2. редът и начинът за идентификация на пчелните семейства;
3. задълженията на ветеринарномедицинските органи, физическите и юридическите лица при извършване на дейностите по т. 1 и 2.

Чл. 2. Регистрацията на пчелините и идентификацията на пчелните семейства в тях имат за цел:
1. гарантиране на здравословното състояние на пчелните семейства, ограничаване разпространението на заразни заболявания по пчелите и успешно провеждане на държавната профилактична програма;
2. гарантиране на качеството и безвредността на пчелните продукти.

Чл. 3. Регистрацията на пчелините и идентификацията на пчелните семейства се извършва от органите на Националната ветеринарно-медицинска служба (НВМС) или от лицензираните частнопрактикуващи ветеринарномедицински специалисти.

Чл. 4. (1) Пчелините се регистрират, а пчелните семейства се идентифицират чрез маркиране на кошерите.
(2) Маркирането се извършва по средата от лявата странична стена на кошера върху бяло поле с размери 4/0,8 см с поставяне на идентификационен номер чрез обгаряне; номерата за всеки регион се определят и регистрират в НВМС; при многокорпусните кошери на всеки корпус се маркира номер, еднакъв с идентификационния номер на кошера.
(3) Всеки идентификационен номер включва означението BG и код. Първите две цифри от кода са номерът на региона (от 01 до 28), след тях – пощенският код на общината (селището), където е разположен пчелинът, номерът на пчелина (собственика) съгласно поредната му регистрация в общината и след тире – поредният номер на пчелните семейства в пчелина.
(4) Идентификационният номер на кошера не се променя до износването или разрушаването на сандъка. Той може да бъде поставен върху нов кошер само когато в него е поставено пчелното семейство, обитавало износения или разрушения кошер.

Чл. 5. Доставката и разпределението на уредите за маркиране на кошерите за отделните области се организира от Главно управление (ГУ) на НВМС за сметка на собствениците на пчелини.

Чл. 6. (1) След маркирането на пчелните семейства номерът на всеки кошер се записва във:
1. личния регистър на собственика;
2. дневника на пчелина;
3. регистъра на ветеринарномедицинския участък;
4. регистъра на районната ветеринарномедицинска лечебница (РВЛ);
5. регистъра на РВМС, който се води на хартиен и електронен носител;
6. регистъра на ГУ на НВМС.
(2) В регистрите по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6 се съхранява следната информация:
1. идентификационен номер на пчелина;
2. населено място;
3. ветеринарномедицински участък;
4. РВЛ;
5. РВМС;
6. собственик и адрес на пчелина.

Чл. 7. (1) При наличие на остро заразно заболяване или принудително убиване на пчелното семейство идентификационният номер се отписва от ветеринарния лекар, контролиращ ветеринарния участък, и писмено се уведомява РВЛ за диагнозата.
(2) При смърт на пчелното семейство по други причини кошерът може да се засели отново, без да се промени идентификационният му номер, като се отбележи в регистъра на собственика и регистъра на ветеринарния участък.

Чл. 8. (1) Ветеринарният лекар, който отговаря за съответния ветеринарен участък, след маркиране на кошерите подава информация, подлежаща на вписване, до съответната РВЛ, която се изпраща в компютърния регистър на НВМС.
(2) В регистъра на ГУ на НВМС се събира, обработва и съхранява информация за регистрацията на пчелините и идентификацията на пчелните семейства.

Чл. 9. Собствениците на пчелни семейства оказват съдействие на компетентните органи при идентифицирането и извършват следното:
1. водят регистър, в който вписват:
а) номерата на пчелните семейства;
б) новосъздадените, закупените и продадените пчелни семейства;
в) умрелите пчелни семейства с посочване на датата и причините за смъртта;
г) извършените профилактични мероприятия, приложените лекарствени и други средства;
д) придвижване на пчелните семейства извън пчелина, като се посочват номерата на кошерите и датата на придвижването, обектът, от който идват или отиват;
2. уведомяват ветеринарния лекар на съответния участък за:
а) новозакупени пчелни семейства и смърт на пчелни семейства – в 5-дневен срок;
б) новосъздадени пчелни семейства – в 30-дневен срок;
3. предоставят регистъра по т. 1 за проверка от държавните ветеринарномедицински органи.

Чл. 10. (1) Пчелините, в които се отглеждат пчелните семейства, се вписват във:
1. регистъра на собственика;
2. регистъра на ветеринарния участък;
3. регистъра на РВЛ;
4. регистъра на РВМС;
5. регистър на ГУ на НВМС.
(2) Пчелинът се регистрира чрез завеждането му на отчет под кодов регистрационен номер, който се дава еднократно и не се променя.
(3) Регистрационният номер на пчелина се образува от пощенския код на населеното място и поредния му номер при първоначалното му вписване в регистъра на ветеринарния участък.

Чл. 11. Главното управление на НВМС и РВМС упражняват контрол на РВЛ и ветеринарните участъци и служебно сравняват данните в регистрите им.
Чл. 12. Всички данни по регистрите се съхраняват за срок 3 години след прекратяване на дейността на пчелина, след продажбата или смъртта на пчелните семейства.

Чл. 13. (1) Кметовете на общините и кметствата трябва:
1. ежегодно до 30 април да изготвят списъци с броя на пчелните семейства, мястото на пчелина и имената на собствениците;
2. при издаване на свидетелство за собственост на пчелни семейства да вписват в него и регистрационния номер на пчелина;
3. да предоставят сведения от списъците на органите на НВМС;
4. да оказват съдействие на органите на НВМС при изпълнение на задачите, свързани с идентификационния регистър на пчелните семейства.
(2) Представители на браншовите организации могат да оказват съдействие при осъществяване на дейностите по ал. 1.

Чл. 14. Регионалната ветеринарномедицинска служба трябва да:
1. ръководи и контролира регистрацията на пчелините и идентификацията на пчелните семейства на територията си;
2. съхранява информацията, свързана с регистрацията на пчелините и идентификацията на пчелните семейства, придвижването им и реализацията на продукцията от пчеларството.

Чл. 15. Не се допуска отглеждане, придвижване, добив и търговия с пчелни семейства и пчелни продукти от пчелни семейства, които не са регистрирани по реда на тази наредба.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 32, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
§ 2. Наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването й в „Държавен вестник“.