назад към Библиотека


Отворено писмо от пчеларската общност Beehoneyportal.com

ДО
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
г-н БОЙКО БОРИСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
г-жа ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
г-н МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ
МЕДИИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СУБРАНИЕ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Пчелите са основните опрашители на диворастящите и селскостопанските култури.
Без опрашване от пчелите няма да има нито плодове, нито зеленчуци, ще се наруши
баланса на видовото разнообразие в природата. Не напразно Айнщайн е казал, че ако по някаква причина изчезнат пчелите на човечеството му остават най-много четири години живот.

Това определя пчеларството като един от най-важните сектори в българското земеделие.
Парадоксално е, че на този отрасъл се гледа, като на нещо съвсем незначително.
Това е отрасълът, за който са предвидени най-малко средства. Пчеларството остана единствения сектор от българското земеделие, за който не е предвидено субсидиране. Това прави сектора неконкурентноспособен. Факт е, че през последните години броя на пчелните семейства и пчеларите намалява. Тревожна тенденция с много сериозни последици.

Докато в повечето държави в света производството на мед е страничен продукт от
пчеларството, а основните приходи се реализират от пчелоопрашване, то в България
пчели се отглеждат само за добив на мед.
Фермерите нямат възможност, желание и култура да заплащат за пчелоопрашване.
Не се спазва наредба 15 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства
от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и
дезинсекционни дейности. Нерегламентираните пръскания унищожават годишно хиляди
семейства, а възмездие няма.

Ветеринарномедицинските прегледи на пчелните семейства не са добре обезпечени.
В повечето случаи прегледите са формални. По този начин се създаде предпоставка
за развитие на заболявания, а това вече се превърна в много сериозен проблем.
Климатичните промени също повлияха сериозно. Сушата и горещините лишиха пчелите
от традиционните паши, добивите на пчелни продукти паднаха до критичния минимум
дори и при подвижно пчеларство, а през последните години на много места в страната са нулеви. Многократно се увеличиха разходите по отглеждането на пчелите, а изкупните цени на пчелните продукти все още са много ниски.

Нормативната база създава много проблеми при реализацията на пчелните продукти.
Все още действа забрана за износ на непреработен мед, а за наредбата за директните
продажби свързана с изпълнението на директива 852 на ЕК се заговори едва сега. Прави впечатление и опитите на някои среди, чрез своите предложения относно тази наредба, да се ограничат до максимална степен възможностите за директни продажби на пчелни продукти, а това означава само едно – тотална ликвидация на пчеларството с всички последствия за българската икономика.
Закона за пчеларството също има много несъвършенства. В сегашния си вид създава конфликт на интереси, което не е в полза на пчеларите.
До сега правителството беше избрало да работи с НБО БПС, като единствена легитимна пчеларска организация, но тя не покрива критериите, заложени в закона за пчеларството и няма право да представлява пчеларската гилдия.

Пчеларството вече не е рентабилно. Това е причината средната възраст на пчеларите в страната да е 66 години, а броя на професионално занимаващите се с пчеларство да е едва 2% от всички пчелари и тенденцията да става все по-тревожна. Премахването на данъчните облекчения за земеделските производители и четирикратното увеличение на осигурителната тежест, принуди много пчелари да се откажат от дейността си и да се наредят на опашките пред бюрата по труда.
Програмата за развитие на пчеларството по начина, по който се прилага не е ефективна. Реално това не е програма, която да стимулира развитието на пчеларството, а на съпътстващите сектори. За пчеларите остана само унижението.
Парадоксално е, че средствата, които държавата плаща за извършване на проверка на потенциалните бенефициенти са с пъти по-големи от тези, които са отпуснати по програмата.

Факт е, че животновъдите, получиха 132,62 лв – за глава говеда, 29,73 лв – за глава овца или коза, полевъдите получиха 22,14 лв на декар обработваема площ, за тютюна бяха отпуснати 130 милиона субсидия, а за пчеларството – национална програма. Средства стигнали до 100-тина късметлии. За разлика от козите, които унищожават пасищата, тютюна, който е отрова, пчелите допринасят за запазване на видовото многообразие, а пчелните продукти носят здраве.
Настояваме:

  1. Субсидия за опрашването на културните и диворастящи растения в размер на 50 лв за всяко пчелно семейство;
  2. Незабавна отмяна на забраната за износ на непреработен пчелен мед;
  3. Облекчена процедура за реализацията на директни продажби на пчелен мед и пчелни продукти до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, от които се извършва директна доставка до крайния потребител;
  4. Гарантиране на стриктен контрол по спазване на Наредба № 15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и въвеждането на строги санкции за нарушителите и отговорните за контрола лица;
  5. Всички нормативни актове свързани с пчеларството да се подлагат на широка дискусия преди да влязат в сила;
  6. НВМС да изготви програма, с която да се гарантира провеждането на предвидените в закона за ветеринарно медицинската дейност прегледи на пчелните семейства;
  7. Правителствена програма за популяризиране значението на пчелите за запазването на природата и ползата от пчелните продукти за здравето на хората.

Считаме, че решението на всички тези проблеми е само въпрос на добра воля от страна на българското правителство. Надяваме се на бърза и адекватна реакция от страна на всички институции за да бъде спасено пчеларството като сектор от българската икономика.