назад към Библиотека


Пчелоопрашване и добиви

Концентрацията, специализацията и химизацията на растениевъдството са характерна особеност за високоразвитите промишлени страни. Тази тенденция от няколко десетилетия се утвърди и за растениевъдството у нас, което за повечето култури е поставено на съвременни промишлени основи. Наред с големите предимства концентрацията, специализацията и химизацията на растениевъдството породиха редица проблеми от биологичен характер.

Особено остро се откроява проблемът за опрашването на ентомофилните (насекомоопрашващите се) културни и диворастящи растения. Между ентомофилните растения насекомите опрашвачи съществува тясна връзка , дълбоко обособила се в процеса на тяхното еволюционно развитие. Цветовете на ентомофилните растения отделят сравнително малко и най-често лепкав цветен прашец, който се пренася от цвят на цвят единствено чрез насекомите опрашвачи. Колкото и да е високо равнището на агротехниката , тя не ще причини образуване на семена и плодове при пренебрегване на опрашването. Ето защо, эа да се получат желаните реэултати концентрацията на ентомофилните растения трябва да се осигури и съответната концентрация на насекоми опрашвачи. Това се осъществява единствено чрез използването на медоносните пчели, тъй като те образуват големи семейства с по няколко десетки хиляди екземпляри, отглеждат се от човека в кошери и могат да се пренасят бързо и по всяко време там, където е необходимо.

Ентомофилията на растенията е твърде специфично биологично изискване. Опрашването е критичен момент в развитието на растенията и граничаващ фактор за получаване (при благоприятни условия) на максимални и качествени добиви. При пренебрегване на потребностите от опрашване последиците не могат да се коригират по-късно поради факта, че то е свързано с фенофазата на цъфтежа, която трае относително твърде кратко време. Поради оскъдната научна информация по тези въпроси и недостатъчното эадоволяване на изискванията от пчелоопрашване на огромните масиви добивите от ентомофилните културни растения не съответстват на оптималните възможности независимо от високата агротехника (за 10 декара слънчоглед са нужни 2 средни пчелни семейства).

Според Меткоф и Флинт стойността на насекомното опрашване на ентомофилните културни растения в САЩ е изчислена на 4,5 билиона долара. Левин преценява, че стойността на продукцията на зависещите от насекомното опрашване култури възлиза на 6 билиона долара, докато стойността на пчелните продукти – на около 45 милиона долара. Това показва, че стойността на получените продукти в резултат на опрашителната дейност на медоносните пчели надвишава стойността от пряката пчелна продукция (мед восък и др) с повече от 100 пъти.