назад към Библиотека


Превантивни мерки за опазване на пчелите от отравяния в Шумен

Здравейте колеги-пчелари и хора съпричастни на пчеларството, Колежка пчеларка, чийто пчелин е съседен на моя, днес по обяд меинформира за Уведомление във в-к „Шуменска заря“ за пръскане савиационна техника от 5 до 9 май в землището около нашите пчелини и мепомоли да проуча въпроса и като председател на Общинската пчеларскаорганизация да действам да се спре пръскането.

Тя е биолог пообразование, бивш директор на Дезинфекционна станция-Шумен. Пращам ВиУведомлението, в което пише да си затворим пчелините или да сипреместим пчелните семейства, тъй като ще пръскат с Карате Зенон 45мл/дка от 8 до 17 часа през тези 5 дни. Пращам Ви листовка запрепарата, там пише, че не вреди на пчелите, но не трябва да се пръска,когато те летят, освен това за рапичния цветояд дозата е 15 мл/дка.
След разговор с инж.Михайлов, председател на СБП, по негов съвет звъннах на първия телефонна фирмата „Фуражи“ООД, оттам ми обясниха, че агрономът го няма вмомента, но ще му предадат за моето безпокойство.

Набрах телефона на Община Шумен, оттам ми казаха да внеса Искане за спиране на пръскането,което и направих. Говорих и с колегата от Варна Янко Янков, областен преседател на СБП, който същоме насърчи да действам и да подам Опровержение (Възражение) в Общината,тъй като не съм получавала, нито уведомително писмо, нито съобщение потелефона за предстоящо пръскане.
Изпращам ви написаното от мен Искане,което входирах в Община Шумен, копие до СБП, Областна дирекция поземеделие-Шумен, РВМС-Шумен ( сега е към ОАБХ), Регионална служба порастителна защита (също е към ОАБХ). Последното копие входирах въвфирмата „Фуражи“ООД. Деловодителката ме изпрати да се срещна лично сагрономката, която се намираше в селскостопанския двор преди „5-ти км“.

Същата ме укори, че не съм я потърсила за лична среща. GSM-ът в обявата бил нейния, но там това не е записано. Обясни ми, че е агроном от 20 години и нямали намерение да пръскат, когато летят пчелите. Информирахя, че в обявата така пише, освен това, чл.33, ал.1 на ЗП не разрешавапръскане на цъфтящи култури или ако е необходимо се иска писменоразрешение от Регионалната служба по растителна защита, съгл.чл.33,ал.2.
Агрономката се свърза пред мен по телефона с тази служба, останахс впечатлението, че не е получавала писмено разрешение от тях.

В Наредба 15 от 08.04.2004 г., доп.и изм. бр. 82 от 2008 г., чл. 5, ал. 6, т. 5 пише, че не се допуска използване на авиационна техника при третиране с инсектициди от 11 до 18,30 часа през м. май. Агрономката непознаваше ЗП, както и Наредба 15.
Бях изумена, когато ми заяви, че ще се обърне към техния юрист, за да ме съдят, че съм спряла пръскането и съм провалила реколтата им от рапица.
Опитах се да й обясня, че нито мога да спра пръскането, нито да го разреша, че има служба, която може да направи това, но трябва да се съобрази с изискванията на ЗП и разпоредбите на Наредба 15.
Изпращам Ви и информация за масовия мор на пчели през последните 2 дни в страната.
Моля за вашето съдействие, за да опазим пчелите в България.

Поздрави,
Даниела Челебиева

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

КОПИЕ ДО:
„ФУРАЖИ” ООД
ОДЗ-ШУМЕН
РСРЗ-ШУМЕН
РВМС-ШУМЕН
СБП
ИСКАНЕ
От Председателя на Общинската пчеларска организация и областен координатор на СБП – Даниела Челебиева

Уважаеми г-н Костов,
В броя на в-к „Шуменска заря” от 2 май 2011 г. на стр. 8 е публикувано уведомление от Община Шумен до собствениците на пчелни смейства в гр.Шумен и кв. Макак, че фирма „Фуражи”ООД гр.Шумен ще проведе третирания с растително защитни препарати в землището на гр. Шумен. Нарушени са разпорежданията на чл.33, ал.1 от ЗАКОНА ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО, тъй като рапицата се намира във фаза на цъфтеж и разпоредбите на Наредба 15 (ДВ, бр.47 от 2004 г., доп. и изм. ДВ, бр. 82 от 2008 г. ) в цялост, напр. времето за третиране трябва да не е от 11 до 18,30 часа през м.май, разстоянията до пчелините за пръскане с авиационна техника не са спазени, моят пчелин е на по-малко разстояние от 300 м, начина за оповестяване на пчеларите чрез писма с обратна разписка или по телефон, напр. аз не съм известена по този начин за моя пчелин с рег.№9700-0255 в местността Чеир дере.
ИСКАМЕ:
1. ДА СЕ СПРЕ НЕЗАБАВНО ПРЪСКАНЕТО;
2. АКО ОТНОВО СЕ ПРЕДПРИЕМЕ ТРЕТИРАНЕ, ДА БЪДЕ СЪГЛ. ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗП И НАРЕДБА 15.

Председател на ОбПО на СБП:
/Даниела Челебиева/

4.05.2011 г.
гр.Шумен