назад към Библиотека


Проекто – устав

Проекто – устав на НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ “БЪЛГАРСКИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) НАЦИОНАЛНАТА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ “БЪЛГАРСКИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ” е независима организация на юридически лица, която осъществява своята дейност в съответствие със законите на Република България и този Устав.
(2) НАЦИОНАЛНАТА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ “БЪЛГАРСКИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ” е учредена по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и поема (за осъществяване или за поемане) функциите на Национална Браншова Пчеларска Организация в съответствие със Закона за пчеларството.
(3) НАЦИОНАЛНАТА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ “БЪЛГАРСКИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ” е доброволна, самоуправляваща се обществена организация и няма политически и религиозен характер.
(4) НАЦИОНАЛНАТА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ “БЪЛГАРСКИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ” е доброволно Организация на юридически лица чийто основен предмет на дейност е пчелоотглеждане и производство на пчелни продукти, преработка и търговия с пчелни продукти, производство на пчеларски инвентар и ветеринарно медицински препарати, научно-изследователска, рекламна, маркетингова и информационна дейност в областта на пчеларството, апитерапията, както и други юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с пчеларския бранш.
(5) НАЦИОНАЛНАТА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ “БЪЛГАРСКИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ” се учредява за неопределен срок
(6) НАЦИОНАЛНАТА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ “БЪЛГАРСКИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ” е продължител на над 100 годишната история на Български Пчеларски Съюз.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2. (1) Наименованието на Организацията е: НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ “БЪЛГАРСКИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ”.
(2) На латиница то се изписва така: National Branch Organization “Bulgarian Beekeeping Union”
(3) Седалището на Организацията е в гр. София, Република България, а адресът на управление – гр. София, п.к. ……….., община ……………., ул. „…………………….”, …………………………………………….
(4) Пълното или съкратено наименование на Организацията, седалището, адресът на управлението и БУЛСТАТ номерът й се поставят върху всички писмени документи на Организацията.
(5) Организацията може да открива представителства в страната и чужбина

III. ЦЕЛИ

Чл. 3. НАЦИОНАЛНАТА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ “БЪЛГАРСКИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ” се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза.

Чл. 4. НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ “БЪЛГАРСКИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ” следва общохуманни цели в рамките на закона:
1. развитие на пчеларството със средства и при условия произтичащи от ЗЮЛНЦ, Закона за пчеларството и други нормативни и поднормативни актове;
2. развитие на образованието, квалификацията на кадрите, научната дейност, внедряване на нови технологии, и постиженията на научно-техническия прогрес;
3. подпомага пчеларските сдружения и организации при решаване на актуалните проблеми на развитие на пчеларството в страната в съответствие с изискванията на Европейския съюз
4. защита интересите на пчеларите по отношение опазването на пчелните семейства от отравяния при провеждане на растително защитни мероприятия;
5. изграждане на браншова система за контрол на качеството на пчелните продукти за защита интересите на потребителите, в това число прилагане на добрите пчеларски практики при пчеларите, предприятията за преработка и разфасоване на пчелни продукти, предприятията за производство на восъчни основи, предприятията за производство на пчеларски инвентар, предприятията за производство на ветеринарномедицински препарати на пчеларството, предприятията за производство на лечебни и козметични средства на базата на пчелни продукти пчелни продукти за хуманната медицина
6. съдейства за развитие на производството, преработката и разфасоване на пчелни продукти, восъчни основи, пчеларски инвентар, производство на ветеринарномедицински препарати за пчеларството, производство на лечебни и козметични средства на базата и за развитие на апитерапията;

IV. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5. В изпълнение на основните си цели Организацията постига чрез:
1. изработване на обща браншова политика на членовете си по отношение на правилата за работа със своите членове, отношенията с трети лица и оказване помощ на юридически лица, чийто основен предмет на дейност е пчелоотглеждане и производство на пчелни продукти, преработка и търговия с пчелни продукти, производство на пчеларски инвентар и ветеринарно медицински препарати, научно-изследователска, рекламна, маркетингова и информационна дейност в областта на пчеларството, апитерапията, както и други юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с пчеларския бранш.
2. организиране и провеждане на конгреси, конференции, събрания, заседания, научни сесии, симпозиуми, курсове за квалификация и преквалификация, изложби, изложения, срещи с национални и регионални държавни органи и институции;
3. разработване на национални и регионални програми и методи за подобряване на теорията и практическата дейност в областта на пчеларството включително и с участието на международни колективи
4. участие в изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с пчеларството на национално и регионални ниво;
5. активно взаимодействие и сътрудничество с компетентните държавни органи и институции (републикански, областни, общински) за постигане целите на организацията и подпомагане на съответните служби в по отношение информираността има по проблематиката и взаимоотношенията им с членовете на Организацията.
6. организиране честването на пчеларските празници и мероприятия.
7. издигане на международния престиж на Република България в сътрудничество с международни правителствени и неправителствени организации специализирани в сферата на дейност на Организацията
8. други дейности и мероприятия непротиворечащи на закона, устава и целите на организацията

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Организацията има следният предмет на дейност:
1. участва в изготвянето и изпълнението на Националната програма за развитие и насърчаване на пчеларството;
2. изготвя годишен доклад за състоянието на пчеларството и го представя на министъра на земеделието на страните;
3. участва и активно подпомага държавните органи при разработването на проекти за нормативни актове, стандарти и стандартни методи за анализ, свързани с пчеларството и пчелните продукти;
4. предлага на министъра на земеделието и горите начини за разпределяне на средства за развитие и подпомагане на пчеларството;
5. участва в разработването на програми с Министерството на околната среда и водите във връзка с поддържането на екологичното равновесие в природата, свързани с пчелоопрашването;
6. създава и поддържа база данни за производителите и търговците на пчели, пчелен мед и други пчелни продукти; организира и координира дейността по пчелоопрашването;
7. участва в обсъждането на устройствени проекти и технологични планове за залесяване на подходящи медоносни растения, на общински, държавни и частни имоти;
8. организира ежегоден конкурс за образцов пчелин на общинско, областно и национално равнище;
9. участвува в организиране и провеждане на курсове за квалификация и обучение в областта на пчеларството съвместно с Висшите учебни заведения, Националната служба за съвети в земеделието, Националния център за аграрни науки, Националната ветеринарномедицинска служба, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и други заинтересовани;
10. съдейства за организиране на биологичното производство на пчелни продукти;
11. изпълнява други функции, възложени със закон.
12. подпомага Националната развъдна асоциация за запазване на генетичния фонд и разпространение на българската медоносна пчела;
13. подпомага своите членове в процеса по сертифицирането по стандарта ISO;
14. провежда, възлага и подпомага проекти и изследвания, както и подкрепя обществени инициативи;
15. подпомага и съдейства за договарянето на взаимноизгодни цени при реализация на пчелни продукти на вътрешния и международен пазар;
16. използва всички медийни средства за разпространение на информация и знания, като
изготвя и разпространява информационни и други материали;
17. участва активно и подпомага сътрудничеството със сходни в дейността си международни организации;
18. дава консултации при разработването на бизнеспланове, инвестиционни и технологични проекти в областта на пчеларството по изпълнение на програмите САПАРД, ДФ ”Земеделие” както и други програми и линии за кредитиране и финансиране;
19. извършва дейности свързани с опрашването на диворастящите дървесни и тревни ентомофилни видове и култури с цел поддържане на екологичното равновесие и биологично разнообразие в природата, както и подобряване качествата на медоносната растителност;
20. осъществява дейност свързани с научни изследвания и приложни дейности в областта на биологията на медоносната пчела, технологиите и техническия прогрес в пчеларството, селекция и развъждане, болести по пчелите, пчелните продукти и апитерапията, медоносната растителност, пчелоопрашването, екологията, биологичното пчеларство, икономика, организация и управление на пчеларството, които не влизат в противоречие със законодателството на Република България
21. подпомага и съдейства за сдружаването на пчеларите, преработватели, и търговци на пчелни продукти производителите на пчеларски инвентар и ветеринарномедицински препарати, научните работници в областта на пчеларството, апитерапевтите, както и друго лица свързани с пчеларския бранш в сдружения, кооперации и търговски дружества;
22. подпомага регистрирането на пчелните семейства;
23. изграждане на Дом на пчеларя и създаване на пчеларски бази в страната;
24. изграждане на Национален Музей на пчеларя;
25. организиране и провеждане на избор на Пчелар на годината на национално, областно и общинско ниво съвместно с пчеларските издания;
26. създаване на Национална лекторска група;
27. да предприеме действия с цел вкарване в учебната програма на селскостопанските училища предмет свързан с изучаване на пчеларството;
28. активно участва в работата на постоянните комисии по общини за осъществяване на мероприятия по профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния;
29. подпомагане държавните органи, в съответствие с чл. 26 от Закона за Пчеларството, за извършването на контрол на качеството на пчелните продукти и информира Министерството на земеделието и горите и други държавни и обществени органи за констатирани нарушения;
31. извършва и други дейности, свързани с основните цели по чл. 3.
Чл. 4. (1) Организацията може да извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана с основните цели по чл. 3;
(2) Предмет на стопанска дейност по горната алинея са:
а) предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, срещу определено заплащане;
б) превод, изработване и разпространение на материали, разработване на бизнеспланове, инвестиционни и технологични проекти;
в) участие в конкурси и програми за разработване на проекти, свързани с дейността на Организацията;
д) организация на конференции, семинари и други форми на платено обучение;
е) образуване и участие в търговски дружества, съгласно изискванията на закона;
ж) други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с основните цели на Организацията и подпомагат тяхното постигане.
(3) Организацията ще ползва приходите от дейността по горната алинея за постигането на целите посочени в чл. 3.

VI. ОРГАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 5. Органи на Организацията са:
1. Общо Събрание (или Конгрес)
2. Управителен съвет (или Национален Съвет )
3. Контролен Съвет

Общо събрание
Чл. 6. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Организацията.
(2) Юридическите лица участват в ОС (Конгреса) чрез лицата които ги представляват. Членовете на Организацията могат да упълномощават и други лица със специално пълномощно.
Чл. 7. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. избира и освобождава Председателят на управителния съвет, и членовете на управителния съвет и членовете на Контролния съвет, като определя и продължителността на мандата им;
3. взема решение за освобождаване от отговорност на председателя, зам. Председателя и членове на УС и КС;
4. взема решения относно дължимоста и размера на членския внос или на имуществените вноски
5. отменя решения на другите органи на Организацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Организацията;
6. утвърждава основните насоки и програма за дейността на Организацията
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Организацията;
8. приема бюджета на Организацията;
9. приема отчета за дейността на управителния съвет;
10. утвърждава други вътрешни актове;
11. взема и други решения, предвидени в устава

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 2, 7, 8, и 9 не могат да се възлагат на други органи на Организацията.
(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на Организацията.
(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(5) Решенията на органите на Организацията, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Организацията или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Организацията от всеки член на Организацията или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(7) За членове на УС и КС се избират физически лица представители на членовете на Организацията според техните личностни, делови и професионални качества (остава ли този текст ?)

Свикване на Общо събрание
Чл. 8. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно и се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Организацията в населеното място, в което се намира седалището на Организацията. Ако в последния случай управителният съвет в едно месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Организацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице;
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква;
(3) Поканата се обнародва в „Държавен вестник“ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Организацията, най-малко един месец преди насрочения ден.
(4) Поканата се разпраща на членовете на Организацията посредством писма, факс или е-мейл.
Чл. 9. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Кворум
Чл.10. (1) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50% + 1) от присъстващите.
(2) Решения по чл. 12, ал. 1, т. 1 (промяна на устава), и 7 (преобразуване и прекратяване на Организацията) се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
(4) На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от протоколчика и от председателстващия заседанието.

Вземане на решения
Чл.11. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения;
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Управителен съвет
Чл.12. Управителният съвет се съставя от членове на Организацията. Членовете на Организацията, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на Организацията. Членовете на управителния съвет се избират за срок 5 или 3 години.
Чл.13. Управителният съвет:
1. представлява Организацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на Организацията при спазване изискванията на устава;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. определя размера на възнаграждението на Председателя и на други административни лица за УС в рамките на бюджета;
6. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Организацията;
7. определя реда и организира извършването на дейността на Организацията, включително и тази в обществена полза и носи отговорност за това;
8. определя адреса на Организацията;
9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
10. изпълнява задълженията, предвидени в устава;
11. приема и изключва членове;
12. взема решение за откриване и закриване на клонове;
13. взема решение за участие в други организации;
14. приема правилник за дейността и структурата на Организацията;
15. приема други вътрешни актове на Организацията.

Свикване на Управителния съвет
Чл.14. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 (относно ликвидацията на Организацията) и чл. 31, т. 3 (разпореждане с имуществото на Организацията) и т. 6 (по реда и организацията на Организацията) от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
(6) На заседанието на УС се води протокол, който се подписва от присъстващите на заседанието членове на УС. Членът на УС, който не е съгласен с решенията, подписва протокола и вписва особеното си мнение в протокола.

Председател на Управителния съвет
Чл.15. (1) Председателят на Управителния съвет
1. Организира и ръководи заседанията на УС;
2. Представлява Организацията;
3. Координира и упражнява контрол върху дейността на отделните клонове;
4. Представлява Организацията и сключва договори с физически и юридически лица;
(2) Председателят на УС може да бъде освободен от длъжност:
1. По собствено желание;
2. При невъзможност да изпълнява задълженията си, поради здравословни причини, смърт, при осъждането му с влязла в сила присъда за престъпления от общ характер.
3. При констатирано неизпълнение на целите и задачите на Организацията.
(3) В случаите на чл. 15, ал. 2, функциите на Председателя на УС се поемат от неговия заместник до избирането на нов Председател на Управителния съвет.
Чл.16. Заместник – председателите координират дейността на Организацията в определени области
Чл.17. Председателят, има право на възнаграждение определяно ежегодно от Общото събрание с приемането на бюджета на Организацията.

Контролен съвет
Чл.18. (1) Контролният съвет се избира от Общото събрание
(2) Членовете на Контролния избират от своя състав Председател,
Чл.19. Контролният съвет:
1. следи и контролира спазването на Устава, изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
2. проверява и контролира финансовата средства и материалните активи на Организацията;
3. дава становища по проектобюджета, както и по отчета за изпълнението му.
4. извършва проверки, инвентаризации и ревизии и има неограничен достъп до документацията на Организацията
5. свиква Общото събрание в случите на отказ на Управителният съвет при установени противозаконни или противоуставни действия на някой от управителните органи на Организацията.
6. Председателят на Контролния съвет или упълномощено от него лице има право да участва в работата на Управителния съвет без право на глас.

VII. КЛОНОВЕ

Чл.20. Организацията може да открива и закрива клонове в страната и в чужбина по решение на Управителния съвет.
Чл.21. (1) Клоновете не са юридически лица. Те се ръководят от управител и извършват дейностите, определени с решението на Управителния съвет, Устава и Статута на клоновете приет от Общото събрание.
(2) Клоновете водят книги за дейността си. Най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет отчет за дейността на клона и разходваните средства.
(3) Управителния съвет на Организацията заявява за вписване пред окръжния съд по местонахождението на седалището на клона: наименованието, седалището и адреса на клона, неговият управител, неговите правомощия, представителна власт и ограничения. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства.

VIII. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.22. (1) Членуването в Организацията е доброволно.Членове на Организацията могат да бъдат: юридически лица чийто основен предмет на дейност е пчелоотглеждане и производство на пчелни продукти, преработка и търговия с пчелни продукти, производство на пчеларски инвентар и ветеринарно медицински препарати, научно-изследователска, рекламна, маркетингова и информационна дейност в областта на пчеларството, апитерапията, както и други юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с пчеларския бранш
(2) За задълженията на Организацията членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Организацията.
(3) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму.
Чл.23. (1) Членството възниква при приемане, вливане, сливане.
(2) Нови членове се приемат въз основа на заявление до Управителния съвет, като представя:
– заявление за приемане в Организацията в което се декларира, че е запознато с устава и го приема
– анкетна карта по образец утвърден от УС
– решение на компетентния съд за учредяване на юридическото лице
– валидно актуално състояние
– протокол с решението на оправомощения орган за членство в Организацията
– протокол с решението на оправомощения орган за представляващия юридическото
лице в Организацията
(3) Отказът за приемане може да се обжалва пред Общото събрание.

Права и задължения
Чл.24. Всеки член има право:
– да участва в управлението на Организацията;
– да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му;
– да избира и да бъде избиран в органите на Организацията;
– да прави предложения за подобряване работата на Организацията;
– да ползва имуществото на Организацията и резултатите от дейността му по ред определен от УС;
– да иска отменяне на незаконните, противоуставните и неправилните решения и действия на органите на управление на Организацията.
Чл.25. Всеки член е длъжен:
– да плаща редовно членския си внос;
– да участва активно в работата на Организацията за неговото укрепване и развитие;
– да участва в мероприятията организирани от Организацията.
– да изпълнява решенията на органите на управление
– да работи за доброто име на Организацията и да не използва членството си за постигане на цели противоречащи на неговия устав.

Прекратяване на членството
Чл.26. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до Управителния съвет на Организацията;
2. с прекратяването на юридическото лице член на Организацията;
3. с изключването;
4. с прекратяването на Организацията;
5. при неспазване на Устава и неизпълнение на членствени задължения;
6. при отпадане – при неплащане на членски внос до: (31 април или 31 юли) на текущата година;
7. при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо (ще се формулира ли това поведение);
(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет, като това решение може да се обжалва пред Общото събрание.
(3) За отпаднал се счита всеки член на Организацията, който:
– не внесъл и е просрочил с (един месец или три месеца) крайният срок за внасяне на членския си внос.
– е преустановил участието си в дейността на Организацията, като не е участвал в никакви негови мероприятия в рамките на две календарни години.
(4) Отпадането поради горните обстоятелства се констатира по документи.
(5) При прекратяване на членството Организацията не дължи връщане на направените имуществени вноски (встъпителни вноски, членски внос)
(6) Прекратилият членството си няма право на имуществени претенции към Организацията.

IX. ИМУЩЕСТВО

Чл.27. (1) Имуществото на Организацията се формира от:
1. членски внос, като размера реда и начина на внасяне на встъпителната вноска и ежегодния членски внос се определя от Общото събрание
2. помощи, субсидии и спонсорство от местни и чуждестранни фондове, организации и държавни институции и учреждения;
3. грантове от участие в различни програми;
4. дарения, завещания и други пожертвувания в полза на Организацията от български и чуждестранни физически и юридически лица; даренията могат да бъдат направени безусловно или под условие за използването по определен начин в съответствие с целите на Организацията;
5. приходи от свързана с целите на Организацията стопанска дейност;
6. други приходи и постъпления в допустими от закона форми;
7. всички стоки и предмети, закупени от Организацията;
8. постъпления формирани от обучение, издателска дейност;
9. при приключване на годишния баланс със загуба, Управителния съвет може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването и с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите
(2) Предмет на дарение и завещание могат да бъдат пари, ценни книжа, движими и недвижими вещи, вещни права, обекти на интелектуална и индустриална собственост, включително и тези на лицата подпомагани от Организацията и други, като те се вписват в специална книга.
(3) Когато дарителят желае с дарението да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд и т. н. той може да поиска наградата, стипендията или фондът да носи неговото име или друго определено от дарителя наименование.
(4) По решение на Управителния съвет на Организацията, от имуществото й се обособяват целеви фондове.
(5) Актовете на разпореждане със средствата по фондовете, недвижимите имоти и вещни права върху тях, обезпечения и гаранции, банкови заеми и дялови участия, собственост на Организацията, се извършват по решение на учредителите, взето с мнозинство 2/3.
(6) Имуществото на Организацията се управлява по начин, който гарантира запазването и увеличаването му, като осигурява подходящо финансиране за целите посочени в чл.3, ал.2.
Чл.28. Организацията не разпределя печалба от своята дейност. Ако в края на годината Организацията реализира печалба, тя ще бъде изразходвана за постигане на целите на Организацията.
Чл.29. (1) Организацията образува фонд “Резервен” в размер на 10 (десет) процента от встъпителни вноски, членския внос, субсидии, помощи и постъпления от стопанска дейност,
(1) Разпореждането с фонд “Резервен” става с по решение на Управителния съвет.
Чл.30 (1) Организацията може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейност, насочена за реализиране на целите, определени в този устав и ЗЮЛНЦ
(2) Правилата и редът за извършването на общественополезна дейност се приемат и утвърждават от УС.
(3) Организацията подбира лицата и начините за тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности, съгласно правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда по който се извършва подборът е общодостъпна и се вписва в централния регистър
(4) За безвъзмездното разходване на имуществото по чл.41, ал.3, т.1 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание взема мотивирано решение с мнозинство от 2/3 от всички негови членове
(5) Организацията не може да сключва сделки с лицата по чл.41, ал.3, т.1 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Организацията или са сключени в при общи условия, обявени публично.
Чл.31. (1) За извършваната дейност на Организацията УС организира воденето на счетоводство в съответствие със законодателната уредба на Република България.
(2) За стопанската дейност се води отделно счетоводство в съответствие със законодателната уредба на Република България.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.32. Организацията се прекратява:
– по решение на Общото събрание на Организацията, взето с мнозинство 2/3.
– по решение на окръжния съд по местонахождение на седалището на Организацията в случаите на чл.13, ал.1, т.3 от ЗЮЛНЦ.
Чл.33. (1) При прекратяване на Организацията се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и Търговския закон
(2) Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице, а в случаите на чл.13, ал.4 и чл.14, ал.3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя окръжния съд по местонахождение на седалището на Организацията.
(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Организацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на Организацията. Той няма право да прехвърля по какъвто и да е начин имущество на лицата по чл.43, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
(4) Имуществото останало след удовлетворяването на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва обществено полезна дейност със същата или близка на Организацията нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратената Организация.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34. Организацията има свой знак и/или символ, утвърден от Управителния съвет на Организацията.
Чл.35. (1) Общото събрание, Управителния съвет, Контролния съвет водят регистри за протоколите на проведените си заседания.
(2) Председателстващия заседанията и лицата, изготвили протоколите, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието има с подписите си.
(3) Управителния съвет води регистър на членовете на Организацията
Чл.36. Въпросите, неуредени в настоящия Учредителен акт, вътрешните правила и статута, утвърдени от съответните органи на Организацията, се подчиняват на ЗЮЛНЦ и действуващото в страната законодателство.
Чл.37 . Прекратяването на Организацията се извършва по реда на ЗЮЛНЦ.

Настоящият Устав е приет на ……………… 2005 г. в гр. …………………………….., на учредително събрание от учредителите на Организацията

Учредители: