назад към Библиотека


Програмата за развитие на селските райони – Мярка 121, Мярка 141 и Мярка 214

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е наследник и продължение на програма САПАРД. Финансира се от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони с 20% национално участие на страните. Националната програма на България за 2007-2013 субсидира широк спектър от инвестиции и подобрения в селското стопанство. На този етап има няколко мерки, по които се подпомагат и земеделски производители – пчелари. Тези мерки са насочени както към по едрите земеделски производители, така и към средните и дребни земеделски стопанства.
Мерките са следните:

 • Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”;
 • Мярка 141 “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”
 • Мярка 214 „Агроекологични плащания”, в случай, че пчелите се отглеждат по биологичен начин.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” е една от най-големите инвестиционни мерки от ПРСР.
Основните изисквания, на които трябва да отговарят пчеларите за да кандидатстват по мярка 121 са следните:

 1. Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
 2. Икономическият размер на земеделското им стопанство да бъде поне 1 (една) икономическа единица. Например за да имат 1 икономическа единица е необходимо пчеларите да отглеждат минимум 33 пчелни семейства.
 3. Общият размер на обработваемите земеделски площи на земеделското им стопанство да бъде не по-малко от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, с изключение на кандидатите които са били одобрени за подпомагане по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Всички изисквания, на които трябва да отговарят, както и условията и реда за кандидатстване и необходимите документи са описани подробно в Наредба № 8/3.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства”, която е обнародвана и публикувана в Държавен вестник /ДВ/, бр. 41/22.04.2008г. и е изменена и допълнена в ДВ, бр. 106/12.12.2008г.

За какви инвестиции ще може да се кандидатства – все още не може да се потвърди.
На този етап със сигурност има достатъчно свободни средства за проекти за:

 • инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО т.нар. Нитратна директива;
 • инвестиции за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от секторите извън сектор „Мляко“ в съответствие с изискванията на стандартите на Общността;
 • инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни.

Mярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР е насочена към по-дребните земеделски производители, които използват произведената си продукция предимно за собствена консумация и малка част от нея предлагат на пазара.
Основните изисквания, на които трябва да отговарят пчеларите за да кандидатстват по мярка 141 са следните:

 1. да са регистрирани като земеделски производител по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
 2. да са до 60 навършени години към датата на кандидатстване.
 3. да извършват земеделска дейност в стопанство с икономически размер между 1,00 и 4,00 ИЕ.
 4.  да обработват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите, когато земеделските площи са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС № 30 от 15.II.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г.)

По мярка 214 „Агроекологични плащания” могат да се възползват всички пчелари, които отглеждат пчелите си по биологичен начин.
Основните изисквания, на които трябва да отговарят пчеларите за да кандидатстват по мярка 214 са следните:

 1. Да са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителната разпоредба на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
 2. Да са вписани в системата за идентификация и регистрация на животните по чл. 30, ал. 2, т. 3 ЗПЗП.

Имайте предвид, също така, че

 1. Земеделските стопани могат да увеличават броя на пчелните семейства, през първите три години от изпълнението на поетото задължение.
 2. При увеличаване на броя на пчелните семейства и на животните от застрашените от изчезване местни породи след третата година от изпълнението на поетото задължение, се поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани пчелни семейства и животни.
  Всички изисквания, на които трябва да отговарят, както и условията и реда за кандидатстване и необходимите документи са описани подробно в Наредба № 11/6.04.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Агроекологични плащания”.

За съвети и повече информация можете да се обърнете към Националната служба за съвети в земеделието, която има областни офиси във всички областни градове. Националната служба за съвети в земеделието е оторизиран орган, който осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика, като предоставя на земеделските производители актуална информация, специализирани съвети и консултации, оказва експертна помощ в усилията им за осъществяване на ефективно и конкурентно земеделие.
Имайте предвид, че Националната служба за съвети в земеделието изготвя напълно безплатно бизнес планове и заявленията за подпомагане по мярка 141 „Полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, както и по мярка 214 „Агроекологични плащания”.

Координати на НССЗ:
горещ телефон: *AGRO (*2476) или 07001 2476, като и двата телефона са на цената на един градски разговор от цялата страна;
интернет страница:
www.naas.government.bg

Пълният комплект от документи независимо, по коя от горепосочените мерки се кандидатства се подава в Областните служби на разплащателната агенция, която е органът, който приема, разглежда и съответно Изпълнителния директор на ДФЗ-РА се произнася с решение за одобрение / отхвърляне за заявленията за подпомагане.