назад към Библиотека


Протестна декларация на българските пчелари

До Министъра на земеделието и горите,
До Президента на Република България,
До Председателя на Народното Събрание ,
До европейската комисия,
До медиите

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ

Ние българските пчелари сме крайно разтревожени от факта, че пчеларството в България изпада в дълбока рецесия. Факт е, че цените на едро на пчелния мед през последните години са се понижили значително и това до известна степен се дължи и на издаваните в последно време разпоредби на МЗГ които принуждават пчеларите да продават продукцията си на търговците преработватели, които от своя страна изкупуват продукцията ни на много ниски цени като голямата печалба остава в тях. Вследствие на това мнозинството от българските пчелари нямат стимул да развиват повече наличните пчелини и да инвестират в модерно пчеларство. Днес българският пчелар е неплатежоспособен и реално не може да се издържа с доходите от пчеларство. Не разполага със средства за подмяна на старите кошери, за разширение на пчелина, инвестиции за подновяване на инвентара, за изграждане на помещения съобразени с новите изисквания свързани с членството ни в Европейския Съюз, за ежегодна подмяна на пчелните майки с нови. Не се правят, инвестиции и за подвижно пчеларство. Поради тези причини много от пчеларите бяха принудени да ограничат броя на отглежданите пчелните семейства до любителско ниво.

По начина, по който ДФ “Земеделие” предостави ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ за произведен и продаден качествен пчелен се нарушават гражданските права на пчеларите, произвели качествен мед, но реализирали същия извън фирмите определени в списъка предприятия от първа категория.. На практика излиза, че не държавата подпомага земеделските производители на качествен пчелен мед, а преработвателните предприятия подпомагат свои настоящи и потенциални клиенти с държавни средства.
Същите тези предприятия, изкупуват качествената продукция на пчеларите на безценица изнасят я или я смесват с подсладители и ниско качествен вносен мед и я пускат на вътрешния пазар с голяма печалба. Неоспоримо доказателство за незаконната дейност на тези предприятия са резултатите от извършените 2030 проверки от органите на ДВСК на пчелни продукти в търговските обекти на цялата страна за периода от 11.11.2005 до 30.11.2005г. Парадоксално е, че част от тези предприятия, реализирали некачествен мед вместо съответни санкции и ограничения получават статут на предприятия от първа категория.

Ние произвеждаме висококачествена продукция с показатели много по-добри от БДС, който съответства на международно приетият CODEX ALIMENTARIUS, а получаваме жалката цена от 1,60 до 2 лв за кг полифлорен мед. За сравнение най- ниската изкупна цена в страните от първата вълна на разширяване на Европейския Съюз е 2,73 € (5,34лв). Не е за пренебрегване и факта, че пчеларските организации в тези страни са силно обезпокоени, че при тази цена бизнесът им е обречен на фалит и търсят помощ от правителството.
Никъде в Европа няма субсидия за произведен качествен мед. Субсидиите са насочени главно към опрашването на селскостопанските култури и подпомагане дейността на пчеларите..

Забраната да се изнася непреработен пчелен мед, и реализацията на непреработен мед на вътрешния пазар съществува само в България.
Ние произвеждаме мед с уникални вкусови, хранителни и лечебни качества, предпочитани от различни наши клиенти в страната и чужбина. Задължението медът да се хомогенизира лишава потребителя от правото на избор. Безспорен е и фактът, че при загряване медът губи голяма част от полезните съставки като ензими, аминокиселини и витамини и това прави непреработения мед предпочитан от консуматорите. Тази теза се поддържа и от световно известни експерти като г-н Жил Ратиа, който подчертава, че и европейските потребители и търговци предпочитат меда да не е преработван поради изброените по-горе причини.

Сериозно сме обезпокоени и от анонсираното преди дни, неколкократно увеличение на цената на лабораторния анализ на пчелния мед. Според нас този акт е неоснователен и не е подкрепен с никакви сериозни аргументи. Това ще принуди пчеларите да хомогенизират цялото количество мед добит през годината и ще лиши потребителите от възможността да консумират уникални монофлорни медове.
Ние, пчеларите, считаме, че законодателството и подзаконовите актове относно пчеларството първо трябва да се дискутират с пчеларите и тогава да влизат в сила. Липсата на дискусии и информация за подготвяните нормативни актове създават впечатление, че същите се правят в защита на определени бизнес интереси.
Защо например в подготвяната НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО И ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД се ограничава свободната продажба на произведеният мед до 2 тона и защо се прави допълнително тълкуване на това, кои са обектите за търговия на дребно, в което магазините отпадат като вариант за реализация на непреработен пчелен мед? Ако качеството на продукта е потвърдено от ДВСК, че отговаря на БДС за България и на CODEX ALIMENTARIUS за износ, защо да се създават ограничения и всичката останала продукция трябва да минава през търговците, за да вземат по-голямата част от печалбата?
Пред Закона Производителят и Търговецът-преработвател са равни. Противното е нарушение на правата на производителя пчелар, който системно е ограбван от търговците.

Според нас е абсолютно недопустимо производителите, търговците и преработвателите на пчелни продукти да членуват в един и същи браншови съюз тъй като се получава сблъсък на интереси. По този начин пчеларите производители са лишени от правото да защитават своите права. Със закона за пчеларство се създава монопол на една организация, а по този начин се нарушава и конституционното право на пчеларите свободно да се сдружават. Нарушени са и принципите на пазарната икономика и поради това ние пчеларите търпим съществени загуби и сме обречени на фалит.
Силно сме обезпокоени от липсата на какъвто и да било контрол и за спазването на Наредба № 15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Факта, че законодателя не предвижда санкции за нарушителите води до пълна безотговорност от страна на провеждащите тези мероприятия. Така годишно биват унищожавани хиляди пчелни семейства. Виновни няма. Потърпевши са пчеларите.

Затова категорично настояваме:
1.В ПРОЕКТОНАРЕДБАТА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО И ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД в раздел III отнасящ се за пчеларството да бъдат направени следните промени:
– да отпадне чл15. Малки количества технологично непреработен мед и пчелни продукти, са не повече от 2000 кг. годишно;
– чл. 16 ал.2 да добие вида:
до сергии, щандове, базари, тържища, пазари, местни обекти за търговия на дребно от които се извършва директна доставка до крайния потребител и/или по домовете; ( да се добави местни обекти за търговия на дребно)
– чл. 17 да добие вида:
В пчелините, от които се извършва доставка на пчелен мед и пчелни продукти до крайния потребител и/или до сергии, щандове, базари, тържища, пазари и местни обекти за търговия на дребно от които се извършва директна доставка до крайния потребител и/или по домовете се спазват изискванията за профилактика и борба със заболяванията по пчелите и пчелното пило.
(да се добави местни обекти за търговия на дребно)
При така предложените промени напълно се спазват изискванията на РЕГЛАМЕНТ № 852/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ от 29 април 2004 година относно хигиената на храните.

2.НЕЗАБАВНА И БЕЗУСЛОВНА ОТМЯНА НА ЗАБРАНАТА ЗА ИЗНОС НА НЕПРЕРАБОТЕН ПЧЕЛЕН МЕД.

3. В разработването на 3 годишната национална програма в сектор „ПЧЕЛАРСТВО“ да се предвидят мерки за :
а) Всички пчелари да получават ежегодна субсидия за опрашване на селскостопанските култури на всяко регистрирано пчелно семейство (основно, а не отводки)при спазване на следните изисквания:
– Пчеларя да регистриран като земеделски производител.
– Пчелинът да е регистриран по закона за пчеларството;
– Пчелинът да е минал предвидените в закона за ветеринарномедицинска дейност проверки от ветеринарен лекар на района;
б) Субсидиране дейността на акредитираните лаборатории, извършващи анализ на пчелния мед и други пчелни продукти, с цел да се понижи стойността на анализа на пчелен мед за пчеларите и по този начин да се гарантира достъпност на услугата.
в) Подпомагане дейността на лицензираните стопанства за производство на пчелни майки.( субсидия за реализирана качествена пчелна майка равна на 1/2 от стойността и).

4. Промяна на чл. 5 от закона на пчеларството както следва:
(1) При провеждане на държавната политика в областта на пчеларството министърът на земеделието и горите се подпомага от националните пчеларски организации.
(2) Пчеларските организации да са юридически лица, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
ал. 3 и 4 да отпаднат.
Промяна на чл.6 както следва:
текста национален браншови пчеларски съюз да се замени с националните пчеларски организации.

5. Да се забрани смесването на вносен с български мед с цел подобряване на качествата на вносния и покриване на изискванията по БДС;

6. Стриктно спазване на Наредба № 15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и въвеждането на строги санкции за нарушителите.(Високи парични глоби лишаване и на нарушителите от субсидии ).

7. Широка дискусия преди приемането на нормативни актове свързани с пчеларството.
Ние българските пчелари вярваме, че отговорните държавни органи ще се отзоват на нашия апел и ще подпомогнат усилията ни да спасим пчеларството в България като сектор от българското земеделие.

БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ