назад към Библиотека


Протестна декларация от ОПС „Акация 1899” Пловдив

ОПС „АКАЦИЯ 1899“ гр. ПЛОВДИВ

До МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Копие до средствата за масова информация

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Уважаеми г-н Министър,

Ние, пчеларите от ОПС „АКАЦИЯ 1899” ПЛОВДИВ, сме силно възмутени от действията на МЗХ в последно време, насочени срещу сектор ПЧЕЛАРСТВО. В цял свят правителствата проявяват интерес и предприемат действия за подпомагането на пчеларството и опазването на пчелите. У нас се прави точно обратното – пълна незаинтересованост от проблемите в сектора и натоварването му с допълнителни данъчни тежести, увеличаване на такси, ограничения.

Счита се, че пчеларството е отрасъл, който няма особен принос към родната икономика, тъй като се произвеждат някакви си 6000 т мед. Нека не забравяме, че на пчелите дължим по-голямата част от продуктите на трапезата си и че ползата от пчелите не е само от добиването на пчелен мед и пчелни продукти. Действителната полза за икономиката от дейността на пчелите се равнява на стотици милиони левове,/косвен резултат от опрашителната дейност на тези невероятни същества/ факт, върху който всеки трябва да се замисли.

С последната редакция на проект на наредба за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход – публикувана на 05,10,2010г. на сайта на МЗХ, съществуването на пчеларството е поставено под въпрос. Практически е отнето правото на пчеларя да реализира своята продукция и оставя хиляди пчелари, инвестирали през годините в развитие на пчелни стопанства и разработването на пазари, без препитание. Промените, настъпили в последния момент, са невероятно рестриктивни и са в разрез с постигнатите условия в работната група, участвала при разработването на наредбата. Интересно е, че при всички останали сектори са постигнати много по-добри условия за директни продажби, докато при пчелния мед са поставени допълнителни ограничения и изисквания, равносилни на тези за преработвателните предприятия. Инвестиции, за които е ясно, че не са по джоба на пчеларите. Също интересен факт – останалите пчелни продукти не са предмет на наредбата.А защо ли и трябва да бъдат? Изискванията за първична обработка на пчелния мед са по-завишени дори от тези при директните продажби на млякото, яйцата, месото. Излиза, че пчелният мед е най-опасният хранителен продукт.

Освен ограничените количества (до 40% от продукцията, но не повече от 1500кг. при първоначално договорени 4000 кг без допълнителни ограничения), които пчеларят може да реализира чрез директни продажби, се налага и допълнително ограничаване на възможностите за реализация на останалите 60% от продукцията, съгласно които производителите могат да продават своя мед само на преработвателни предприятия и да подхранват пчелите с него. Такова ограничение е антипазарно и създава съмнения, че промените са извършени в интерес на преработвателните предприятия, а това е в нарушение на националното и европейско законодателство. Създават се условия за монопол на малък кръг предприятия, а някои от тях имат неразплатени огромни задължения към пчеларите. С така наложените ограничения съществуването на малките и средните пчелни стопанства с годишен добив между 500кг и 5000кг става безсмислено и на практика те ще бъдат закрити поради нерентабилност, а това са по-голямата част от пчелините в страната. Създават се условия цели региони да останат без пчели, а ефектът от това ще се окаже катастрофален.

Г-н Министър,
Категорично настояваме за преразглеждане на условията за директни доставки на пчелни продукти в проектонаредбата за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход и коригирането им до тези, постигнати при разглеждането им в работната група.
Надяваме се, че тези промени не са плод на тенденциозно отношение към пчеларството и ще бъдат поправени.

Настояваме на сектор пчеларство да се отдели подобаващо внимание, защото прехраната на всички нас зависи от пчелите.
Нека да напомним за думите на великия Алберт Айнщайн:
„Ако по някаква причина всички пчели на земята изчезнат, на човечеството му остават четири години живот”
Готови сме на диалог, но при положение, че такъв не се получи, ще защитаваме своите права и интереси със всички позволени от закона средства.

гр. Пловдив ОПС”АКАЦИЯ 1899” гр. Пловдив
20.10. 2010г. Председател: ………………………
/Георги Тодоров/