назад към Библиотека


Протестно писмо до Министъра на земеделието и храните

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ

До МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Копие до ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Копие до МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Копие до ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ
Копие до ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Копие до Средствата за масова информация

Протестно писмо

Уважаеми г-н Министър,
През последните няколко години ставаме свидетели на усилена кампания за ликвидация на пчеларството като сектор от българското земеделие. На фона на всеобщата тревога от изчезването на пчелите в световен мащаб и приемането на директива на ЕС, с която се препоръчва предприемането на мерки да се защити сектор пчеларство, в Република България се прави всичко възможно пчеларството да бъде унищожено. През последната година станахме свидетели на множество промени в нормативната уредба, които поставят съществуването на отрасъла под въпрос.

Въвеждането на данък върху продукцията от пчеларството е мярка, която нито едно правителство през последните 110г. не си е позволило, дори и през войните.
Начина, по който НВМС се отнася към задължителните профилактични прегледи на пчелните семейства, създава условия за разпространяването на тежки заболявания, които могат да оставят цели региони без пчели.
Възмутени сме от създалата се практика, органите на НВМС да изискват пчеларите да заплащат нова регистрация на целия пчелин при промяна на бройката на пчелните семейства, което е в нарушение на действащата нормативна уредба.
Крайно сме неудовлетворени и от отговора от страна на МЗХ на поставените от СБП проблеми пред пчеларския бранш .

Най-тежък удар за нас пчеларите представлява дълго дискутираната НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД. Интересен е факта, че в последната редакция от 05.10.2010г,са направени доста рестриктивни промени, а именно:

Чл. 9. Малки количества технологично непреработен пчелен мед са количества,
които не надвишават 40 % от годишния добив на пчелина, но не повече от 1500 кг.

Чл. 10.(2) Разпечатването на пчелните пити, центрофугирането и прецеждането на
пчелния мед се извършва при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004.
За сведение в предишния проект на наредбата, съгласувана от работна група с представители на пчеларските среди, беше записано следното:
В чл. 22. Малки количества технологично непреработен мед и пчелни продукти,
са не повече от 4 000 кг. годишно, а в чл. 23 бяха описани изискванията за практиките по добив и изискванията за първична преработка и съхранение на меда.
Интересен е факта, че такава мярка е приложена единствено към пчеларството и на практика приравнява изискванията за помещенията и практиките за първична обработка на меда с тези, които важат за преработвателните предприятия. Нима пчелният мед е най-опасния за здравето на човека продукт? Ясно е че такава мярка не е по силите на пчеларите, изискват много допълнителни инвестиции и време за да бъдат постигнати така записаните изисквания, а при наложените ограничения тези инвестиции стават безсмислени. Погледнато реално тази наредба вместо да либерализира директните доставки на пчелни продукти, тя ги забранява.
Горепосочените изисквания противоречат и на самия Регламент (ЕО) № 852/2004, където Чл.2 параграф 2 гласи:

2. Настоящият регламент не се прилага за:
а) първично производство за лична употреба в домашни условия;
б) домашно приготвяне, обработване или съхранение на храни за лична консумация в домашни условия;
в) директната доставка от производителя на малки количества първични продукти до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, директно снабдяващи крайния потребител;

Пчеларите са поставени в неконкурентна среда. Обезпокоителен е факта, че промените са направени в последния момент в противоречие на постигнатия консенсус и без да бъдат обсъдени с нито една пчеларска организация. На практика се принуждават производителите на пчелни продукти, независимо от добивите си, да реализират продукцията си на едро, на фирми, които и сега дължат милиони за предадена, но не заплатена продукция. Така с поднормативни актове се създава изкуствен монопол и се ощетяват производителите, което от своя страна е в нарушение на основния закон на страната, както и на множество нормативни актове и европейски директиви.
Реално с тази наредба се ограничава правото на пчеларя да продава непреработена продукция, а потребителя от достъп до такава. Добре е известно, че всяка преработка на пчелния мед и пчелните продукти унищожава до голяма степен полезните им качества. Освен това се ограничава възможността за реализация на продукцията на малките и средни пчелини, които са 95% от всички пчелини в страната . Тези пчелини са обречени да бъдат закрити поради практическата невъзможност да се реализира продукцията добита в тях, а собствениците им ще бъдат принудени да търсят друг начин на препитание или да се наредят на опашката пред бюрата по труда.

С тази редакция на наредбата се утвърждава практиката да се приемат нормативни актове, които защитават интересите на определен кръг фирми и се налага ограничаване на правото на производителя да реализира доход от положения труд. Възникват съмнения за наличие на лобизъм и корупционни практики, което се надяваме да стане обект на вътрешна проверка. Освен това се вижда, че кадрите в министерството не познават добре спецификата на пчеларския сектор и пчелните продукти.
Ние пчеларите от СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ категорично заявяваме своето несъгласие с така направените промени в наредбата и категорично настояваме за промяна до постигнатите в предишната редакция консенсусни условия.
Настояваме за коренна промяна на отношението от страна на МЗХ към сектор пчеларство и бързо решаване на натрупаните проблеми.
Готови сме със всички законни средства да устояваме своите права и интереси.

Гр. София Председател на СБП …………………

18.10.2010 г /инж. Михаил Михайлов/