назад към Библиотека


Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2011 г. относно здравето на пчелите и предизвикателствата пред сектора на пчеларството

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно положението в сектора на пчеларството(1) ,

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 6 декември 2010 г. относно здравето на пчелите (COM(2010)0714),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 17 май 2011 г. относно здравето на пчелите,

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 3 май 2011 г. „Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.“ (COM(2011)0244),

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП)(2) , с който се определят специални разпоредби за сектора на селското стопанство в Европейския съюз,

– като взе предвид научния доклад на ЕОБХ от 11 август 2008 г., както и научния доклад, възложен и приет от ЕОБХ на 3 декември 2009 г. относно смъртността и наблюдението на пчелите в Европа,

– като взе предвид решението на Съда на ЕС по дело C-442/09(3) , относно етикетирането на мед, съдържащ генетично модифициран материал,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(4) ,

– като взе предвид Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди(5) ,

– като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно дефицита на протеинови култури в ЕС: намиране на решение на един отдавна съществуващ проблем?(6) ,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0359/2011),

A. като има предвид, че пчеларството като икономическа и социална дейност е от ключово значение за устойчивото развитие на селските райони, създава работни места и предоставя важна екосистемна услуга чрез опрашване, което допринася за подобряването на биологичното разнообразие чрез поддържане на генетичното разнообразие на растенията,

Б. като има предвид, че пчеларството и биологичното разнообразие са взаимозависими; като има предвид, че чрез опрашването пчелните семейства осигуряват важни екологични, икономически и социални обществени блага, като по този начин гарантират продоволствената сигурност и поддържат биологичното разнообразие, и като има предвид, че чрез управлението на пчелните семейства пчеларите извършват услуга за опазване на околната среда от огромно значение, както и запазване на устойчив модел на производство в селските райони; като има предвид, че пчелните пасища, разнообразните условия на хранене и някои растения (рапица, слънчоглед и др.) осигуряват на пчелите богатата на съставки храна, която им е необходима, за да поддържат имунната си защита и да бъдат здрави,

В. като има предвид възникналите опасения, че поради високите разходи по създаване на пчеларски стопанства, все по-малко хора навлизат в този сектор, което води до недостиг на кошери, необходими за опрашване на жизненоважни селскостопански култури;

Г. като има предвид, че беше отчетено намаляване на броя на пчелните семейства както в ЕС, така и в други части на света; като има предвид, че тенденцията е към намаляването на видовете опрашители, които допринасят за производителността в селскостопанския сектор; като има предвид, че при едно сериозно задълбочаване на тази тенденция е възможно земеделските производители в ЕС, както и тези в други части на света, да бъдат принудени да прибягват до опрашване с човешка намеса, което би довело до двукратно увеличение на разходите за опрашване; като има предвид, че науката и ветеринарната медицина понастоящем предлагат малко начини за ефективна профилактика или контрол на някои болести що се отнася до определени паразити и болести поради недостатъчни научни изследвания и недостатъчно разработване на нови лекарствени средства за лечение на пчелите през последните десетилетия, което е резултат от ограничения размер на пазара и съответно на слабия интерес на големите фармацевтични дружества, като има предвид, че ограниченият брой лекарствени продукти, налични за борба с акара Varroa destructor , в много случаи вече не са ефективни,

Д. като има предвид, че здравето на отделните пчели и пчелни семейства е подложено на въздействието на редица смъртоносни и други не толкова смъртоносни фактори, много от които са взаимосвързани; като има предвид, че ограниченият брой лекарствени продукти за борба с акара Varroa destructor , които се продават на пазара, в много случаи вече не са достатъчно ефективни поради появата на резистентност; като има предвид, че използването на пестициди, изменението на климатичните условия и на условията в околната среда, загубата на растително биологично разнообразие, промяната в земеползването, неправилните практики в сектора на пчеларството и наличието на инвазивни видове могат да отслабят имунната система на пчелните семейства и благоприятстват опортюнистични патологии; като има предвид, че медоносните пчели могат да бъдат пряко или непряко изложени на въздействието на продукти за растителна защита по различни пътища било то пряко или непряко като например по вятъра, повърхностните води, чрез гутацията, нектара и тичинковия прашец,

Е. като има предвид, че пчеларите могат да допринасят и да помагат за поддържането на здравето и доброто състояние на своите пчели, въпреки че качеството на околната среда играе голяма роля при определянето на степента на техния успех;

Ж. като има предвид, че се насърчава минимална употреба на ветеринарномедицински продукти и активни вещества, както и поддържането на здрава имунна система на пчелното семейство, но като има предвид, че има проблеми с резистентността; като има предвид, че активните вещества и лекарствените продукти не се усвояват от пчелите и че европейските производители разчитат на чист, висококачествен пчелен мед без остатъчни вещества,

З. като има предвид, че голям брой европейски пчелари са любители, а не професионални пчелари,

Научни изследвания и разпространение на научни знания

1. Призовава Комисията да увеличи подкрепата за научните изследвания, посветени на здравето на пчелите в следващата финансова рамка (Осма рамкова програма), и да се съсредоточи върху научните изследвания в областта на развитието на технологиите, профилактиката и контрола на някои заразни болести, особено върху въздействието на фактори на околната среда върху имунната система на пчелните семейства и тяхното взаимодействие с патологии, върху формулирането на устойчиви селскостопански практики, насърчаването на нехимическите алтернативи (напр. профилактични селскостопански практики като сеитбообращение и използването на биологичен контрол) и като цяло върху по-нататъшното насърчаване на техниките за интегрирана борба с вредителите и върху разработването на ветеринарни лекарствени продукти за борба с настоящите причинители на заразни болести по пчелите в ЕС, особено акара Varroa destructor , тъй като той е основният патогенен фактор и изисква по-голямо разнообразие от активни вещества за борба с него, като се има предвид голямата му способност да развива резистентност, както и за борба срещу ендопаразитите и други опортюнистични инфекции;

2. Счита, че е важно да се предприемат спешни мерки за опазване на здравето на пчелите, като се отчитат специфичните характеристики на пчеларството, многообразието на заетите в този сектор участници, както и принципите на пропорционалност и субсидиарност;

3. Отново подчертава опасенията, че повишената смъртност при пчелите и дивите опрашители в Европа, ако бъде пренебрегната, ще има силно отрицателно въздействие върху селското стопанство, производството на храни и продоволствената сигурност, биологичното разнообразие, екологичната устойчивост и екосистемите;

4. Призовава Комисията да насърчава създаването на подходящи национални системи за наблюдение в тясно сътрудничество със сдруженията на пчеларите и да развива хармонизирани стандарти на равнище ЕС, за да даде възможност за сравнение; подчертава необходимостта от единна идентификация и регистрация на пчелните кошери на национално равнище, като се извършва годишно преразглеждане и актуализиране; настоява, че финансирането за идентификация и регистрация следва да не е по линия на съществуващите програми за подобряване на за подобряване на производството на мед и неговия маркетинг в Европейския съюз (Регламент (ЕО) № 1221/97 на Съвета(7) );

5. Призовава Европейската комисия да подкрепи европейската мрежа за „референтни кошери“, за да се наблюдава въздействието върху здравето на пчелите, което оказват условията в околната среда, пчеларските и селскостопанските практики;

6. Призовава Комисията да създаде тригодишни програми, които се базират на данни, а не на приблизителни оценки, от всички държави членки, относно реално преброените кошери;

7. Приветства създаването на референтната лаборатория на ЕС за здравето на пчелите, която следва да се съсредоточи върху дейности, които не се обхващат от съществуващите експертни мрежи или национални лаборатории, и да синтезира интегрираните знания, произтичащи от техните научни изследвания;

8. Подчертава необходимостта от подкрепа на лабораториите за диагностика и извършване на теренни изследвания на национално равнище и изтъква, че следва да се избягва припокриването на финансиране;

9. Призовава Комисията да създаде ръководен комитет, съвместно с представители на сектора на пчеларството, който ще подпомага Комисията при определянето на годишната работна програма на референтната лаборатория на ЕС; изразява съжаление, че първата годишна работна програма на референтната лаборатория на ЕС беше представена без предварителни консултации със заинтересованите страни;

10. Призовава Комисията да продължи да подкрепя научноизследователската дейност в областта на здравето на пчелите, като се опира на добрите примери на дейността COST по проекта COLOSS, както и инициативите BeeDoc и STEP, и да насърчи държавите-членки да подкрепят научните изследвания в тази област; подчертава обаче, че връзките с пчеларите и организациите на пчеларите следва да бъдат засилени;

11. Призовава Комисията да изключи припокриването при използването на средства, за да повиши ефективността им за гарантирането на икономическата и екологичната добавена стойност както за пчеларите, така и за земеделските стопани; призовава Комисията да насърчава държавите-членки да повишат финансирането за научноизследователска дейност;

12. Призовава държавите-членки да насърчават и наблюдават изграждането на национални мрежи за мониторинг на фенологията на медоносните растения;

13. Призовава Комисията активно да насърчава засиленото споделяне на информация между държавите-членки, лабораториите, пчеларите, земеделските стопани, промишлеността и учените относно екотоксикологични изследвания, оказващи влияние върху здравето на пчелите, за да може да се осъществява информиран и независим научен контрол; призовава Комисията да подпомогне този процес като направи съответната уебстраница достъпна на всички официални езици на съответните държави-членки;

14. Приветства инициативата на Комисията „По-добро обучение за по-безопасна храна“, но призовава програмата да бъде удължена след 2011 г. и да се увеличи броят на участниците от националните органи;

15. Призовава за подкрепа на програмите за обучение на пчелари в областта на профилактиката и контрола на някои болести, както и на земеделски производители и лесовъди в областта на ботаниката, използването на продукти за растителна защита, подходящи за пчелите, относно въздействието на пестицидите и нехимичните селскостопански практики за борба с плевелите; призовава Комисията да предложи, в сътрудничество с пчеларските организации, насоки за ветеринарно лечение на кошери;

16. Призовава органите и представителните организации в държавите-членки да подкрепят разпространението на подходящи научни и технически знания за здравето на пчелите сред пчеларите; подчертава факта, че е необходим постоянен диалог между пчеларите, земеделските производители и съответните органи;

17. Подчертава необходимостта от осигуряване на подходящо обучение за ветеринари, както и осигуряването на възможността за пчеларите да се консултират с ветеринарни лекари и ангажирането на специалисти по пчеларство в националните ветеринарни органи;

Ветеринарномедицински продукти

18. Признава, че е от голямо значение разработването на новаторски и ефективни лечения срещу акарите Varroa , за които се предполага, че причиняват около 10% от годишните загуби; счита, че е налице необходимост от увеличаване на подкрепата за разрешените ветеринарни лечения, за да се намалят отрицателните последици от болести и вредители; отправя искане към Комисията да въведе общи насоки по отношение на ветеринарното лечение в сектора, като подчертава необходимостта лечението да бъде правилно използвано; призовава да бъдат въведени насоки за употребата на молекули и/или формули на основата на органични киселини и етерични масла и други вещества, разрешени за биологичен контрол на вредителите;

19. Призовава държавите-членки да осигурят финансова подкрепа за научноизследователската дейност, развитието и теренните изследвания на нови лекарствени продукти за поддържане здравето на пчелите, особено за МСП, с оглед на приноса, който има секторът на пчеларството за биологичното разнообразие и общественото благо, под формата на опрашване, като се вземат предвид високите разходи за ветеринарно лечение, които понастоящем се поемат от пчеларите, в сравнение с разходите за здравеопазване в други сектори на животновъдството;

20. Подчертава необходимостта да се предложат стимули за фармацевтичната промишленост за разработването на лекарствени продукти за борба с болестите по пчелите;

21. Призовава Комисията да изработи по-гъвкави правила за разрешаване и наличие на ветеринарни продукти за пчели, особено лекарствени продукти от естествен произход и други, които не оказват въздействие върху здравето на насекомите; приветства предложението на Комисията за преразглеждане на директивата за ветеринарните лекарствени продукти, но отбелязва, че настоящата ограничена наличност на тези продукти не следва да се използва като основание за регистриране/пускане на пазара на антибиотици за третиране на други опортюнистични патологии при пчелните семейства, като се има предвид въздействието им върху качеството на пчелните продукти и създаването на резистентност;

22. Приветства намерението на Комисията да въведе максимални стойности на остатъчните количества при използването на лекарствени продукти чрез „каскадната“ процедура с цел да се премахне текущата правна несигурност, която възпрепятства лечението на заразени пчели;

23. Призовава за промяна в регулаторните условия, така че Европейската агенция по лекарствата, в духа на защита на правото на интелектуална собственост, да може да осигури изключителни права за производството и пускането на пазара на нови активни вещества в иновативни ветеринарни продукти, насочени към здравето на пчелите, за определен преходен период;

24. Призовава Комисията да разгледа възможността за разширяване на обхвата на Ветеринарния фонд на Европейския съюз, така че да се включат болестите по пчелите по време на следващото преразглеждане на фонда;

25. Приветства намерението на Комисията да представи широкообхватен закон за здравето на животните; призовава Комисията да адаптира обхвата и финансирането на европейската ветеринарна политика, за да бъдат взети предвид специфичните характеристики на пчелите и пчеларството с оглед да се гарантира по-ефективна борба срещу болестите по пчелите чрез достатъчна наличност на ефективни и стандартизирани лекарствени продукти във всички държави-членки и да се финансират грижите за здравето на пчелите в рамките на европейската ветеринарна политика; призовава Комисията да осигури по-всеобхватна хармонизация между държавите-членки като се съсредоточи върху усилията за борба с вароатозата в ЕС;

26. Подкрепя програмите за размножаване, които се съсредоточават върху устойчивостта към болести и паразити, особено що се отнася до вароатоза;

Въздействието на модерното селско стопанство върху пчелите

27. Подчертава, че едва наскоро, с ангажираното участие на Европейския парламент, Европейският съюз е приел нови, по-строги правила относно разрешението на продукти за растителна защита и тяхната устойчива употреба, за да се гарантира, че са безопасни за хората и околната среда; отбелязва, че тези правила включват допълнителни, строги критерии във връзка с безопасността на пчелите; призовава Комисията да информира Парламента относно успешното прилагане на новите правила;

28. Приканва Комисията да подобри методиката за оценка на риска от пестициди, за да се опази здравето на пчелното семейство и развитието на популацията, и да гарантира необходимия достъп до резултатите и методологията на екотоксикологични изследвания, включени в досиетата за издаване на разрешения;

29. Подчертава значението на устойчивото селско стопанство и призовава държавите-членки да транспонират и изцяло да прилагат, в най-кратки срокове, Директива 2009/128/ЕО за устойчива употреба на пестициди и по-специално член 14 от нея, който изтъква факта, че за всички земеделски производители в ЕС ще бъде задължително да прилагат интегрираното справяне с вредителите, считано от 2014 г., и да отделят особено внимание на използването на онези пестициди, които могат да имат отрицателно въздействие върху здравето на пчелите и пчелните семейства;

30. Призовава Комисията, въз основа на надеждни и ефективни тестове при реални условия, с хармонизирани протоколи, да отчете хроничната и несмъртоносната токсичност, както и токсичността по отношение на ларвите в оценката на риска от пестициди, съгласно установеното в Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, който е в сила от 14 юни 2011 г.; наред с това призовава Комисията да обърне специално внимание на употребата на специфични пестициди, които при определени условия са имали отрицателно въздействие върху здравето на пчелите и пчелните семейства; призовава Комисията също така да засили изследователската дейност в областта на потенциалното взаимодействие между вещества и между вещества и патогени; отбелязва, че следва да се обсъдят и всички методи на прилагане;

31. Приветства факта, че експерти от Европейския орган за безопасност на храните извършват независима оценка на поставените пред промишлеността изисквания по отношение на предоставянето на информация за различните пестициди,

32. Призовава, в духа на диалог между пчеларите, заинтересованите страни от сферата на селското стопанство и публичните органи, за създаването на система за насърчаване на предварителното уведомяване на пчеларите във всички държави-членки преди третирането с пестициди, особено преди въздушните операции за третиране с инсектициди (напр. с вещества за контрол на популациите от комари), и на система за предоставяне, при поискване, на информация относно местоположението на кошерите, когато се осъществяват тези операции; призовава, наред с това, за по-добро предаване на информация посредством основана на интернет база от данни между пчеларите и земеделски производители по отношение на разполагането на кошери в близост до полета, например;

33. Призовава държавите-членки да разгледат целесъобразността на въвеждането на пчеларството и здравето на пчелите като част от обучението в областта на селското стопанство;

34. Като взема специално предвид проекта на ЕОБХ от 2009 г., озаглавен „Смъртността при пчелите и наблюдението на пчелите в Европа“, призовава Комисията да проведе обективни научни изследвания относно възможното отрицателно въздействие на генетично модифицирани култури и монокултури върху здравето на пчелите;

Аспекти на производството и на безопасността на храните, защита на произхода

35. Призовава Комисията постоянно да извършва мониторинг на здравословното състояние на животните в държавите на произход, да прилага най-строги изисквания по отношение на здравето на животните и да въведе подходяща система за мониторинг на посадъчния материал, който произхожда от трети държави, за да се избегне навлизането в ЕС на екзотични заразни болести/паразити по пчелите каквито са например кошерният бръмбар (Aethina tumida) и кошерният акар Tropilaelaps; призовава Комисията и държавите-членки, в сътрудничество с организациите на пчеларите, да увеличат прозрачността по отношение на честотата, процентите, характеристиките и най-вече резултатите от извършения контрол на сигурността в граничните контролни пунктове;

36. Призовава, за разрешените продукти за ветеринарна употреба в Европейския съюз да се определи временно ограничение на количеството (референтни стойности за предприемане на действия) до 10 ppb, като се имат предвид различните методи за анализ, които се прилагат в различните държави-членки;

37. Призовава Комисията да включи равнищата, при които не се предприемат действия, или референтните стойности за предприемане на действия или максималните граници за остатъци в пчелния мед и в други пчелни продукти от вещества, които не могат да бъдат разрешени за сектора на пчеларството в Европа, както и да хармонизира ветеринарния граничен контрол и контрола на вътрешния пазар, тъй като в случая с меда, вносът с ниско качество, примесите и заместителите нарушават пазара и упражняват постоянен натиск върху цените и окончателното качество на продукта на вътрешния пазар на ЕС и трябва да има равни условия за продуктите/производителите от ЕС и от трети държави; отбелязва, че максималните граници за остатъци трябва да вземат предвид остатъците, характерни за добрите ветеринарни практики;

38. Призовава Комисията да въведе или да измени приложенията към Директива 2001/110/ЕО на Съвета(8) (Директивата за пчелния мед), за да подобри стандартите на производството в ЕС като създаде ясни правни определения за всички пчелни продукти, включително видовете пчелен мед, и да определи важните параметри за качеството на пчелния мед като съдържанието на пролин и на захароза, ниски равнища на хидроксиметилфурфурал (HMF) или влага, и примеси (като съдържанието на глицерин, съотношението на захарни изотопи (C13/C14), поленовия спектър и ароматични вещества, и съдържанието на захар в пчелния мед); призовава за подкрепа за научноизследователската дейност в областта на ефективните методи за откриването на примеси в меда; призовава Комисията да гарантира, че контролът на естествените свойства на меда, който се прилага за европейските продукти, се прилага също така и за продуктите от трети държави;

39. Призовава Комисията да хармонизира правилата за етикетирането с разпоредбите на Регламента относно схемите за качество на селскостопанските продукти и да въведе задължително етикетиране, в което се посочва държавата на произход за вносните и произведените в ЕС пчелни продукти, или в случай на смесване на продукти с различен произход, задължително етикетиране с посочване на всяка държава на произход;

40. В духа на новата политика за качество на ЕС, призовава пчеларите, техните представителни организации и търговските дружества да се възползват по-добре от схемите на ЕС за означаване на произхода върху етикетите (защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ)) за пчелните продукти, които биха могли да допринесат за достъпността на пчеларската дейност, и призовава Комисията да предложи, в тясно сътрудничество с пчеларските сдружения, наименования за качество и да насърчи пряката продажба на пчелни продукти на местните пазари;

41. Призовава за действия, които да насърчават потреблението на европейски мед и пчелни продукти, включително чрез рекламиране на пчелния мед с характеристики, които са специфични за определени видове и географски райони;

Мерки във връзка със запазването на биологичното разнообразие и предстоящата реформа на Общата селскостопанска политика

42. Изтъква необходимостта от консултиране с пчеларите от европейските и националните органи по време на изготвянето на програмите за пчеларство и на свързаното с тях законодателство, за да се гарантира ефективността на тези програми и тяхното навременно изпълнение; призовава Комисията да осигури значително повече финансови ресурси, като увеличава текущата подкрепа за пчеларството в ОСП след 2013 г. и като гарантира, че наличните програми за подкрепа за сектора на пчеларството ще продължат да съществуват и да се подобряват (Регламент (ЕО) № 1221/97), и да насърчава развитието на съвместните проекти, а държавите-членки да осигурят техническа помощ за сектора на пчеларството; призовава Комисията да гарантира, че системата на съфинансиране е в съответствие с установяването на пряка помощ от първи стълб на ОСП (незадължително прилагане на настоящия член 68 от ОСП) от тези държави, които считат това за необходимо; подчертава и необходимостта от насърчаване на младите пчелари да навлизат в сектора; призовава Комисията да осигури защитна мрежа или обща застрахователна система за пчеларството, с цел да се намали въздействието на кризисни ситуации върху пчеларите;

43. Призовава Комисията, в рамките на новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие, да предостави финансови ресурси за пчеларството като приоритет и/или в по-голяма степен за всички проекти и действия, представени в рамките на ОСП, които изключително разглеждат местни подвидове и екологични видове на Apis mellifera във всеки регион;

44. Призовава Комисията да изясни в предстоящата реформа на ОСП мерките за подкрепа и помощ, които ще бъдат предназначени за европейския сектор на пчеларството, като се имат предвид социалните и екологични публични блага, които пчелните семейства предоставят чрез опрашването, и екологичната услуга, която се извършва от пчеларите при управлението на техните пчелни семейства;

45. Отбелязва, че според доклада на Комисията от 28 май 2010 г., общият брой на пчеларите в ЕС се е повишил леко спрямо 2004 г.; изтъква, че според доклада това увеличение се дължи единствено на присъединяването на България и Румъния в ЕС и че без да се считат пчеларите от посочените страни, броят на пчеларите в ЕС щеше да отчете значителен спад; счита, че този факт говори за сериозността на ситуацията в пчеларския сектор в ЕС, нуждата от подпомагането му и от предприемане на конкретни мерки за задържането на пчеларите в сектора;

46. Призовава Комисията да разгледа възможността за създаване на специална схема за подпомагане на пчеларите в рамките на схемата за директни помощи, като например плащания на пчелно семейство, които да допринесат за запазването на пчеларския сектор в ЕС, задържането на пчеларите в сектора, привличането на младите в него и запазването на пчелите като опрашители;

47. Призовава Комисията да насърчава устойчивите селскостопански практики в ОСП, да насърчава всички земеделски производители да прилагат прости селскостопански практики в съответствие с Директива 2009/128/ЕО и да засилят агро-екологичните мерки, които са специфични за сектора на пчеларството, в духа на новата Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие; призовава държавите-членки да установят агро-екологични мерки, предназначени за пчеларството, в програмите си за развитие на селските райони и да насърчават земеделски производители да участват в агро-екологични мерки в подкрепа на „подходящи за пчелите“ пасища в периферията на полетата, както и да прилагат високо равнище на интегрирано производство, чрез холистичен подход към селското стопанство и по възможност чрез прилагане на биологичен контрол;

48. Отново потвърждава, че Комисията счита медоносните пчели за питомен вид и счита следователно, че пчеларството е част от сектора на животновъдството, което улеснява приемането на мерки за подобряване на здравето, хуманното отношение и защитата(9) и позволява предоставянето на по-добра информация относно опазването на дивите опрашители; поради това призовава за установяване на стратегия за опазване на здравето на пчелите и за включване на сектора на пчеларството в селскостопанското и ветеринарното законодателство, като се взема предвид специфичният му характер, по-специално във връзка с компенсацията за загубите на пчеларите по отношение на техните пчелни популации;

49. Призовава заинтересованите страни в сектора на пчеларството да се възползват от възможностите, предлагани от настоящата обща селскостопанска политика и предстоящата й реформа, която да взема надлежно предвид организациите на производителите в целия селскостопански сектор;

Опазване на биологичното разнообразие на пчелите

50. Настойчиво приканва Комисията, в рамките на Директива 92/43/ЕИО на Съвета(10) (Директива за местообитанията), да определи статуса на опазване на видовете Apis mellifera и, при необходимост, да го включи в приложенията към директивата; призовава Комисията, предвид спешната необходимост от опазване на видовете Apis mellifera и различните подвидове, които се срещат в Европейския съюз, да разгледа възможността за създаване на специфична програма или регламент в рамките на финансовия инструмент „Life+“, която ще позволи да се установи общоевропейски проект за възстановяване на дивите популации на този вид;

51. Настойчиво приканва Комисията, в рамките на Директива 92/65/ЕИО на Съвета(11) , да забрани, поне временно, вноса от трети държави на живи пчели и видове от рода Bombus sp., с цел да се предотврати въвеждането на екзотични болести, по-специално предвид факта, че вече няма недостиг на генетични ресурси за пчеларството в Европейския съюз, като се имат предвид основните подвидове, от които породите и видовете, понастоящем използвани в пчеларството, произхождат;

52. Припомня, че действията в полза на биоразнообразието са също така необходими в неселскостопанския сектор; отбелязва, че зелените пространства около пътищата, ивиците покрай железопътните линии, залесените участъци около енергопреносните мрежи и обществените и частни градини покриват значителни площи, в които разумните методи на управление могат значително да увеличат източниците на нектар и цветен прашец за пчелите и опрашващите насекоми; счита, че това развитие трябва да се осъществи в рамките на хармонично териториално устройство, което да гарантира по-специално пътната безопасност;