назад към Библиотека


Сертификация на пчелина и продуктите от него при биологичното пчеларство

Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ

Става въпрос за дейност, при която независима агенция има право да удостовери, че предметът на сертификация в нашия случай пчелинът отговаря на измерванията на стандартите за екологично отглеждане на пчелните семейства и съответно пчелните продукти от този пчелин са екологично чисти.

Сертифициращите организации трябва да са напълно независими и обективни в решенията си. За да могат да работят като такива те трябва да бъдат акредитирани от международна или национална организация. У нас това е агенцията „Българска служба за акредитация“ с функция на национален орган за акредитация, подчинен на Министерство на икономиката. Тя е органът, който дава както акредитацията на сертифициращата организация и удостоверява, че сертификатите, издавани от нея могат да се ползват с доверие от потребителя. Сертифициращите организации подлежат на строг контрол и дейността им се оценява периодично. Изискванията към тези организации са отразени в EN/БДС 45011. Това всъщност е българската норма за работата на сертифициращата организация, която е съобразена и с европейските изисквания.

Преди да решите да се сертифицирате и да станете биологичен производител на пчелни продукти трябва да сте добре информиран за изискванията на:

  • стандартите за биологично пчеларство, описани в Европейската наредба №2092/95 и Наредба №35/2001 на МЗГ, отпечатана в Държавен вестник бр.80/2001г., касаеща животновъдството.
  • сертификацията като пазарен инструмент, осигуряващ доказано високо качество на продукцията, голяма конкурентно-способност и гаранция за потребителя по отношение качеството на предлаганите пчелни продукти.
  • не на последно място да прецените способни ли сте да управлявате пчеларската си ферма съгласно принципите на биологичното пчеларство.

Помислете предварително и осъзнайте обстоятелството, че за да ви сертифицират, пчелните семейства са само компонент, брънка от веригата пчели, земя, медоносни култури. Ако земята, на която е разположен пчелинът и в терена, на който ще работят пчелите има терени и ферми, където се използват химични препарати, сертификационният орган може и то основателно да не ви издаде документи. Опитайте се предварително да се споразумеете със собствениците на тези терени какво трябва да правят те, за да намалят рисковете от пръсканията с химични препарати за замърсяване на пчелните продукти.

Тук трябва да се има предвид и факта, че биологичното земеделие не е свързано само с използване или не на химикали. Става дума и за добро стопанисване на тази земя, защото сертифицираща организация пак може да отложи сертификацията ако не види програма за биологично стопанисване на земята.
Направете си добра сметка за разходите за кандидатстване и подържане на състоянието на пчелина в границите на изискванията за биологично пчеларство. Не забравяйте и разходите за инспекциите на сертифициращата организация. Предварително си разработете план, включително и финансов, за прехода на пчелина към биологично пчеларство. В него не забравяйте да включите всички елементи на този преход от възможностите за подмяна на восъка до борбата срещу нозематозата или варотозата напр. Ползвайте и съветите на хората, които вече се занимават с биологично земеделие или пчеларство.

Едва след като сте си изяснили тези въпроси може да кандидатствате пред сертифициращия орган.
Попълва се формуляр-заявка и заедно с таксата за услугата се изпращат до сертифициращата организация. Ако приеме заявката Ви тази организация ще Ви предложи договор за сертификация. В него са включени задълженията и на двете страни, условията, необходими за подържане на сертификацията, годишни лицензионни такси, други плащания, ползване на запазена марка и др.

Едновременно с това договаряте т.н. визита на пчелина от инспектор на сертифициращата организация. На място инспекторът попълва подробен въпросник, а производителят задължително представя карта с отбелязано местоположение на пчелина и на собствените и наети земи около него, физическия им контрол, инвентара, сградите за преработка и съхранение, за да се види на практика как ще се приложат изискванията за биологично производство.

На база на събраните данни инспекторът прави доклад, в който описва състоянието в момента и несъответствията, когато има такива, които следва да отстраните.
Въпросникът, анализите на почвата и продукцията, ако има такава, както и докладът на инспектора се преглеждат от сертифициращата организация. На основата на това тя Ви предлага сертификация или отхвърля заявката, когато има причини за това.
Връзките Ви със сертифициращата организация продължават и след това, тъй като тя трябва да прави ежегодно поне една предварително обявена инспекция (и други необявени по нейна преценка) за спазване на стандартите.