назад към Блог


Нозематозата – практики, превенция и контрол

Най-широко разпространеното заболявания по пчелите в България е нозематозата (с причинител Nosema ceranae).

Причинителите на нозематозата (Nosema ceranae и Nosema apis)  са вътреклетъчни чревни паразити за медоносните пчели A. mellifera. Инфекция, предизвикана от N. ceranae се предава орално (през устата) чрез пчелния мед, нектара, цветния прашец и фекалиите (изпражненията) на пчелите.

След прием на ноземни спори през устата, те попадат в ендотелните клетки на средното черво на пчелата, където се и възпроизвеждат. След това спорите може да инфектират съседни клетки на червото и отново да се възпроизведат или да попаднат в просвета на червото и се изхвърлят от организма на пчелата чрез фекалиите.

При болните от нозематоза пчели настъпват промени и в имунната им система. При тях намалява количеството на общия белтък и на лизозима в хемолимфата, в резултат което намалява и устойчивостта им към причинители на други заболявания и към пестициди.

Заразените с Nosema ceranae пчелни семейства постепенно отслабват по сила (количество пило и възрастни пчели), трудно презимуват и това води до повишена зимно-пролетна смърност. Това са само част от негативните последици, предизвикани от инфекция с Nosema ceranae.

Нозематозата – практики, превенция и контрол
Нозематозата – практики, превенция и контрол

Вместо използване на антибиотици поддържайте добри пчеларски практики.

Екип, начело с проф. Джовани Формато и колектив от водещи институти по пчелна патология в Италия и Испания през януари 2022 г. публикуват статията Nosemosis Prevention and Control в списание Applied sciences (2022, 12, 783. https:// doi.org/10.3390/app12020783).
Авторите представят ноземозата като сериозно микроспоридиозно заболяване на възрастните европейски медоносни пчели, причинено от спорообразуващите едноклетъчни гъби Nosema apis и Nosema ceranae. В тази статия се описват познатите техники за превенция и контрол на нозематозата, включително добри пчеларски практики и мерки за биосигурност.
Засегнати са теми като подмяна на пчелната майка, устойчиви на нозематоза пчели, хигиена и методи за контрол. Авторите отбелязват, че се полагат сериозни усилия за намиране на по-устойчиво решение за превенция и контрол на нозематозата, вместо използването на антибиотици. Според авторите най-добрият подход срещу нозематозата е прилагането на „интегрирана стратегия за управление на вредителите“, която предвижда прилагане на различни, специфични добри пчеларски практики и мерки за биосигурност. Те се изразяват в следното:

 • Закупувайте пчелни майки от лицензирани майкоразвъдни стопанства, незаразени с Nosema spp.
 • Предотвратете замърсяването на поилките за пчели с изпражнения, с удавени и/или с умрели пчели.
 • Отстранете и унищожете питите с диарични петна.
 • Вземете проби от извънгнездови пчели рано през есента или през пролетта за лабораторен анализ за диагностициране на ноземоза (микроскопско изследване и PCR).
 • Контролирайте съпътстващи заболявания (например вароатоза), за да осигурите правилен баланс в състава на пчелното семейство (равновесие на извънгнездовите пчели и пчелите кърмачки).
 • Ако повече от 40 % от пчелите в семейството са заразени, третирайте го с регистрирани/разрешени продукти във вашата страна срещу Nosema.
 • Укрепете и стимулирайте пчелните семейства през есента и през пролетта чрез прилагане на стимуланти или допълващи фуражи.
 • Не използвайте повторно пити, произхождащи от семейства, пчелите на които са напуснали кошерите или са изпаднали в колапс.
Нозематозата – практики, превенция и контрол
Нозематозата – практики, превенция и контрол
 • Селектирайте и отглеждайте устойчиви към нозематоза медоносни пчели.
 • Укрепете и стимулирайте пчелните семейства през есента и през пролетта чрез прилагане на стимуланти, съставени от растителни екстракти, меласа или витамини.
 • Дезинфекцирайте пчеларските инструменти и оборудване след употреба чрез: изгаряне (спорите на Nosema ceranae са унищожават при 60◦C); гама облъчване; обгазяване на пити с ледена оцетна киселина, натриев хидроксид 5% (сода каустик); натриев хипохлорит 0,5% (белина) и амониев хидроксид 1,65% (разтвор на амоняк).
 • Не подхранвайте здрави пчелни семейства с изцентрофугиран пчелен мед или с пити с мед/цветен прашец, произхождащи от болни от нозематоза пчелни семейства.
 • Сменяйте пчелните майки минимум на всеки две години, с изключение на тези с високи генетични качества.
 • Поддържайте само здрави и силни семейства в пчелина.
 • Карантинирайте новозакупени пчелни семейства (за най-малко 1 месец) на място, различно от основния пчелин и ги наблюдавайте за проява на клинични признаци на заболяване, за да предотвратите предаването на болести.
 • Направете поддръжка на кошерите/корпусите (подмяна на части, боядисване и проверка на тяхната цялост при необходимост) преди зазимяването на семействата.
 • Почистете или дезинфекцирайте (в случай на заразни заболявания) кошера/корпуса, преди да заселите в него ново семейство.
 • Отстранете от пчелина кошерите с умрели пчелни семейства възможно най-бързо.
 • Подновявайте 30% от питите в кошера всяка година.
 • Съхранявайте всички документи/сертификати за използваните ветеринарномедицински продукти и допълващи фуражи.
 • Осигурете на пчелите достъп до чиста вода.
 • Контролирайте степента на опаразитеност с Varroa destructor (причинителят на вароатозата).
 • Намалете стреса на пчелите (напр. избягвайте ненужни инспекции на семействата през зимата; ограничете използването на пушалка; правилно хранене на пчелите и др.).
  В така представената интегрирана стратегия за управление на вредителите, в случая при нозематоза са включени и българските билкови продукти НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, които намаляват нивата на ноземните спори (Nosema ceranae) в заразени пчелни семейства, повишават тяхната сила и намаляват зимната смъртност (Shumkova, R., et al., Diversity 2021; Shumkova, R., et al., Pathogens 2021).
  Тук може да се допълни и включването в схемата на билковия продукт ИМУНОСТАРТ ХЕРБ, който активира имунната система на пчелите и яйценосната дейност на майката, намалява нивата на ноземните спори и стреса на пчелите (Shumkova, R., et al., Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2021). Тези продукти са съвместими помежду си и приложени по схема, препоръчана от фирмата производител взаимно подсилват своето действие.
  Само чрез правилното съчетание на комплексни мерки, поставени на научна основа и подкрепени с доказателства може да се постигнат добри резултати в превенцията и контрола на нозематозата.

Как пчеларите да се справят с нозематозата?

За да се намалят щетите и ограничи вредното въздействие на Nosema ceranae върху организма на пчелите, пчеларите е добре да са запознати със следните основни принципи и пчеларски практики:

 • Количеството на ноземните спори не отразява тежестта на протичане на заболяването и зависи от физиологичното състояние на пчелите
 • Насочващите клинични признаци (проявяват се целогодишно, пълзящи пчели, разкрилица) са индикатор за провеждане на инспекция на семейството
 • Изпращане на проба за изследване в акредитирана лаборатория
 • Намаляване на стресовите фактори за пчелите – недостиг на храна, патогени, пестициди
 • Подмяна на пчелните майки на всеки 2 години, с цел поддържане на силни семейства
 • Подмяна на 30 % от питите всяка година, с цел поддържане на ниски нива на патогени в кошера
 • Дезинфекция на кошерите и на инвентара

Борбата с нозематозата включва три основни направления:

 • въздействие върху епителните клетки на червата чрез подхранване с допълващи фуражи, с цел повишаване устойчивостта на клетъчните стени и намаляване количеството на ноземните спори в храносмилателната система на пчелите
 • активиране на имунната система на пчелите чрез подхранване с допълващи фуражи, с цел повишаване съпротивителните сили на пчелите и намаляване вредното въздействие на ноземите върху техния организъм
 • контрол на съпътстващи заболявания – вароатоза, гнилцови и вирусни заболявания, аскосфероза