назад към Библиотека


Пенсионно осигуряване на пчеларите

Държавното обществено осигуряване на пчеларите е уредено в някой текстове на Кодекса за общественото осигуряване и 3акона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Пчеларството е част от земеделското производство, затова следвайки Кодекса и Закона най-общо, пчеларите ще се наричат земеделски производители.
Съгласно чл. 4 ал. З т. 4 регистрираните земеделски производители са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Т. е. осигурителните вноски са за изброените осигурителни събития. Съгласно чл. 4 ал. 4 земеделските производители могат пожелание да се осигуряват и за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица.
Както се вижда от цитираните две алинеи на чл. 4 осигурителните вноски за земеделските стопани се различават от осигурителните вноски за всички осигурителни случаи. Това означава практически по-ниски процентни ставки
при определяне на авансовите вноски, които следва ежемесечно да се внасят в приход на бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Размерът на осигурителни вноски за фондовете на общественото осигуряване съгласно чл. 6 от Кодекса се определят от Закона за бюджета на общественото осигуряване съобразно обхвата на осигурените социални рискове. Това означава, че ако се следват само задължителните вноски, то те са за инвалидност поради общо заболяване; за старост и за смърт. Какви следва да бъдат ставките в проценти са отразени в алинея 7 от чл. 12 на ЗБДОО. „…Лицата, които сами се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, осигурителните вноски се внасят в размерите по ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ и т. 7 …“
Все повече млади хора навлизат в сложната професия на пчеларя. Интерес проявяват и журналисти и репортери. Затова е необходимо законодателството да е съобразено с особеностите и потребностите на този занаят.

„…Т.1 за фонд “ пенсии“.
а) 29 на сто – за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.;
б) 26 на сто – за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;
т. 7. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г. на сто.
От цитираната нормативна база е видно, че осигурителната вноска е в размер на 29% като за лицата родени след 01.01.1960 г. тези проценти се разпределят на 26 и 3%. Практически това означава, че лицата родени преди 31.12.1959г. ще правят вноската с едно платежно нареждане, за родените след 01.01.1960 г. това става с две платежни нареждания. Трябва да се обърне внимание при самото внасяне, че е свързано и с различни бинове, определени от НОИ.

Базата, върху която се правят съответните вноски, е определена с чл. 8 от ЗБДОО, където е определен минимален месечен размер и се прави разграничение на доходите на регистрираните земеделски производители. За тези, които упражняват само земеделска дейност, размера е 50 /петдесет/ лв. А тези, които упражняват и друга дейност, плащат 100 лв. В преходните и заключителни разпоредби на ЗБДОО е направено изменение на чл. 6, което за 2004 г. определя да не се правят годишни изравнителни вноски. Това на практика означава, че независимо от реализирания доход през годината, няма да се правят изравнителни вноски.
Тук трябва да отбележим, че получилите пенсия пчелари, които са регистрирани като земеделски производители, могат да се осигуряват по свое желание, което е свързано с преизчисляване на получаваната пенсия