назад към Библиотека


Размисли на един нов пчелар – извънредно издание

Драги колеги ! Тук трябваше да прочетете какво мисля за пчеларите и политиката, но се налага да отложа това за следващия брой ! Просто се случи събитие което ме задължава да Ви обърна вниманието върху един много важен за бъдещето на пчеларството в България момент !

На 16.03.2005 г. контактната група излъчена от Конференцията на 18.12.2004 г. да изработи Проекто–устава на Новия национален браншови пчеларски съюз и да определи датата за провеждането на Учредителния Конгрес приключи своята работа и прие датата да е 23 април 2005 г .
От този факт произлизат важни за пчеларското братство събития единствено и само пчеларите ще могат да решат своите бъднини !
Както вече писах по–рано Браншовата организация ще се състои само от Юридически лица регистрирани по ТЗ, ЗК и ЗЮЛНЦ . Така е заложено в Проектоустава . Така би следвало и да бъде – от една страна самостоятелност на ЮЛ – пчеларско сдружение , а от друга, обща браншова организация която да защитава интересите на ЮЛ нейни членове и оттам на всеки един пчелар поотделно !
В парламента чака реда си Закона за браншовите организации с който Държавата ще прехвърли част от своите функции на браншовите организации!
Ще ви предложа без коментар текста на чл. 6 от Проектозакона :

Глава втора ДЕЙНОСТ
Чл. 6. (1) Браншовите организации осъществяват дейността си, като:
1. подпомагат, насърчават, представляват и защитават интересите на членовете си пред държавната и общинската администрация и пред други организации по въпроси от общ интерес;
2. разработват и внасят в държавните органи предложения, анализи, експертизи и др. в интерес на развитието на съответния бранш;
3. изготвят годишни доклади за състоянието на бранша и подготвят стратегии за развитието му, които предоставят на компетентните държавни органи;
4. разработват нови нормативни актове в бранша и изготвят становища и препоръки по действащи такива;
5. участват с представители и становища в работата на консултативни съвети, комисии и работни групи към държавни и общински органи;
6. съдействат на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез оказване на услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;
7. набират и предоставят стопанска и друга информация на своите членове за подпомагане на тяхната дейност;
8. съдействат за спазването на етиката и морала на почтения търговец и правилата за лоялно пазарно поведение в бранша;
9. съдействат за повишаване на професионалното равнище на заетите в бранша, за създаване на здравословни и безопасни условия на труд и екологически чиста работна среда;
10. участват в разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите и услугите в бранша;
11. разработват и дават предписания в бранша за добра производствена практика;
12. оказват съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове в бранша между членовете си;
13. участват в колективното трудово договаряне и в тристранното сътрудничество;
14. сътрудничат със сродни организации в страната и чужбина и участват в дейността на европейски и други международни органи и организации;
15. участват в национални и международни проекти и програми;
16. предприемат и други действия, които не противоречат на закона и на устава.
(2) Браншовите организации могат да организират и провеждат професионално обучение, квалификация и преквалификация и да издават документи за професионална правоспособност съобразно действащите нормативни актове.
(важно) (З) Браншовите организации могат да издават свидетелства за произход и качество на стоките и услугите, както и други удостоверения, които служат на стопанските отношения, съгласно нормативно уредени процедури и доколкото не са възложени на други органи.
(4) Браншовите организации могат да водят регистри, в които се вписват правоспособните стопански субекти в бранша по ред и условия, определени от съответния министър или ръководител на ведомство.
(5) Браншовите организации изготвят и поддържат поименни списъци на експерти със специални познания в различните области, в услуга на своите членове, на държавни и общински органи и на възложителите по Закона за обществените поръчки.
(важно) (6) Със закон или с друг нормативен акт при съгласие на браншовите организации могат да им бъдат възлагани други функции, присъщи на държавната администрация.

Както виждате правомощията на браншовата организация нарастват значително и единствено и само от самите пчелари в момента зависи дали те ще са тези, които ще доминират бранша или ще се сбъднат мрачните мисли на част от колегите, които в разговори с мен споделят опасенията си, че в новата организация ще вземат връх преработвателите–търговци на пчелни продукти !

Какво имам предвид ? Търговците са 23–ма и да предположим, че всеки има по две ООД –та, и дойде на Учредителния конгрес и с двете, и се регистрира като учредител ! Това са 56 гласа ! В същото време, ако пчеларските сдружения излъчили делегати са по–малко, то картинката е ясна – Организацията ще се доминира от търговците и тогава драги колеги проблема си е на самите пчелари ! Да са се организирали и регистрирали овреме ! Пчеларите при такава ситуация ще могат да се оплакват само на арменския поп !
Какво следва от тук ?! Следва това което писах и в предишните броеве! Пчеларите да регистрират масово по общини свои сдружения по ЗЮЛНЦ ! Технологично време за това има достатъчно ! 35 дни ! Общините в България са приблизително 250 . Това означава, че при добра работа в момента на самите пчелари ( без да се стискат за необходимите за регистрация 100 лв. ) те ще могат да противопоставят на горните 50–60 гласа, свои 150–200 гласа и е ясно и на децата, че ще могат да структурират организацията както те желаят тя да изглежда ! Да изберат Председател и Управителен съвет от своите редици и по този начин да създадат така необходимия на самите пчелари баланс с търговците ! Т.е. срещу парите на търговците – вишегласието на колективния орган и 70 000 армия от пчелари ! Мисля, че по–ясно от това не може да бъде казано !

Законите, както писах, са си закони и трябва да се изпълняват ! Няма как да не бъдат допуснати търговците до браншовата организация (чух и подобни предложения) ! Закона им го позволява ! А и е по–добре за самите пчелари те да са в организацията и проблемите да се решават заедно ! Просто едните без другите не могат !

Така, че драги колеги, от Вас и само от Вас си зависи какво ще се случи в бъдеще и как ще се случи !

С поздрави – до следващия брой !

За мнения и контакти : 0898 657 197 или kirilmar@abv.bg