назад към Библиотека


Социално и здравно осигуряване на земеделските производители

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ И СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕЗ 2007 г.

Земеделските стопани, респ. земеделските производители от 01.01.2007 г.
могат да кандидатстват за получаване на плащания по реда и условията на
Схемата за единно плащане на площ, регламентирани в Глава четвърта на Закона
за подпомагане на земеделските производители. Разплащателната агенция
извършва плащанията при условие, че одобрените кандидати поддържат заявените
земеделски площи в добро земеделско и екологично състояние. Субсидиите от
Европейските фондове са предназначени за покриване на направените от
земеделските производители за тази цел разходи.
Субсидиите, които ще получават земеделските производители от
Европейските фондове сами по себе си не подлежат на облагане с данъци. Облагат
се доходите и печалбите от стопанската им дейност, в чието формиране като
приход участват и получаваните плащания.

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

От 1.01.2007 г. е в сила нов Закон за данъците върху доходите на физическите
лица (Обн. ДВ. бр.95 от 24 ноември 2006 г.) Законът не предвижда изменения в
данъчното облагане на регистрираните земеделски производители.
Съгласно чл.13, ал.3 от закона не се облагат с данък доходите от дейността на
физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски
производители за производство на непреработена растителна и животинска продукция,
с изключение на доходите от производство на декоративна растителност. Формираният
счетоводен финансов резултат от такива дейности не се включва при определяне на
облагаемия доход от стопанска дейност на едноличните търговци.
Облагаемият доход за доходите на регистрираните земеделски производители,
които не са ЕТ, от продажба на преработени продукти от селско стопанство се
определя след приспадане на 70 на сто нормативно признати разходи.

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ И ПЕЧАЛБИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ – ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн. ДВ бр.105 от 22.12.2006 г.)
няма предвиден специфичен ред за данъчно третиране на приходите, свързани със
Схемата за единно плащане на площ. Пред вид на това данъчното облагане на
посочените приходи е в годината на тяхното счетоводно отчитане.
За данъчно задължените лица, регистрирани като земеделски производители е
предвиден механизъм за данъчно облекчение в ЗКПО. Неговото действие се изразява
във възможността на тези лица да се преотстъпва 60 на сто от корпоративния данък , за
данъчната им печалба, формирана от дейности, свързани с непреработена растителна и
животинска продукция, в т. ч. от пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство и
изкуствени водоеми и оранжерийно производство (чл.179 от ЗКПО). Следва да се има
пред вид, че преотстъпването е допустимо, когато преотстъпеният данък се инвестира в
данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, необходими за извършването
на посочените дейности, в срок до края на годината, следваща годината, за която се
ползва преотстъпването. С оглед на това обстоятелство земеделските производители
трябва да създадат подходяща аналитична счетоводна отчетност, чрез която правилно да
определят счетоводния финансов резултат (печалба или загуба), а от него и данъчния
резултат за дейността, свързана с непреработена растителна и животинска продукция.

ОБЛАГАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО ЗДДС ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

На основание чл.26 от Закона за ДДС, в сила от 1.01.2007 г. данъчната основа на
доставката се увеличава само със субсидиите и финансиранията, пряко свързани с
доставката. Съгласно § 1, т.15 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, не са субсидии
и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията,
предназначени единствено за покриване на загуби или финансиране на разходи,
включително за придобиване или ликвидация на активи. В тази връзка субсидиите
изплащани на земеделските производители от Европейските фондове, когато същите са
във връзка с покриване на направени разходи, не подлежат на облагане с данък по
ЗДДС. Обръщаме внимание, че ако получените средства са обвързани с количеството,
качеството или цената на предоставяни стоки или услуги, съгласно чл. 26, ал.2 от от
ЗДДС данъчната основа следва да бъде увеличена със стойността на тези средства.

СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕЗ 2007 г.

Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители задължително
се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.
Осигурителната вноска за тези рискове е 23 на сто върху минималния и
максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване за съответната година.
Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. определя
минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрирани земеделски
производители и тютюнопроизводители – 110 лв и минимален месечен размер за
регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват
само земеделска дейност – 55 лв.
Максималния размер на месечния осигурителен доход е 1400 лв.
Върху този размер на осигурителния доход се внася и здравноосигурителната
вноска по Закона за здравното осигуряване.
Размерът на тази вноска, определен със Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2007 г. е 6 на сто.

Преференция за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност е, че те могат да внесат дължимите осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща календарната година за която се отнасят. Вземанията за невнесени осигурителни вноски за ДОО от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители, се събират с лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода (за другите осигурени лица лихвата е увеличена с 20 пункта). Кодексът за социално осигуряване предвижда и по-големи срокове за разсрочване на задължения към ДОО за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители.