назад към Библиотека


До Министъра на земеделието и горите

До Министъра наземеделието и горите
До медиите

Уважаеми господин Министър,
С указанията на ДФ “Земеделие” за предоставяне на ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ за подпомагане на земеделските производители за произведен и продаден качествен пчелен мед на практика не се допускат пчеларите, произвели качествен мед.
Те са дискриминирани на следните основания:

 1. Според това дали е реализиран или е наличен, произведения през 2005 г.
  качествен мед.
 2. Според купувачите- дали са преработвателни предприятия или не са такива.
 3. Според преработвателните предприятия- дали са получили разрешение за
  износ съгласно чл. 94 от ППЗВМД или са реализирали продукцията в страната.
 4. Според преработвателните предприятия- дали са регистрирани в първа
  категория в списъка на ГУ на НВМС. Този списък не е публичен и липсва в нормативната база.
 5. Според датата на подаване на документите за кандидатстване, т.е. дали са подадени до 08.09.2006 г. Независимо, че определеният краен срок е 29.09.2006 г., от 11.09.2006 г.,,органите на ДФ „Земеделие” преустановиха прием на документи.
 6. Според волята на преработвателните предприятия- набора от необходимите документи, които се изискват от земеделските производители зависят изцяло от преработвателните предприятия.

На практика излиза, че не държавата подпомага земеделските производители на качествен пчелен мед, а преработвателните предприятия подпомагат свои настоящи и потенциални клиенти с държавни средства.

Същите тези предприятия, които изкупуват качествената продукция на пчеларите на безценица, фалшифицират я и я изнасят или я пускат на вътрешния пазар с голяма печалба. Неоспоримо доказателство за незаконната дейност на тези предприятия са резултатите от извършените 2030 проверки от органите на ДВСК на пчелни продукти в търговските обекти на цялата страна за периода от 11.11.2005 до 30.11.2005г. Парадоксално е, че част от тези предприятия, реализирали некачествен мед вместо съответни санкции и ограничения са включени в списъка, цитиран по-горе, като предприятия от първа категория.

Ние произвеждаме висококачествена продукция с показатели много по-добри от БДС, който съответства на международно приетият CODEX ALIMENTARIUS, а получаваме жалката цена 2 лв за кг полифлорен мед. За сравнение средната изкупна цена на пчелния мед в Холандия, която внася 90% от необходимото й количество е 3.50 eвро/кг.
В резултат на тази дейност, или бездейност, днес БЪЛГАРСКИЯТ ПЧЕЛАР Е НЕПЛАТЕЖОСПОСОБЕН, СЪС СМАЧКАНО САМОЧУВСТВИЕ И НЯМА НИТО ВЪЗМОЖНОСТ, НИТО ЖЕЛАНИЕ ДА РАЗВИВА МОДЕРНО ПЧЕЛАРСТВО В КАЧЕСТВЕНО И В КОЛИЧЕСТВЕНО ОТНОШЕНИЕ.

В миналото и до настоящия момент, законодателят е предвидил при облагане доходите от пчеларство да се признават 70% нормативно признати разходи за дейността.
Като се имат предвид нарастналите цени на захарта, разрешените лекарства, материалите за поддържане и подновяване на инвентара и ниската изкупна цена на меда, можем със сигурност да твърдим, че в пчеларите не остава доход за възпроизводство и развитие. Да не говорим за необходимите инвестиции с оглед изискванията на ЕС.
Забраната да се изнася непреработен пчелен мед, и реализацията на непреработен мед на вътрешния пазар съществува само в България. За сведение един от най-големите специалисти по пчеларство в света – Жил Ратиа, който присъстваше на откриването на “Пчеларство Плевен 2006”, на въпрос на български пчелар, отговори, че е по-добре да се изнася непреработен мед, тъй като и при най-внимателната преработка качествата на меда се влошават.

Господин Министър,
Ние считаме, че Министерството, което управлявате е длъжник на родното пчеларство. За да се запази този отрасъл, който прехранва хиляди семейства апелираме за следното:

 • Да се подпомагат всички регистрирани земеделски производители на качествен
  непреработен пчелен мед. Няма пречки упълномощен представител на ДВСК да вземе проба, да окачестви произведената продукция и да издаде документ за количество и качество.
 • За подпомагане да кандидатстват само земеделски производители, които имат
  документ за произведена качествена продукция, независимо дали е реализирана.
 • Средствата за подпомагане да се разпределят пропорционално на произведеното
  количество качествен пчелен мед.
 • Пчеларите да бъдат информирани по подходящ начин,а срокът за кандидатстване
  да бъде разумен.
 • Да не се поставят напълно излишни пречки. Например заверки с мокър печат на
  документи от областна служба по земеделие и преработвателни предприятия, изкупили меда на производителя пчелар. 

С уважение и надежда:
Гинка Йорданова – Балчик
Инж. Сава Дончев – Плевен