назад към Библиотека


Тълкуване на Наредба 15 от 08.04.2004 г

1. Това съобщение на община шумен че ще пръска е НЕЗАКОННО, всяко друго съобщение в свободен текст СЪЩО.

Има строго определен образец на Уведомително писмо за целта което трябва да е адресирано до Общинската администрация и кметствата, Пчеларските дружества, РСРЗ, РВМС и РУГ и които се считат за уведомени само с писма по образец.

Това е важно защото после в съда се тръгва тъкмо от това а съда признава именно образеца а не свободното съчинение (и арендатора а и някои служби остават доста изненадани в случая)
Ако кметове, РСРЗ и т.н. приемат уведомление за пръскане в своден текс са в нарушение и може да им се търси съдебна отговорност.

Самото писмо трябва да е ето това:

Приложение №1 към чл. 9, ал. 1
Изх. № …………………
До Кмета на ……………….гp./с. …………………
До РСРЗ ………………. гр. ……………….
До РВМС ………………………….. Гр. ……………

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От ……………………………….ЕГН ………………
Фирма ………………………БУЛСТАТ …………………..
Адрес: …………………………..

За провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме:

1. На ……………. 20…. г. от ………… до ………… часа ще се проведе третиране на …………………………………………………. с препарат/продукт – …………………………………………… (култура) карантинен срок …. дни, при доза ………../дка. В случай на нужда, антидот(противоотрова) ………………………………..по лекарско предписание.
Третирането се извършва срещу вредител ……………………………………….
2. Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:
а) …………………………….. дка, отстоящи от населеното място ……………. км, отстояние от съседно селище на …………… км;
б) …………, ……………дка, отстоящи от населеното място …………….. км, отстояние от съседно селище на ………………… км;
3. Препаратът/продуктът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност поред вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.
4. Препаратът/продуктът е закупен от …………………………….. (фирма)
и се придружава с копие от сертификат за качество № ……. / ………. 20… г.
5. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: ………….
ЕГН: ……., Л.К. № …….., издадена на ……,от МВР- ……., тел: …. мобилен ….
6. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или сключен договор ………………… авиационен оператор (механизатор) с ЕГН: ………,
Л.К. № ………, издадена на …..от МВР-….. тел: ………, мобилен …………..
7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в ………………………………………………..
дата: 20 …. г. Подпис и печат:

Чл. 9. (1) Възложителят на всяко авиационно третиране или третиране с инсектициди и вегетационни хербициди с наземна техника е длъжен да изпрати уведомително писмо по образец съгласно приложение № 1 до кмета на кметството най-малко 5 работни дни преди третирането.
(2) В срок не по-малко от 3 работни дни (72 часа) преди третирането кметът на кметството уведомява писмено и по телефона собствениците на пчелини в района по данни за адреса за кореспонденция, вписани в регистъра по чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството, както и чрез обява на видно място в съответното населено място, вкл. и кметовете на кметства и кметските наместници на населените места, чиито землища граничат с третираните площи.
(3) Към екземпляра на уведомителното писмо до кмета за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия задължително се прилага схема на площите за третиране, както и се отразяват видът и фенофазата на културите в съседните площи.

Чл. 10. Растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните мероприятия се провеждат само след като възложителят е получил писмено съобщение от кмета на кметството, че собствениците на пчелини са предупредени за предстоящото третиране.
В случай на отряване на семейства както в случая на колега тату то той е трябвало да направи следното

Чл. 13. (1) При масов подмор на пчели в срок до 24 часа от констатираната смъртност собственикът на пчелина подава жалба до директора на областната дирекция „Земеделие“ с копие до кмета на населеното място. Директорът на областната дирекция „Земеделие“ незабавно уведомява РСРЗ и свиква комисията по чл. 36, ал. 1 от Закона за пчеларството в срок до 24 часа от получаване на жалбата в работни дни или в срок до 72 часа след получаване на жалбата в предпразничен и празнични дни. При осъществяване на своята дейност комисията може писмено да покани за участие възложителя или негов представител.
(2) Ветеринарният лекар, обслужващ пчелина, след информация от собственика на пчелина за масов подмор съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД взема в срок до 24 часа от уведомяването необходимите проби, които се изпращат за анализ в акредитирана лаборатория с придружително писмо (по образец КЗЖ-31).
(3) Пробата по ал. 2 трябва да съдържа не по-малко от 50 г от материалите за изследване, поставени в подходяща опаковка (стъклен или пластмасов съд, здраво затворен). Пробата се транспортира незабавно в хладилна чанта. При невъзможност за незабавен транспорт пробата следва да бъде съхранявана при температура не по-висока от 4 градуса Целзий, но не повече от 48 часа.
(4) След проверка на място комисията съставя констативен протокол съгласно приложение № 2, в който:
1. се потвърждава или отхвърля съмнението за отравянето, придружено с мотиви;
2. при установяване на отравяне се отразяват обстоятелствата, при които е настъпило събитието;
3. се определят видът и размерът на причинените щети на пчелните семейства от отравянето.
(5)Представителят на РСРЗ взема проби от третираната растителност. Пробите се транспортират незабавно. При невъзможност за незабавен транспорт пробите следва да бъдат съхранявани и доставени в лабораторията по подходящ начин. Пробите се придружават от Протокол за вземане на проби от растения и растителни продукти за установяване на остатъчни количества от ПРЗ.
(6) Окончателното заключение за причините за смъртта на пчелите и установяване на нарушителя по образец в приложение № 3 се изготвя от комисията на основание констативния протокол по ал. 4 и след получаване на резултатите от анализите.
(7) Пробите по този член се изпращат за анализ в акредитирана лаборатория от и за сметка на жалбоподателя.
(8) Лица, претърпели вреди, имат право да търсят обезщетение по съдебен ред.

Точно по този начин колеги пчелари осъдиха арендатора, кмета на селото и се стигна до извънсъдебно спорузамение с юристите на РСРЗ и им бяха платени не само кошерите но и пропуснатите ползи от добива на пчелен мед но тук не на 100 % понеже съда допусна че и арендатора е претърпял загуба от добива си благодарение на това че пчелите не са извършили необходимото опрашване.

Казано по накратко в такива случай трябва да си търсите правата и първата ви работа е да се обадите на ветеринаря и да подадете жалба а ако не направят нищо завеждането на дело струва 10 лв. и го отнасят заедно с арендатора…. лошото е че ние не си търсим правата а махаме с ръка, псуваме и си викаме де ще се занимаваме с ходене по съда и т.н.